تعبیر خواب گزیده شدن ، تعبیر گزیده شدن در خواب

تعبیر خواب گزیده شدن و یا تعبیر گزیده شدن در خواب

به طور کلی تعابیری که برای گزیده شدن یا نیش خوردن آورده شده است تمامی به آسیب رسیدن از طرف دشمن تعبیر شده‌اند. حال دیدن جانورانی که در خواب بیننده خواب را گزیده است در تعبیر خواب تعیین کننده است. در ادامه به تعبیر خواب گزیده شدن توسط جانوران مختلف خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب گزیده شدن ، تعبیر گزیده شدن در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

تعبیر خواب گزیده شدن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر گزیده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است:
  1. آسیب وزیان.
  2. دشمنی.
  3. مرافعه و خصومت.
  4. نقصان وکاهش در مال و مقام.

تعبیر خواب گزیدن مار

لوک اویتنهاو: نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده
یوسف پیامبر: دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید.
  • اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود، صدمه ای می‌زنید.

تعبیر خواب گزیدن حشرات

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید حشره ای شما را می‌گزد، نشانه آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد.
  • اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است، نشانه آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد.
گزیدن مگس
ابراهیم کرمانی: اگر دید مگسان وی را می‌گزیدند، دلیل که از مردم بر وی حسد برند
گزیدن پشه
ابن سیرین: اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می‌گزیدند، دلیل که بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان به وی مضرت رسد، زیرا که پشه خون مردم را می‌مکد.
گزیدن زنبور
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد.
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می‌شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد.
گزیدن شپش
جابر مغربی: اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل که به زبان خلق افتد.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي