مطالب پيشنهادي

اسم دختر با حرف گ (اسم فارسی ، لری ، ترکی و کردی)

دسته بندي : 🔥 خبرهای متفرقه
تاريخ : 17 آوریل
بازديد : 939

در این مطلب بیش از ۲۰۰ اسم دختر با حرف گ را برای شما آماده کرده ایم. اسم های فارسی و همچنین قو های مختلف اعم از لری ، ترکی ، کردی ، گیلکی و عرب و …

اسم دختر با حرف گ (اسم فارسی ، لری ، ترکی و کردی), جدید 1400 -گهر

 

اسم دختر با حرف گ

گل‌پیکر : ویژگی آن که پیکرش مثل گل زیبا و لطیف است، گل اندام

گل‌جهان : ویژگی کسی که به لحاظ خصوصیت ویژه‌ای (نظیر زیبایی) در دنیا ممتاز و سرآمد باشد؛ (به مجاز) زیبارو.

گل‌چمن : گلِ چمن؛ (به مجاز) زیباروی و لطیف و خرّم.

گلچهر : گلچهره، آن که چهره‌ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو

گلچهره : گلچهر، آن که چهره‌ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو

گلچین : آن که گل می‌چیند، چیننده‌ی گل، هم چنین به معنی منتخب و برگزیده

گلخندان : گلخند (شکفتن شکوفه‌ها)

گلخنده : گلخند

گلدانه : بذرِ گل؛ (به مجاز) آن که ویژگی گل شدن (زیبا، لطیف و با طراوت) را دارد.

گلدخت : (گل+ دخت = دختر)، دخترِ گل، دخترِ دارای صفات گل؛ (به مجاز) زیبا و لطیف.

گلدیس : چون گل، مانند گُل؛ (به مجاز) زیبارو و لطیف

گلرخ : زیبا رو، گلچهره، دختری که چهره‌ای زیبا چون گل دارد.

گلرنگ : به رنگ گل

گلرو : گلچهره، آن که صورتی زیبا همانند گل دارد، زیبا رو

گلریز : گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل، همچنین نام یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی می‌باشد.

گلزاد : زاده گل

گلزار : گلستان

گلزر : گل طلا، گل طلایی رنگ؛ (به مجاز) زیبا و لطیف.

گلزری : گلزر

گلسا : گلسان، مانند گل

گلسان : گلسا، مانند گل

گلستانه : نام روستایی در نزدیکی کاشان

گلسر : آن که سر و رویی چون گل دارد.

گلستانه : منسوب به گلستان، گلستان

گلسرخ : هر گلی که سرخ باشد، وَرد؛ (به مجاز) زیبارو

گلشا : بهترین و زیباترین گل، شاه گلها

گلشاد : گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است.

گلشهر : از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تورانی

گلشید : گلی که چون خورشید می‌درخشد.

گلشکر : (گل + شکر= (به مجاز) لب معشوق، زیبارو)، لب گلگون معشوق، گلِ زیبارو

گلشَن : گلستان

گلفام : به رنگ گل سرخ، گلگون

گلطلا : گلزر

گلفشان : گل افشان

گلگون : به رنگ گل سرخ

گلگونه : گلگون

گلگیس : ویژگی آنکه گیسوانش چون گل خوشبو، خوش رنگ و لطیف است.

گلمهر : (گل + مهر = خورشید)، (به مجاز) آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتابگردان

گلنار : گل درخت انار که سرخ رنگ است، از شخصیتهای شاهنامه

گلناز : دارای ناز و عشوه‌ای چون گل

گلنام : دارای نامی زیبا چون گل

گلندام : گل اندام

گلنواز : نوازش کننده گل

گلنوش : مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحن‌های قدیم موسیقی ایرانی

گلنسا : زیباروی زنان؛ (به مجاز) بسیار زیبار

گلی : منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل

گلیا : منسوب به گل

گلیار : یار و همدم گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد

گلین : منسوب به گل، به رنگ گل

گندمک : گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی

گوهر : سنگ قیمتی و گرانبها، سرشت، نهاد، جانمایه، اصل و نسب، نژاد

گوهرآرا : آراینده گوهر، آراینده جواهر

گوهرافروز : افروزنده گوهر

گوهربانو : بانوی گرامی و اصیل

گوهرتاب : تابنده چون گوهر

گوهرتاج : تاجی از گوهر

گوهرشاد : دارای سرشتی شاد و خوشحال، نام همسر شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور پادشاه گورکانی که مسجد گوهرشاد مشهد به دستور او ساخته شد.

گوهرشید : گوهری درخشان چون خورشید

گوهرناز : مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا)

گوهرنگار : مرصع

گوهره : نام روستایی در نزدیکی کرمانشاهان

گوهرین : جواهرنشان، مرصع

گهردخت : دختر دارای اصالت

گهرناز : گوهرناز

گیتا : گیتی

گیتی : جهان، عالم

گیتی ناز : آن که موجب فخر و مباهات جهان است.

گیسو : موی بلندسر

گیلنار : مرکب از گیل (گیلک) + نار (انار)

گیهان : کیهان، جهان، دنیا، گیتی

اسم دختر فارسی – عربی با حرف گ


گل سیما : کسی که چهره‌ای زیبا همانند گل دارد.

گل نسا : مرکب از گل + نسا (زنان) نام اصیل ایرانی

گلعذار :  گلچهره

گوهرملک :  پادشاه زاده

اسم دختر اوستایی – پهلوی با حرف گ


گل : نام زنی در منظومه ویس و رامین

گندم : دانه خوراکی غنی از نشاسته

اسم دختر ترکی با حرف گ


گزل (گوزل) : زیبا، خوشگل، قشنگ؛ ظریف، برازنده، خوب، نیکو، نازنین

گلین : عروس

گویچک : زیبا، رعنا، قشنگ، خوشگل، دلپسند.

اسم دختر کردی با حرف گ


گلاره : مردمک چشم، به معنی هر دو چشم هم بکار می‌رود.

گلاویژ : ستاره سهیل، به کسر گاف

گلباش : از نامهای رایج میان زنان کرد

گولی : یک گل

اسم دختر لری با حرف گ


گوطلا : با ارزش مثل طلا، آنچه یا آنکه به زیبایی طلا باشد.

گوهرتاش : گوهر (فارسی) + تاش (ترکی) همتای گوهر

اسم دختر گیلکی با حرف گ


گیلار : نوعی مرغابی با منقار کوچک که در آبهای شیرین زندگی می‌کند.

گیلاکو : دختر زیبای گیلانی

گیلانا : دختر زیبای گیلانی

گیلوا : نام محلی مردمان گیلان، نام منطقه‌ای از توابع رشت


اسامی دیگر با حرف گ

گاتا : سرودهای جاودانه اشوزرتشت
گردآفرید : نام دختر گژدهم و یکی از بانوان پهلوان
گردیه : نام خواهر بهرام چوبینه و زن خسرو پرویز
گل آذین : طرز قرار گرفتن گل‌ها بر روی ساقه یا شاخه
گل آرا : از نام های برگزیده
گل آسا : ز نام های برگزیده
گل آفرید : از نام های برگزیده
گل آگین : از نام های برگزیده
گل آور : از نام های برگزیده
گل آویز : از نام های برگزیده
گل آیین : از نام های برگزیده
گل افروز : از نام های برگزیده
گل افسر : از نام های برگزیده
گل افشان : از نام های برگزیده
گل اندام : نازک بدن
گل برگ : برگ های رنگین گل و شکوفه
گل بیز : کلاله گل بیدمشک
گل پر : گیاهی خوشبو
گل پری : از نام های برگزیده
گل پونه : نام گلی همانند نعنا
گل پیکر : از نام های برگزیده
گل تن : از نام های برگزیده
گل چین : از نام های برگزیده
گل خند : از نام های برگزیده
گل دخت : از نام های برگزیده
گل دوست : دوستار گل، گل پسند
گل ربا : از نام های برگزیده
گل سان : از نام های برگزیده
گل سیما : از نام های برگزیده
گل شاد : از نام های برگزیده
گل فشان : از نام های برگزیده
گل گون : سرخ رنگ، برنگ گل
گل گونه : مانند گل، به رنگ گل
گل نوش : از نام های برگزیده
گل وش : از نام های برگزیده
گلاب : از نام های برگزیده
گلاله : از نام های برگزیده
گلباد : از نام های برگزیده
گلباش : از نام های برگزیده
گلبان : از نام های برگزیده
گلبانو : بانویی همانند گل
گلبن : از نام های برگزیده
گلبهار : از نام های برگزیده
گلبو : از نام های برگزیده
گلپاد : از نام های برگزیده
گلچهر : از نام های برگزیده
گلچهره : زیبا، دارای چهره‌ای چون گل
گلدسته : از نام های برگزیده
گلدیس : از نام های برگزیده
گلرخ : خوبرو، خوشگل
گلرخسار : زیبا، خوش چهره
گلرنگ : به رنگ گل
گلروی : خوشگل ، زیبا
گلریز : از نام های برگزیده
گلزاد : زادهگل
گلزار : گلستان ، محل رویش گل‌های فراوان
گلستان : از نام های برگزیده
گلشن : گلزار، گلستان
گلشید : از نام های برگزیده
گلفام : از نام های برگزیده
گلنار : از نام های برگزیده
گلناز : گل انار
گلناز : از نام های برگزیده
گلنام : از نام های برگزیده
گلنواز : از نام های برگزیده
گلی : از نام های برگزیده
گلی ناز : از نام های برگزیده
گهر : از نام های برگزیده
گهربانو : از نام های برگزیده
گهرچهر : از نام های برگزیده
گهردخت : از نام های برگزیده
گهرناز : از نام های برگزیده
گهرنگار : از نام های برگزیده
گوهر : جواهری با ارزش
گوهربانو : از نام های برگزیده
گوهرچهر : از نام های برگزیده
گوهردخت : از نام های برگزیده
گوهرزاد : از نام های برگزیده
گوهرسان : از نام های برگزیده
گوهرشاد : از نام های برگزیده
گوهرشید : از نام های برگزیده
گوهرفشان : از نام های برگزیده
گوهرناز : از نام های برگزیده
گیتی : جهان هستی
گیسو : زلف نگار
گیسیا : از نام های برگزیده


آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي