X بستن تبلیغات
دسته بندی : اطلاعات داروها

360

۰

داروی آمینوفیلین Aminophylline + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمینوفیلین Aminophylline را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

263

۰

داروی آمیودارون Amiodarone + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمیودارون Amiodarone را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

250

۰

داروی آمپی سیلین Ampicillin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمپی سیلین Ampicillin را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می...

275

۰

داروی آمیل نیتریت Amyl Nitrite + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمیل نیتریت Amyl Nitrite را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک...

291

۰

داروی آمیکاسین Amikacin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمیکاسین Amikacin را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

403

۰

داروی پنتوپرازول Pantoprazole + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی پنتوپرازول Pantoprazole را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

304

۰

مواد غذایی مضر برای رفلاکس معده

مواد غذایی مضر برای رفلاکس معده مطالب کامل تر را می توانید در ادامه این مطلب گهر بخوانید. از اینکه مثل همیشه گهر را همراهی می کنید سپاسگزاریم. قهوه،...

358

۰

داروی آدفوویر Adefovir + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آدفوویر Adefovir را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

250

۰

داروی آدنوزین Adenosine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آدنوزین Adenosine را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

329

۰

داروی آلبندازول Albendazole + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آلبندازول Albendazole را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

285

۰

داروی آلبومین Albumin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آلبومین Albumin را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

318

۰

داروی آلوپورینول Allopurinol + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آدنوزین Adenosine را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

221

۰

داروی آلپرازولام Alprazolam + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آلپرازولام Alprazolam را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

405

۰

داروی آسیترتین Acitretin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آسیترتین Acitretin را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

500

۰

داروی آداپالن Adapalene + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آداپالن Adapalene را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

400

۰

داروی آسیکلوویر Aciclovir + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آسیکلوویر Aciclovir را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

374

۰

داروی آمی تریپتیلین Amitriptyline + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمی تریپتیلین Amitriptyline را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می...

302

۰

داروی آملودیپین Amlodipine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آملودیپین Amlodipine را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال...

650

۰

داروی منتول سالیسیلات Menthol + موارد مصرف و عوارض پماد منتول

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … پماد منتول سالیسیلات Menthol  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال...

273

۰

داروی اولتیوا Remifentanil + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی اولتیوا Remifentanil را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي