متن گواهی اشتغال به کار

متن گواهی اشتغال به کار

این روزها گواهی اشتغال به کار برای مردم دارای اهمیت زیادی شده است، برای گرفتن وام از بانک ها یا موسساتی که می خواهند وام بگیرند. و یا برای ارائه به سفارت خانه ها جهت اخذ ویزا و همینطور دانشجوها برای ارائه به دانشگاه و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار میگیرد.

متن گواهی اشتغال به کار

در زیر با چند نمونه فرم درخواست اشتغال بکار و متن نامه اشتغال به کار در این مورد شما را آشنا می کنیم.


فرم شماره 1 گواهی اشتغال به کار

بنـام خـدا
ریاست محترم بانک ….
موضـوع: گواهی اشتغال به کـار
با سلام
احتراماً بدینوسیله گواهی میشود که آقای/خانم ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه/کد ملی …… صادره از …… ازکارکنان قراردادی این شرکت با حقوق و مزایای ماهانه …….. ریال معادل ……. تومان در این شرکت میباشد.
این گواهی طبق موضوع فوق صادر و فاقد هرگونه ارزش وتعهد قانونی دیگری میباشد.


فرم شماره 2  نمونه گواهی اشتغال به کار

احتراما بدین وسیله گواهی میشود آقا/خانم … فرزند … متولد … به کد ملی … و شماره شناسنامه … صادره از … از تاریخ A الی B در این شرکت مشغول به کار بوده است.
این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه به آن دانشگاه صادر شده و ارزش قانونی دیگری ندارد.

مهر و امضا


فرم شماره 3 –  نامه اشتغال به کار 

از : شرکت ………

به : بانک / موسسه مالی شعبه …….

موضوع : گواهی اشتغال به کار (کسر از حقوق)

با سلام و احترام، بدینوسیله بنا به تقاضای جناب آقای / سرکار خانم ………..به شماره ملی ………… گواهی می شود نامبرده فوق کارمند قراردادی / پیمانی / رسمی و شاغل در این شرکت می باشد و حقوق و مزایای ناخالص ایشان به مبلغ …..ریال می باشد.

این گواهی بنا به درخواست نامبرده صرفا جهت اطلاع بانک / موسسه فوق الذکر صادر شده و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار دیگری می باشد. ضمنا چون ایشان از روی ناچاری و رو در بایستی ضمانت برادر / خواهر بهمانی را به مبلغ یه عالمه ریال به عهده گرفته است این شرکت تعهد می نماید چنانچه وام گیرنده به عللی از پرداخت اقساط در سر رسید معین خودداری نماید با گزارش کتبی بانک تا زمانی که از این مدیریت حقوق می گیرد از حقوق وی و طبق قانون کسر و به بانک پرداخت نماید.

ضمنا این تعهد فقط در حق وام گیرنده فوق معتبر بوده و درصورت هرگونه انتقال وام به هر شکل به شخص ثالث کان لم یکن محسوب می گردد.

با تشکر


فرم شماره 3 – متن گواهی اشتغال به کار


گواهی اشتغال به کار برای ویزای توریستی 

به نام خدا

ریاست محترم شرکت……………
جناب آقای……………
احتراما، اینجانب……………، فرزند……………، به کد ملی……………، صادره از……………، به تاریخ تولد…./…./….. و شماره شناسنامه …………………، از تاریخ…./…./…..، در سمت شغلی ……………، در این شرکت، مشغول به کار می باشم و تاریخ قرارداد کار کتبی بنده، تا مورخ…../…./…..می باشد.
از آنجا که بنده، قصد اخذ ویزای توریستی کشور …………… را دارم و سفارت کشور مربوطه، برای تضمین و اطمینان از بازگشت این جانب به کشور خود، بعد از اتمام تاریخ ویزا، نیاز به گواهی اشتغال به کار اینجانب دارد، به موجب این درخواست، از آن مقام محترم، تقاضای صدور گواهی اشتغال به کار، برای ارائه به سفارت……………، مستدعی است.


متن گواهی اشتغال به کار برای بانک

 

ریاست محترم بانک ….

موضـوع: گواهی اشتغال به کار

با سلام

احتراما به استحضار می­رساند که آقای/خانم ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه/کد ملی …… صادره…… از …… ازکارکنان رسمی/قراردادی شرکت …… با حقوق و مزایای ماهانه …….. ریال معادل ……. شرکت می­باشد.

این گواهی جهت صدور دسته چک جهت ارائه به آن بانک محترم صادر و فاقد هرگونه ارزش و تعهد قانونی دیگری است.

با تشکر

شرکت….

مهر و امضا…


گواهی اشتغال به کار برای مشاغل آزاد


نمونه استشهاد محلی شغلی برای بانک

اگر برای دریافت وام و یا دسته چک نیاز به استشهاد محلی شغلی دارید می توانید فایل زیر را دانلود و چاپ نمایید و سپس چندین امضا از افراد محل برای ارائه استشهاد بگیرید.

دانلود فایل استشهاد محلی شغلی

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه