آموزش ضمیر های عربی هفتم (ضمایر متصل و منفصل)

آموزش ضمیر های عربی هفتم می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی صورت بگیرد. این آموزش از طریق منابع متنوع چون کتب، منابع آموزشی، ویدئوها و برنامه‌های آموزشی دیگر می‌شود. تکنیک های مختلفی برای یادگیری وجود دارد که با به کارگیری آن می توان از آموزش زبان عربی لذت برد.

آموزش ضمیر های عربی هفتم

 

آموزش ضمیر های عربی هفتم به زبان ساده

دانلود جدول ضمایر عربی pdf

ضمایر عربی دو نوع هستند: ضمایر منفصل و ضمایر متصل

ضمایر منفصل، ضمایری هستند که به تنهایی در جمله به کار می‌روند؛ یعنی معادل: من، تو، او، آن‌ها، تو را، … در زبان فارسی.
اما ضمایر متصل، ضمایری هستند که به کلمات دیگر وصل می‌شوند؛ یعنی معادل: اَم، اَش، اِشان، … در فارسی؛ مثل خودکارم که در این کلمه، اَم ضمیر متصل است.

ضمایر منفصل عربی هفتم

ضمایر منفصل به دو دسته تقسیم می‌شوند:

ضمایر منفصل مرفوعی معمولاً در ابتدای جمله قرار می‌گیرند و مبتدا واقع می‌شوند، لذا به آن‌ها مرفوع گفته می‌شود.

ضمایر منفصل منصوبی ضمایر متصلی هستند که با کلمه «إيّا» همراه می‌شوند.

ضمایر منفصل  مرفوع (رفعی)

ضماير منفصل منصوب (نصبی) مفعولی

ضماير متصل به سه قسم كلمه (ضماير متصل منصوب يا مجرور)نصبی و جری

1- هوَ             او

إيّاهُ              او را

ـهُ،ـهِ             ـَشَ

2- هُما            آن دو

إيّاهُما           آن دو را

ـهُما ،ـهِما       ـِشان

3- هُم             آنان

إيّاهُم            آنان را

ـهُم، ـهِم         ـِشان

4- هىَ            او

إيّاها             او را

ـها                ـَش

5- هُما            آن دو

إيّاهُما           آن دو را

ـهُما، ـهِما       ـِشان

6- هُنَّ            آنان

إيّاهُنَّ           آنان را

ـهُنَّ، ـهِنَّ       ـِشان

7- أنتَ           تو

إيّاكَ             تو را

ـكَ               ـَت

8- أنتما          شما دو تا

إيّاكُما           شما دوتا را

ـكُما             ـِتان

9- أنتم          شما

إيّاكُم            شما را

ـكُم              ـِتان

10- أنتِ        تو

إيّاكِ             تو را

ـكِ              ـَت

11- أنتما        شما دو تا

إيّاكُما           شما دوتا را

ـكُما            ـِتان

12- أنتنَّ        شما

إيّاكُنَّ           شما را

ـكُنَّ            ـِتان

13- أنا         من

إيّاىَ            مرا

ـى              ـَم

14- نَحنُ      ما

إيّانا             ما را

ـنا              ـِمان

ضمایر متصل عربی هفتم

ضمایر متصل نیز به دو دسته تقسیم می‌ شوند:

ضمایر متصل مرفوعی

ضمایر متصل منصوبی، مجروری

ضمایر متصل مرفوعی

ضمایر متصل مرفوعی ضمایری هستند که تنها به فعل می‌چسبند، یعنی همان ضمایری که در صرف افعال، کنارشان می‌آیند. اگر این ضمایر با فعل معلوم به کار روند، در حکم فاعل هستند. لذا به آنان ضمایر متصل فاعلی یا مرفوعی یا رفعی گویند. در واقع ضمایر فاعلی یا همان ضمایر متصل مرفوعی، ضمایری هستند که در قالب صرف فعل به همراه فعل می‌آیند و نقش فاعل می‌گیرند.

آموزش ضمیر های عربی هفتم به صورت مفهومی

ضمایر متصل منصوبی، مجروری ضمایری هستند که به اسم، فعل و حرف متصل می‌شوند.
اگر با فعل به کار روند، مفعول ‌به و محلاً منصوب‌اند.
اگر به اسم بچسبند، مضاف‌ الیه و محلاً مجرور هستند.
اگر به حرف جر بچسبند، محلاً مجرور هستند.
اگر با حروف مشبهه بالفعل آیند، اسم حرف مشبهه بالفعل و محلاً منصوب‌اند.
 
 
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه