فرکانس گیرنده دیجیتال شبکه های تلویزیون ایران به تفکیک هر استان

تاريخ : 10 اسفند

فرکانس شبکه های تلویزیون ایرانی در گیرنده دیجیتال برای هر استان و یا هر شهر متفاوت است . در ادامه فرکانس گیرنده دیجیتال تمامی شبکه های تلویزیونی را در هر شهر برای شما قرار داده ایم

فرکانس گیرنده دیجیتال شبکه های تلویزیون

فرکانس گیرنده دیجیتال شبکه های تلویزیون ایران به تفکیک هر استان, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

شبکه های رادیوییشبکه های تلویزیونیفرکانس
(MHz)
تاریخ افتتاح رسمیشهرردیف
ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، صبا، انگلیسی، رادیو عربی، رادیو تلاوت و رادیو گفتگویک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت ونسیم۶۰۲
(جماران)

۶۱۸(دارآباد)

۵۷۰
(چیتگر)

۵۱۴
(پارچین)

۶۴۲
(دماوند)

۸۹/۰۸/۰۱فرستنده های دیجیتال تهران۱
مستند، افق، آی فیلم، العالم، Press TV، شما،بازار،نمایش،ورزش و پویا

 

 

——

IRIB HD TEST
Press TV HD
الکوثر

۶۵۰
(جماران)

۸۲۶
(دارآباد)

۶۱۸
(چیتگر)

۵۶۲
(پارچین)

۶۹۰
(دماوند)

——

۵۷۸
(جماران)

رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۵۹۴
(کمرکوه)
۸۹/۰۸/۰۱فرستنده های دیجیتال قم۲
رادیو استانی قم و سراسری معارفمستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی نور (قم)، شما، بازار، ورزش و پویا ۶۴۲
(کمرکوه)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۵۰۶
(مراد تپه)
۸۹/۰۸/۱۹فرستنده های دیجیتال قزوین۳
رادیو استانی قزوینمستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی قزوین، شما، بازار،ورزش و پویا۵۵۴
(مراد تپه)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۶۲۶
(آزادگان)

۴۹۸
(آستارا)

۵۵۴
(تالش)

 

۷۳۸
(لاهیجان)

۵۱۴
(رودبار)

۴۸۲
(زیباکنار)

۸۹/۰۸/۲۰فرستنده های دیجیتال گیلان (رشت)۴
رادیو استانی گیلانمستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی باران (رشت)، شما، بازار، ورزش و پویا۶۷۴
(آزادگان)

۵۴۶
(آستارا)

۶۱۸
(تالش)

۷۸۶
(لاهیجان)

 

۵۶۲
(رودبار)
۵۳۰
(زیباکنار)

رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۴۸۲
(ثامنالائمه)

۴۹۸
(خلج)

۵۳۸
(کلات)

۶۷۴ و ۵۰۶
(نیشابور)

۴۸۲
(سبزوار)

۵۶۲
(تایباد)
۴۹۰
(تربت حیدریه)

۸۹/۰۹/۱۰فرستنده های دیجیتال خراسان رضوی (مشهد)۵
رادیوهای استانی و برون مرزی خراسان رضوی (مشهد)استانی خراسان رضوی (مشهد)، مستند، نمایش، آی فیلم، جام جم ۱، Press TV، شما، بازار،ورزش و پویا۵۳۰
(ثامنالائمه)

۵۴۶
(خلج)

۵۸۶
(کلات)

۷۲۲ و ۵۵۴
(نیشابور)

۵۳۰
(سبزوار)

۶۱۰
(تایباد)
۵۳۸
(تربت حیدریه)

رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۵۳۸۸۹/۱۰/۰۷فرستنده های دیجیتال البرز (کرج)۶
مستند، استانی البرز (کرج)، آی فیلم، العالم، Press TV، شما، بازار،نمایش،ورزش و پویا۵۸۶
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۵۷۸
(یزد)

۶۷۴
(تفت)

۴۹۸
(اردکان)

۸۹/۱۰/۲۹فرستنده های دیجیتال یزد۷
رادیو استانی یزدمستند، نمایش، آی فیلم، العالم، استانی تابان (یزد)، Press TV، شما، بازار، ورزش و پویا۶۲۶
(یزد)

۷۲۲
(تفت)

 

۵۴۶
(اردکان)

رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۵۷۰
۵۸۶
۸۹/۱۱/۲۷فرستنده های دیجیتال بوشهر۸
 

مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، استانی بوشهر، Press TV، شما، بازار، ورزش و پویا

۶۹۸

 

شبکه های رادیوییشبکه های تلویزیونیفرکانس
(MHz)
تاریخ افتتاح رسمیشهرردیف
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۶۱۸
(مارشینان)
۶۵۰
(کوه پنجه)
۷۷۸
(کاشان)
۶۹۸
(داران)
۸۱۰
(چادگان)
۵۳۸
(نطنز)
۷۱۴
(صفه اصفهان)
۶۳۴
(فریدونشهر)
۸۹/۱۲/۱۳فرستنده های دیجیتال اصفهان۹
رادیو استانی اصفهاناستانی اصفهان، مستند، شما، آی فیلم، بازار، نمایش، العالم،Press TV، ورزش و پویا۶۶۶
(مارشینان)
۶۹۸
(کوه پنجه)
۸۲۶
(کاشان)

۷۴۶
(داران)

۸۴۲
(چادگان)

۵۸۶
(نطنز)
۶۸۲
(فریدونشهر)

رادیو استانی اصفهانمستند، شما، آی فیلم، نمایش، جام جم ۱، Press TV، بازار،ورزش، پویا و استانی اصفهان۷۶۲
(صفه اصفهان)
پیام، معارف و سلامتسه، تهران، مستند، شما، آی فیلم، نمایش، بازار،ورزش، پویا، سلامت وتماشا۸۲۶
(افوس و بوئین میاندشت)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، سه،تهران، مستند، شما، آی فیلم، نمایش، بازار،ورزش و پویا۶۴۲
(فریدون شهر)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۵۹۴
(کوه مستوفی اراک)

۶۲۶
(کوه پناه تفرش)

۴۷۴
(خمین)

۸۹/۱۲/۱۴فرستنده های دیجیتال مرکزی (اراک)۱۰
رادیو استانی مرکزی (اراک)مستند،نمایش، آی فیلم، العالم، استانی آفتاب (اراک)، Press TV، شما، بازار،ورزش و پویا۶۴۲
(کوه مستوفی اراک)

۶۷۴
(کوه پناه تفرش)

۵۲۲
(خمین)

رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۶۱۸
(گنو)
۷۷۰
(ابوموسی)
۸۳۴
(تنب بزرگ)
۵۶۲
(جاسک)
۸۹/۱۲/۱۸فرستنده های دیجیتال هرمزگان (بندرعباس)۱۱
رادیو استانی هرمزگاناستانی خلیج فارس (بندر عباس)، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم،Press TV، شما، بازار،ورزش و پویا۶۵۸
(گنو)
۸۱۰
(ابوموسی)
۸۵۰
(تنب بزرگ)

۶۲۶
(جاسک)

رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۴۹۰
(تپه کرمانشاه)

۵۲۲
(قلعه قاضی)

۵۵۴
(کوه بازو کنگاور)
۵۰۶
(کوه نوح دالاهو)

۹۰/۰۱/۱۸فرستنده های دیجیتال کرمانشاه۱۲
رادیو استانی کرمانشاهمستند،نمایش، شما، آی فیلم، Press TV، العالم، استانی زاگرس (کرمانشاه)، بازار، ورزش و پویا۵۳۸
(تپه کرمانشاه)

۶۰۲
(قلعه قاضی)

۶۰۲
(کوه بازو کنگاور)
۵۳۰
(کوه نوح دالاهو)

رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۵۷۰
(زاهدان)

۵۱۴
(بیرک)

۴۹۰
(چابهار و کنارک)

۹۰/۰۱/۲۴فرستنده های دیجیتال سیستان و بلوچستان (زاهدان)۱۳
رادیو استانی زاهداناستانی هامون (زاهدان)، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم،Press TV، شما، بازار،ورزش و پویا۵۴۶
(زاهدان)

۵۶۲
(بیرک)

۵۱۴
(چابهار و کنارک)

رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۴۹۸
(آبیدر)

۶۲۶
(صلوات آباد)

۶۱۰
(خلیچیان)

۶۹۰
(بانه)

۹۰/۰۱/۳۱فرستنده های دیجیتال کردستان (سنندج)۱۴
رادیو استانی کردستاناستانی کردستان (سنندج)، العالم، مستند، نمایش، آی فیلم، Press TV، شما، بازار،ورزش و پویا۶۹۰
(آبیدر)

۷۱۴
(بانه)

 

شبکه های رادیوییشبکه های تلویزیونیفرکانس
(MHz)
تاریخ افتتاح رسمیشهرردیف
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت و تماشا۵۷۰
(باهنر)
۴۹۰
(قلعه اردشیر)
۵۱۴
(زرند)
۵۲۲
(بم)
۵۳۰
(سیرجان)
۷۷۸
(چترود)
۶۹۸
(کوهبنان)
۹۰/۰۳/۱۱فرستنده دیجیتال کرمان۱۵
استانی کرمانمستند، العالم، نمایش، آی فیلم، Press TV، استانیکرمان، شما، بازار، ورزش و پویا۵۳۸
(قلعه اردشیر)
۵۶۲
(زرند)
۴۷۴
(باهنر)
۵۷۰
(بم)
۵۵۴
(سیرجان)
۸۲۶
(چترود)
۷۴۶
(کوهبنان)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت و تماشا۶۱۰
(کوه سنگر اردبیل)
۵۳۰
(خلخال)
۷۰۶
)پارس آباد(
۴۷۴
)بیله سوار(
۹۰/۰۳/۱۷فرستنده های دیجیتال اردبیل۱۶
استانی و برون مرزی اردبیلمستند، نمایش، آی فیلم، جام جم۱، Press TV،شما، بازار،ورزش، پویا و استانی سبلان (اردبیل)۵۱۴
)کوه سنگر اردبیل(
۵۷۸
)خلخال(
۸۰۲
)پارس آباد(
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت و تماشا۵۴۶
(بایندر زنجان)
۶۶۶
(ابهر)
۹۰/۰۳/۲۵فرستنده دیجیتال زنجان۱۷
استانی زنجانمستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، شبکه استانیاشراق (زنجان)، شما، بازار، ورزش و پویا۶۲۶
(بایندر زنجان)
۷۱۴
(ابهر)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت و تماشا۵۸۶
(امینی ارومیه)
۵۰۶
(شیخ تپه ارومیه)
۵۷۸
(نقده)
۶۶۶
(خوی)
۵۴۶
(میاندوآب و بوکان)
۵۴۶
(قره ضیاءالدین)
۶۱۸
(ماکو)
۵۱۴
(سلماس)
۷۰۶
(شاهین دژ)
۴۷۴
(تکاب)
۹۰/۰۵/۱۵فرستنده های دیجیتال آذربایجان غربی (ارومیه)۱۸
استانی آذربایجان غربیمستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانیآذربایجان غربی، شما، بازار، ورزش و پویا۶۳۴
(امینی ارومیه)
۶۰۲
(شیخ تپه ارومیه)
۶۲۶
(نقده)
۷۱۴
(خوی)
۵۹۴
(میاندوآب و بوکان)
۶۸۲
(قره ضیاءالدین)
۶۶۶
(ماکو)
۵۶۲
(سلماس)
۶۵۸
(شاهین دژ)
۵۲۲
(تکاب)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت و تماشا۴۸۲
(شیبلی تبریز)
۶۲۶
(عینالی تبریز)
۵۸۶
(اهر)
۵۱۴
(سیه پوش)
۶۵۰
(آذرشهر)
۵۰۶
(کلیبر)
۷۲۲
(مراغه)
۵۱۴
(مرند)
۵۳۸
(میانه)
۹۰/۰۵/۲۴فرستنده های دیجیتال آذربایجان شرقی (تبریز)۱۹
استانی تبریز و برون مرزی مراکز تبریز و اردبیلمستند، نمایش، آی فیلم، Press TV، استانیسهند (تبریز)، العالم، شما، بازار، ورزش و پویا۵۳۰
(شیبلی تبریز)
۶۷۴
(عینالی تبریز)
۶۱۰
(سیه پوش)
۶۹۸
(آذرشهر)
۷۷۰
(مراغه)
۵۶۲
(مرند)
۵۸۶
(میانه)
رادیوهای استانی تبریز و اردبیل و برون مرزی مراکز تبریز و اردبیلمستند،نمایش، آی فیلم، العالم، استانی سهند (تبریز)، استانی سبلان (اردبیل)، شما، بازار، ورزش و پویا۶۳۴
(اهر)
۵۵۴
(کلیبر)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت و تماشا۶۱۸
(بارابند)
۷۱۴
(جام جم)
۵۶۲
(ملایر)
۷۰۶
(اسدآباد)
۵۳۸
(نهاوند)
۵۰۶
(تویسرکان)
۹۰/۰۷/۱۴فرستنده های دیجیتال همدان۲۰
مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانیهمدان، شما، بازار، ورزش و پویا۶۶۶
(بارابند)
۷۶۲
(جام جم)
۶۱۰
(ملایر)
۷۵۴
(اسدآباد)
۵۸۶
(نهاوند)
۵۵۴
(تویسرکان)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت و تماشا۴۹۸
(بیرجند)
۶۲۶
(طبس)
۷۰۶
(فردوس)
۵۰۶
(قاین)
۵۱۴
(نهبندان)
۵۲۲
(بشرویه)
۹۰/۰۸/۰۴فرستنده های دیجیتال خراسان جنوبی (بیرجند)۲۱
استانی خراسان جنوبیمستند، العالم،نمایش، آی فیلم، Press TV، استانیخاوران، شما، بازار، ورزش و پویا۵۹۴
(بیرجند)
۶۵۰
(طبس)
۷۵۴
(فردوس)
۵۵۴
(قاین)
۵۶۲
(نهبندان)
۵۷۰
(بشرویه)

 

شبکه های رادیوییشبکه های تلویزیونیفرکانس
(MHz)
تاریخ افتتاح رسمیشهرردیف
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۴۹۰
(شهید رهبر)
۵۳۸
(دزفول و شوشتر)
۶۸۲
(باغملک)
۴۹۸
(شوش)
۱۹۱.۵
(آغاجاری)
۵۰۶
(اندیکا)
۹۰/۰۸/۲۸فرستنده های دیجیتال خوزستان (اهواز)۲۲
استانی خوزستان (اهواز)مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانیخوزستان (اهواز)، الکوثر، شما، ورزش و پویا۵۱۴
(شهید رهبر)
۵۸۶
(دزفول و شوشتر)
۷۷۸
(باغملک)
۵۳۰
(شوش)
۲۱۲.۵
(آغاجاری)
۵۵۴
(اندیکا)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۵۹۴
(تپه جهانگردی)
۶۸۲
(فلاجه)
۴۷۴
(ایوان)
۴۹۰
(دهلران)
۹۰/۱۰/۰۸فرستنده های دیجیتال ایلام۲۳
رادیو استانی ایلاممستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی ایلام،شما، بازار،ورزش و پویا۶۷۴
(تپه جهانگردی)
۷۳۰
(فلاجه)
۵۲۲
(ایوان)
۵۱۴
(دهلران)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۴۸۲
(تپه یاسوج)
۵۱۴
(کوه سیاه دهدشت)
۹۰/۱۰/۱۰فرستنده های دیجیتال کهگیلویه و بویر احمد (یاسوج)۲۴
رادیو استانی کهگیلویه و بویر احمدمستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی دنا (یاسوج)، شما، بازار، ورزش و پویا۵۳۰
(تپه یاسوج)
۵۶۲
(کوه سیاه دهدشت)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۵۷۰
(نور الشهدا)
۶۴۲
(ولی عصر)۶۸۲
(گندمان)
۶۱۰
(فارسان)
۶۷۴
(کیار)
۹۰/۱۰/۱۵فرستنده های دیجیتال چهار محال و بختیاری (شهرکرد)۲۵
رادیو استانی چهار محال و بختیاریمستند، آی فیلم، العالم، نمایش، استانی جهان بین (شهرکرد)،Press TV، شما، بازار،ورزش و پویا 

۶۱۸
(نور الشهدا)
۶۹۰
(ولی عصر)۷۳۰
(گندمان)
۶۵۸
(فارسان)
۷۱۴
(کیار)

رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۴۷۴
(ریون کوه)۶۲۶
(شاهرود)
۹۰/۱۰/۲۱فرستنده های دیجیتال سمنان۲۶
رادیو استانی سمنانمستند، آی فیلم، العالم، نمایش، استانی سمنان،Press TV، شما، بازار،ورزش و پویا۵۲۲
(ریون کوه)۶۷۴
(شاهرود)۵۱۴
(آرادان)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت وتماشا۴۹۸
(خضر)
۴۷۴
(کمرسیاه،بروجرد و دورود)
۶۱۰
(پلدختر)
۵۰۶
(الشتر و نورآباد)۷۷۸
(ازنا، الیگودرز و کوهدشت)
۹۰/۱۰/۲۹فرستنده های دیجیتال لرستان (خرم آباد)۲۷
رادیو استانی لرستان (خرم آباد)مستند، آی فیلم، العالم، نمایش، استانی افلاک (خرم آباد)، Press TV،شما، بازار،ورزش و پویا۵۴۶
(خضر)۵۱۴
(کمرسیاه)
۵۷۰
(بروجرد و دورود)
۶۵۸
(پلدختر)
۵۵۴
(الشتر و نورآباد)۸۱۰
(ازنا و الیگودرز)۸۰۲
(کوهدشت)

 

شبکه های رادیوییشبکه های تلویزیونیفرکانس
(MHz)
تاریخ افتتاح رسمیشهرردیف
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت،تماشا۴۹۸
(کانی شیخان)
۵۲۲
(دوشان مجید)
۹۰/۱۱/۱۵فرستنده های دیجیتال مرکز مهاباد (آذربایجان غربی)۲۸
رادیوی محلی مرکز مهابادمستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV،استانی آذربایجان غربی (ارومیه) / سیمای محلی مرکز مهاباد، شما، بازار، ورزش و پویا۵۴۶
(کانی شیخان)
۵۷۰
(دوشان مجید)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت،تماشا۴۷۴
(مهارلو)

۶۹۸
(میانرود)

۶۶۶
(استهبان و كازرون)

۷۷۸
(سعدی)

۴۹۸
(خرمنکوه)

۹۰/۱۱/۲۰فرستنده های دیجیتال فارس (شیراز)۲۹
استانی فارسمستند، استانی فارس (شیراز)، نمایش، آی فیلم، بازار، العالم، شما، Press TV،ورزش و پویا۵۲۲
(مهارلو)

۷۴۶
(میانرود)

۷۱۴
(استهبان و كازرون)

۸۲۶
(سعدی)

۵۴۶
(خرمنکوه)

رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت،تماشا۶۴۲
(سوردار)
۶۹۸
(نمک آبرود)
۶۷۴
(بهشهر)
۷۷۸
(مرزن آباد)
۵۶۲
(پل سفید)
۹۰/۱۲/۲۵فرستنده های دیجیتال مازندران (ساری)۳۰
استانی مازندرانمستند، آی فیلم، العالم، نمایش، استانی تبرستان (ساری)، شما، بازار، Press TV،ورزش و پویا۶۵۰
(نمک آبرود)
۴۹۸
(سوردار)
۷۰۶
(بهشهر)
۸۲۶
(مرزن آباد)
۵۳۰
(پل سفید)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت،تماشا۵۹۴۹۰/۱۲/۲۵فرستنده های دیجیتال مرکز آبادان (خوزستان)۳۱
رادیوی محلی مرکز آباداناستانی خوزستان (اهواز)، مستند، آی فیلم، العالم، بازار / سیمای محلی مرکز آبادان، شما،بازار، نمایش،Press TV، ورزش و پویا۵۳۰
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت،تماشا۶۱۰
۴۷۴
۵۸۶
(گرمه)
۹۰/۱۲/۲۵فرستنده های دیجیتال خراسان شمالی (بجنورد)۳۲
رادیو استانی خراسان شمالیآموزش، مستند، استانی اترک(بجنورد)، نمایش، آی فیلم، بازار، Press TV،ورزش و پویا۴۸۲
۵۲۲
۵۳۸
(گرمه)
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت،تماشا۶۸۲۹۰/۱۲/۲۵فرستنده های دیجیتال مرکز کیش (هرمزگان)۳۳
رادیوی محلی کیشمستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV،سیمای محلی مرکز کیش / جام جم ۱، شما، بازار، ورزش و پویا۷۳۰
رادیوهای فرستنده اول تهرانیک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت،تماشا۶۱۸
(درازنو)
۵۳۸
(گرگان)
۶۷۴
(آزادشهر)
۵۰۶
(رامیان)
۹۰/۱۲/۲۵فرستنده های دیجیتال گلستان (گرگان)۳۴
استانی و برون مرزی مرکز گلستانمستند، آی فیلم، العالم، نمایش، استانی گلستان (گرگان)، شما، بازار، Press TV،ورزش و پویا۴۷۴
درازنو
۴۹۰
(گرگان)
۷۲۲
(آزادشهر)
۵۵۴
(رامیان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

  1. مازیار

    با سلام و خسته نباشید به مسولان محترم صدا و سیما گیلان لطفا فرکانس نسل چهارم و پنجم شبکه های اچ دی و شبکه ۴k در شرق گیلان که الان فقط روی سه موج ۲۲ و ۲۸ و ۳۴ میباشد راه اندازی بفرمایید تا با کیفیت مطلوب تر برنامه صدا و سیما رو تماشا کنیم با سپاس فراوان

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي