دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب تعارف کردن ، تعبیر تعارف کردن در خواب

تاريخ : 28 جولای

اگر خواب تعارف کردن دیده اید می توانید در ادامه تعبیر تعارف کردن در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب تعارف کردن یا تعبیر تعارف کردن در خواب

تعبیر خواب تعارف کردن ، تعبیر تعارف کردن در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
تعارف کردن عملی است که در بسیاری از خواب‌ها انجام می‌گردد ولی بایستی در نظر گرفت که محوریت خواب بر چه اساس است و تعبیر و تفسیر خواب بسته به این که چه چیزی به شما تعارف شده است یا شما به دیگران تعارف می‌کنید متفاوت است.

تعبیر خواب تعارف کردن چای و قلیان

منوچهر مطیعی تهرانی:
 • اگر کسی استکان چای به ما تعارف کرد، مورد محبت قرار می‌گیریم و چنانچه ما به کسی چای تعارف کردیم این اوست که از جانب ما محبت می‌بیند.
 • چنانچه کسی به ما چنین چای بی رنگی تعارف کند از جانب او بی حقیقتی مشاهده می‌کنیم.
 • اگر ببینید دیگران قلیان می‌کشند و به شما تعارف می‌کنند ولی شما از دود کردن آن ابا و اکراه دارید مشکلی پیش می‌آید که دیگران عامل آن هستند و شما هم گرفتار آن می‌شوید.

تعبیر خواب تعارف کردن میوه

 • تعارف خیار
آنلی بیتون می‌گوید: اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می‌کنند، نشانه آن است که بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد.
 • تمشک تعارف کردن
منوچهر مطیعی تهرانی: چنانچه دیدید کسی به شما ظرفی پر از تمشک تعارف کرد موجب ملال و کدورت شما می‌شود.

تعبیر خواب تعارف شیرینی و خامه

 • تعارف شیرینی
منوچهر مطیعی تهرانی: تعارف دادن و هدیه بردن شیرینی نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تأسف می‌برید و سبب ناراحتی او می‌شوید.
 • قند تعارف کردن
منوچهر مطیعی تهرانی: تعارف قند خوب است چون می‌گوید که در شادی خود دیگران را سهیم می‌کنید
 • تعارف گز
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید کسی گز به شما تعارف کرد از جانب او هم سود می‌برید و هم خوشحال و مسرور می‌شوید.
 •  تعارف کردن خامه
منوچهر مطیعی تهرانی: تعارف خامه به دیگران ناراحتی است
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به میهمانان خود خامه تعارف می‌کنید، نشانه آن است که باید به جای کشاورزی به تجارت در بازار بپردازید تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید.

تعبیر خواب تعارف کردن آجیل

 • تعارف پسته
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر مردی زن دار و متأهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می‌کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می‌شود.
 • تخمه تعارف کردن
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر کسی به شما تخمه تعارف کرد شما را به کار خلاف دعوت می‌کند.

تعبیر خواب تعارف کردن غذا

 • تعارف ته چین
منوچهر مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید که کسی ظرفی ته چین مقابل شما نهاد، از جانب او متنعم می‌شوید و خیر می‌یابید و اگر خودتان ته چین تعارف کردید موجب خیر و برکت برای دیگران می‌شوید.
 • کنسرو تعارف کردن
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر دیدید کنسرو ساردین باز کردید و خوردید و به دیگران تعارف نمودید مال خویش را هزینه می‌کنید و دیگران را نیز در بهره گیری از آن سهیم می‌کنید.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي