مطالب پيشنهادي

اسم دختر با حرف گ (اسم فارسی ، لری ، ترکی و کردی)

دسته بندي : 🔥 خبرهای متفرقه
تاريخ : ۲۹ فروردین
بازديد : 263

در این مطلب بیش از ۲۰۰ اسم دختر با حرف گ را برای شما آماده کرده ایم. اسم های فارسی و همچنین قو های مختلف اعم از لری ، ترکی ، کردی ، گیلکی و عرب و …

babay girl222 اسم دختر با حرف گ (اسم فارسی ، لری ، ترکی و کردی)

 

اسم دختر با حرف گ

گل‌پیکر : ویژگی آن که پیکرش مثل گل زیبا و لطیف است، گل اندام

گل‌جهان : ویژگی کسی که به لحاظ خصوصیت ویژه‌ای (نظیر زیبایی) در دنیا ممتاز و سرآمد باشد؛ (به مجاز) زیبارو.

گل‌چمن : گلِ چمن؛ (به مجاز) زیباروی و لطیف و خرّم.

گلچهر : گلچهره، آن که چهره‌ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو

گلچهره : گلچهر، آن که چهره‌ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو

گلچین : آن که گل می‌چیند، چیننده‌ی گل، هم چنین به معنی منتخب و برگزیده

گلخندان : گلخند (شکفتن شکوفه‌ها)

گلخنده : گلخند

گلدانه : بذرِ گل؛ (به مجاز) آن که ویژگی گل شدن (زیبا، لطیف و با طراوت) را دارد.

گلدخت : (گل+ دخت = دختر)، دخترِ گل، دخترِ دارای صفات گل؛ (به مجاز) زیبا و لطیف.

گلدیس : چون گل، مانند گُل؛ (به مجاز) زیبارو و لطیف

گلرخ : زیبا رو، گلچهره، دختری که چهره‌ای زیبا چون گل دارد.

گلرنگ : به رنگ گل

گلرو : گلچهره، آن که صورتی زیبا همانند گل دارد، زیبا رو

گلریز : گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل، همچنین نام یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی می‌باشد.

گلزاد : زاده گل

گلزار : گلستان

گلزر : گل طلا، گل طلایی رنگ؛ (به مجاز) زیبا و لطیف.

گلزری : گلزر

گلسا : گلسان، مانند گل

گلسان : گلسا، مانند گل

گلستانه : نام روستایی در نزدیکی کاشان

گلسر : آن که سر و رویی چون گل دارد.

گلستانه : منسوب به گلستان، گلستان

گلسرخ : هر گلی که سرخ باشد، وَرد؛ (به مجاز) زیبارو

گلشا : بهترین و زیباترین گل، شاه گلها

گلشاد : گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است.

گلشهر : از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تورانی

گلشید : گلی که چون خورشید می‌درخشد.

گلشکر : (گل + شکر= (به مجاز) لب معشوق، زیبارو)، لب گلگون معشوق، گلِ زیبارو

گلشَن : گلستان

گلفام : به رنگ گل سرخ، گلگون

گلطلا : گلزر

گلفشان : گل افشان

گلگون : به رنگ گل سرخ

گلگونه : گلگون

گلگیس : ویژگی آنکه گیسوانش چون گل خوشبو، خوش رنگ و لطیف است.

گلمهر : (گل + مهر = خورشید)، (به مجاز) آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتابگردان

گلنار : گل درخت انار که سرخ رنگ است، از شخصیتهای شاهنامه

گلناز : دارای ناز و عشوه‌ای چون گل

گلنام : دارای نامی زیبا چون گل

گلندام : گل اندام

گلنواز : نوازش کننده گل

گلنوش : مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحن‌های قدیم موسیقی ایرانی

گلنسا : زیباروی زنان؛ (به مجاز) بسیار زیبار

گلی : منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل

گلیا : منسوب به گل

گلیار : یار و همدم گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد

گلین : منسوب به گل، به رنگ گل

گندمک : گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی

گوهر : سنگ قیمتی و گرانبها، سرشت، نهاد، جانمایه، اصل و نسب، نژاد

گوهرآرا : آراینده گوهر، آراینده جواهر

گوهرافروز : افروزنده گوهر

گوهربانو : بانوی گرامی و اصیل

گوهرتاب : تابنده چون گوهر

گوهرتاج : تاجی از گوهر

گوهرشاد : دارای سرشتی شاد و خوشحال، نام همسر شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور پادشاه گورکانی که مسجد گوهرشاد مشهد به دستور او ساخته شد.

گوهرشید : گوهری درخشان چون خورشید

گوهرناز : مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا)

گوهرنگار : مرصع

گوهره : نام روستایی در نزدیکی کرمانشاهان

گوهرین : جواهرنشان، مرصع

گهردخت : دختر دارای اصالت

گهرناز : گوهرناز

گیتا : گیتی

گیتی : جهان، عالم

گیتی ناز : آن که موجب فخر و مباهات جهان است.

گیسو : موی بلندسر

گیلنار : مرکب از گیل (گیلک) + نار (انار)

گیهان : کیهان، جهان، دنیا، گیتی

اسم دختر فارسی – عربی با حرف گ


گل سیما : کسی که چهره‌ای زیبا همانند گل دارد.

گل نسا : مرکب از گل + نسا (زنان) نام اصیل ایرانی

گلعذار :  گلچهره

گوهرملک :  پادشاه زاده

اسم دختر اوستایی – پهلوی با حرف گ


گل : نام زنی در منظومه ویس و رامین

گندم : دانه خوراکی غنی از نشاسته

اسم دختر ترکی با حرف گ


گزل (گوزل) : زیبا، خوشگل، قشنگ؛ ظریف، برازنده، خوب، نیکو، نازنین

گلین : عروس

گویچک : زیبا، رعنا، قشنگ، خوشگل، دلپسند.

اسم دختر کردی با حرف گ


گلاره : مردمک چشم، به معنی هر دو چشم هم بکار می‌رود.

گلاویژ : ستاره سهیل، به کسر گاف

گلباش : از نامهای رایج میان زنان کرد

گولی : یک گل

اسم دختر لری با حرف گ


گوطلا : با ارزش مثل طلا، آنچه یا آنکه به زیبایی طلا باشد.

گوهرتاش : گوهر (فارسی) + تاش (ترکی) همتای گوهر

اسم دختر گیلکی با حرف گ


گیلار : نوعی مرغابی با منقار کوچک که در آبهای شیرین زندگی می‌کند.

گیلاکو : دختر زیبای گیلانی

گیلانا : دختر زیبای گیلانی

گیلوا : نام محلی مردمان گیلان، نام منطقه‌ای از توابع رشت


اسامی دیگر با حرف گ

گاتا : سرودهای جاودانه اشوزرتشت
گردآفرید : نام دختر گژدهم و یکی از بانوان پهلوان
گردیه : نام خواهر بهرام چوبینه و زن خسرو پرویز
گل آذین : طرز قرار گرفتن گل‌ها بر روی ساقه یا شاخه
گل آرا : از نام های برگزیده
گل آسا : ز نام های برگزیده
گل آفرید : از نام های برگزیده
گل آگین : از نام های برگزیده
گل آور : از نام های برگزیده
گل آویز : از نام های برگزیده
گل آیین : از نام های برگزیده
گل افروز : از نام های برگزیده
گل افسر : از نام های برگزیده
گل افشان : از نام های برگزیده
گل اندام : نازک بدن
گل برگ : برگ های رنگین گل و شکوفه
گل بیز : کلاله گل بیدمشک
گل پر : گیاهی خوشبو
گل پری : از نام های برگزیده
گل پونه : نام گلی همانند نعنا
گل پیکر : از نام های برگزیده
گل تن : از نام های برگزیده
گل چین : از نام های برگزیده
گل خند : از نام های برگزیده
گل دخت : از نام های برگزیده
گل دوست : دوستار گل، گل پسند
گل ربا : از نام های برگزیده
گل سان : از نام های برگزیده
گل سیما : از نام های برگزیده
گل شاد : از نام های برگزیده
گل فشان : از نام های برگزیده
گل گون : سرخ رنگ، برنگ گل
گل گونه : مانند گل، به رنگ گل
گل نوش : از نام های برگزیده
گل وش : از نام های برگزیده
گلاب : از نام های برگزیده
گلاله : از نام های برگزیده
گلباد : از نام های برگزیده
گلباش : از نام های برگزیده
گلبان : از نام های برگزیده
گلبانو : بانویی همانند گل
گلبن : از نام های برگزیده
گلبهار : از نام های برگزیده
گلبو : از نام های برگزیده
گلپاد : از نام های برگزیده
گلچهر : از نام های برگزیده
گلچهره : زیبا، دارای چهره‌ای چون گل
گلدسته : از نام های برگزیده
گلدیس : از نام های برگزیده
گلرخ : خوبرو، خوشگل
گلرخسار : زیبا، خوش چهره
گلرنگ : به رنگ گل
گلروی : خوشگل ، زیبا
گلریز : از نام های برگزیده
گلزاد : زادهگل
گلزار : گلستان ، محل رویش گل‌های فراوان
گلستان : از نام های برگزیده
گلشن : گلزار، گلستان
گلشید : از نام های برگزیده
گلفام : از نام های برگزیده
گلنار : از نام های برگزیده
گلناز : گل انار
گلناز : از نام های برگزیده
گلنام : از نام های برگزیده
گلنواز : از نام های برگزیده
گلی : از نام های برگزیده
گلی ناز : از نام های برگزیده
گهر : از نام های برگزیده
گهربانو : از نام های برگزیده
گهرچهر : از نام های برگزیده
گهردخت : از نام های برگزیده
گهرناز : از نام های برگزیده
گهرنگار : از نام های برگزیده
گوهر : جواهری با ارزش
گوهربانو : از نام های برگزیده
گوهرچهر : از نام های برگزیده
گوهردخت : از نام های برگزیده
گوهرزاد : از نام های برگزیده
گوهرسان : از نام های برگزیده
گوهرشاد : از نام های برگزیده
گوهرشید : از نام های برگزیده
گوهرفشان : از نام های برگزیده
گوهرناز : از نام های برگزیده
گیتی : جهان هستی
گیسو : زلف نگار
گیسیا : از نام های برگزیده


آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي