مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب گدایی کردن ، تعبیر گدایی کردن در خواب

تاريخ : ۶ مهر
بازديد : 1914

تعبیر خواب گدایی کردن و یا تعبیر گدایی کردن در خواب

دیدن گدا در خواب چه مفهومی دارد؟

گدا در رؤیا انسان بزرگ منس و نیکوکاری است که بدون شناخت قبلی به ما محبت کرده و خیر و خوبی می‌رساند. به گفته ابن سیرین اگر در خواب خود را در حالت گدایی مشاهده کردید و مردم چیزی به او می‌دادند نشانه خیر و برکت برای بیننده خواب است.
TABIR تعبیر خواب گدایی کردن ، تعبیر گدایی کردن در خواب
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید خودتان گدا شده‌اید خوب است و خواب شما می‌گوید نیکی می‌کنید. اگر در خواب ببینید که گدا شده‌اید و از مردم کمک می‌خواهید خواب شما می‌گوید به دیگران محبت و کمک می‌کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی‌شود.

تعبیر خواب گدایی کردن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب دید گه گدایی کرده و از مردم چیزی می‌خواست و نمی‌دادند، دلیل که کارهای وی بسته شود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن گدایی کردن بر چهار وجه است.
  1. خیر و برکت
  2. منفعت
  3. معیشت
  4. عز وجاه
برایت می‌گوید:
  • اگر در خواب شخصى را مشغول به گدایى ببینید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى شده‌اید.
  • اگر خواب ببینید که خودتان گدایى مى‌کنید، بیانگر آن است که در انجام کارتان موفق هستید.
بخوانید :   تعبیر خواب اجاق گاز یا تعبیر اجاق گاز در خواب
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • گدا: شکست و مشکلات
  • چیز به گدا دادن: برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شد
  • گدا بودن: هدیه خواهید گرفت

تعبیر خواب گدایی با صدای بلند

مطیعی تهرانی: اگر دیدید به صدای بلند گدایی می‌کنید و کمک می‌خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی‌دانند و سپاسگزاری نمی‌کنند.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي
تخفیفهای امروز دیجی کالاخـریـد
+