تعبیر خواب خرگوش ، تعبیر خرگوش در خواب

اگر خواب خرگوش دیده اید می توانید در ادامه تعبیر خرگوش در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب خرگوش یا تعبیر خرگوش در خواب

تعبیر خواب خرگوش ، تعبیر خرگوش در خواب


به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که:
خرگوش: امیال جسمانی، لطافت و نرم خویی، گاهی ما را به عنوان قربانی به تصویر می‌کشد. شاید به دلیل اینکه خرگوش مدام قربانی درندگان می‌شود، در رویاها همچون قربانی ظاهر می‌شود تا نمایانگر لطمه‌هایی باشد که رویابین از بخش‌های شکننده و آسیب پذیر شخصیتی اش می‌خورد، احساس اینکه کسی در تعقیب رویابین است، وجود کودک‌وار و آسیب پذیر رویابین.
اگر در رویا خرگوش شکار می‌کردید:  عناصر یا صفاتی از شخص یا دیگری مورد انتقاد، تعقیب و حمله قرار گرفته است، تا حدی که او را از پای در خواهد آورد، غریزه سلطه جویی.
خرگوش دست آموز: نیاز به محبت، مراقبت و نوازش، برخوردهای ملایم و مهربان، احساس مسئولیت.
لانه خرگوش: پسرفت و به قهقهرا رفتن، در خود فرو رفتن، در ناخودآگاه غرق شدن، تلاش برای فرار از مشکلات با دور زدن آن‌ها
خرگوش در باغچه یا باغ شما: حمله ناگهانی به منابع شما یا رشد شخصیتان

تعبیر خواب خرگوش

محمدبن سیرین گوید: خرگوش به خواب دیدن نامبارک و بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد.
جابر مغربی گوید: خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود. اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته‌اند بد و نامبارک است. خرگوش در خواب‌های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می‌دهیم و آن کارها به ما لذت می‌بخشند. در نفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود. اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه‌تان مقیم می‌شود و می‌ماند و ریشه می‌دواند.
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: خرگوش اهلی یا خرگوشی که بازی گوش نیست در خواب به جنس مؤنث مطیع و فرمان برتعبیر می‌شود واگر چنین خرگوشی در خانه باشد به معنی وجود چنین شخصی در خانه می‌باشد. خرگوش وحشی و بازی گوش می‌تواند معنی عکس داشته باشد.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
  • دیدن خرگوش از زنان بهره بیند
  • دیدن خرگوش فرزند می‌یابد یا چیزی به او می‌رسد خوشحال می‌شود
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن خرگوش در خواب، نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل.

تعبیر خواب پوست خرگوش

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می‌خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.
مطیعی تهرانی: خرگوش زنی است متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می‌دهد که خوب است از او دوری کنید

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش

ابراهیم کرمانی:
  • اگر بیند که گوشت خرگوش می‌خورد، دلیل که از زنان میراث یابد.
  • اگر گوشت خرگوش می‌خورد نعمتی بسیار حاصل کند.
مطیعی تهرانی: خوردن گوشت خرگوش مال حرام است.
لیلا برایت: خوردن گوشت خرگوش نشانه‌ى سود مالى است.

تعبیر خواب بچه خرگوش

ابن سیرین: اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضی از معبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.

تعبیر خواب کشتن خرگوش

جابر مغربی: اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد. اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.
آنلی بیتون:
  • دیدن خرگوش مرده در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.
  • اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می‌کنید، علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می‌شوید.

تعبیر خواب خرگوش سفید

آنلی بیتون: دیدن خرگوش‌های سفید در خواب، علامت وفاداری در امور عاشقانه است.

تعبیر خواب خرگوش سیاه

لیلا برایت: ديدن خرگوش سياه در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناگوار است.

تعبیر خواب گرفتن خرگوش

آنلی بیتون:
  • اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید، نشانه آن است که در بحث با دیگران پیروز می‌شوید.
  • اگر خواب ببینید خرگوش‌ها را دست آموز می‌کنید، نشانه آن است که دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید کرد.
  • برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه خرگوشى را گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه با افراد جديدى همنشين مى‌شويد.
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه