دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب جان دادن ، تعبیر جان دادن در خواب

تاريخ : 21 جولای
اگر خواب جان دادن دیده اید می توانید در ادامه تعبیر جان دادن در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب جان دادن یا تعبیر جان دادن در خواب

تعبیر خواب جان دادن ، تعبیر جان دادن در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
دیدن جان دادن و یا احتضار در خواب به گفته پیامبر اسلام (ص) بیانگر به خطر افتادن کارهاست و اگر در خواب دید که پس از مرگ روح او به آسمان‌ها رفت دلیل بر آن است که اجل او نزدیک و زود بمیرد.

تعبیر خواب جان دادن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جان از تن وی بیرون شد، دلیل که فرزند یاعیالش بمیرد، یا مالش تلف شود یا خود هلاک شود.
درخبر آمده است که: مردی پیش رسول خدا آمد و گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و آله، در خواب چنان دیدم که جان از تن من بیرون آمد و مرا درکنار گرفت و بعد از آن به آسمان رفت. حضرت رسول فرمود: وصیت کن که هر کس جان خود را در کف خود دید، دلیل که به کار مخاطره مشغول شود، که در آن وی را بیم جان است. اگر بیند جان از کف او به آسمان شد، دلیل که زود بمیرد.
لوک اویتنهاو می‌گوید: جان دادن: یک سلامتی قدرتمند
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید، علامت آن است که با بی توجهی خود ارزش کارتان را کم می‌کنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید می‌کند.

تعبیر خواب جان دادن مرده

جابر مغربی گوید: اگر بیند مرده جان همی کند و خویشان او بر وی نوحه و زاری می‌کردند، دلیل که بر اهل بیت مرده غم و انده رسد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی در خواب ببیند که مرده ای جان می‌کند، دلیل آنست که جان آن مرده در عذاب است.

تعبیر خواب قبض روح

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن قبض روح از گناهان توبه باید کرد

تعبیر خواب جان دادن دیگران

لوک اویتنهاو:
  • دیدن کسی که جان می‌دهد: نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن می‌بینیم
  • زنی در حال جان دادن: از دست دادن یک ارث، یا یک نیابت
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار و جان دادن هستند، نشانا آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید.

تعبیر خواب جان دادن حیوانات

آنلی بیتون:
  • اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال جان دادن ببینید، نشانه آن است که از خطری خواهید گریخت.
  • اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می‌شوید.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي