X بستن تبلیغات
دسته بندی : تعبیر خواب

575

۰

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف و یا تعبیر دیدن برف در خواب تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزی، دوم: زندگانی،...

711

۰

تعبیر خواب برج

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین دیدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و دیدن ثور و سنبله و جدی پسر پادشاه و دیدن جوزا و...

1015

۰

تعبیر خواب بخور دادن (بخار دادن بر سر و صورت)

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق تاویل بخور کردن بر سه وجه است. اول: مال بسیار، دوم: عیش خوش، سوم: نام نیکو . تعبیر خواب به روایت محمد...

767

۰

تعبیر خواب بخشیدن

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر بیند مال خود را به کار خیر بخشش می کرد، دلیل است که فرزند خود را زن خواهد، یا کسی را...

405

۰

تعبیر خواب بت و مجسمه

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن بت به خواب بر سه وجه است. اول: دروغ و باطل، دوم: مکار منافق، سوم: زن مفسدفریبنده. . تعبیر خواب به...

1592

۰

تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب ببر و یا تعبیر دیدن ببر در خواب   تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین بر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن...

541

۰

تعبیر خواب بانک

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل...

322

۰

تعبیر خواب بام

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بام رفعت مقام و جاه و عظمت است وچنانچه خویشتن را بر بام دیدید به اندازه ارتفاع آن بام ترقی می کنید...

724

۰

تعبیر خواب نهنگ

دیدن نهنگ به خواب . دلیل بر مرد یدزد است. اگر بیند نهنگ او را سوی آب کشید و غرق کرد، دلیل که در آب غرق شود. اگر بیند...

632

۰

تعبیر خواب بالن

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بالن بر وزن واگن یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن کیسه ای...

342

۰

تعبیر خواب بالش

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم، دوم: کنیزک، سوم: ریاست. چهارم: دین نیکو. پنجم: پرهیزکاری و عدل. ....

783

۰

تعبیر خواب بالارفتن

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن بر بالا شدن بر پنج وجه است. اول: روائی حاجت. دوم: زن خواستن . سوم: قرب و نزدیکی. چهارم: مراد یافتن....

366

۰

تعبیر خواب باقلا

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن، اگر پخته باشد یا خام، دلیل بر غم کند و...

2029

۰

تعبیر خواب بافتن

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است. اگر بیند جامه یا چیزی می بافت، دلیل است که به سفر...

816

۰

تعبیر خواب باغ

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود. اول: زن خوب، دوم: فرزند نیک، سوم: عیش خوش، چهارم: مال، پنجم: بلندی، ششم:...

360

۰

تعبیر خواب باطری (باتری و قوه)

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی باطری یا قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه های الکتریکی یا در اتومبیل مصرف می کنیم. همان...

567

۰

تعبیر خواب بازی

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و به دنبال یکدیگر می دوند....

417

۰

تعبیر خواب بازوبند

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین بازوبند زرین، اگر بیند که در بازو داشت، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد.اگر...

390

۰

تعبیر خواب بازو

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: انباز. چهارم: دوست. پنچم: پسر عم. ششم: همسایه. ....

321

۰

تعبیر خواب باز ، مرغ باز

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق چون بیند که باز مطیع او است. تاویل بر پنج وجه بود. اول: رامش. دوم: شادی. سوم: بشارت. چهارم: فرمانروائی. پنجم: یافتن...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي