دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب تنه درخت ، تعبیر تنه درخت در خواب

تاريخ : 30 جولای

اگر خواب تنه درخت دیده اید می توانید در ادامه تعبیر تنه درخت در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب تنه درخت یا تعبیر تنه درخت در خواب

تعبیر خواب تنه درخت ، تعبیر تنه درخت در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
درخت در خواب دیدن خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد. برخی از معبران نوشته‌اند درختان بی محصول مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تأثیر چندان ندارند. در جایی دیگر ابن سیرین می‌گوید هر درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است بنابراین دیدن جزئیات درخت در خواب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اگر بخواهیم تقسیم بندی برای تعبیر دیدن اجزای درخت در خواب انجام دهیم ابراهیم کرمانی این گونه بیان می‌کند:
  • رگ و بیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین. اگر بیند رگهای درخت قوی بود دلیل که زکات تمام دهد. اگر خلاف این بیند زکات مال تمام ندهد
  • پوست درخت دلیل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی بود دلیل که خداوندش روزه دار است
  • شاخ درختان به خواب دیدن دلیل است بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر بیند شاخه‌های درختان بسیار است خویشان آن واهل بیت او بسیار باشند.
و اما تعبیر خواب تنه درخت چگونه است؟

تعبیر دیدن تنه درخت در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی این گونه بیان می‌کند که درختی را در نظر بگیرید که شاخه و برگ فراوان دارد. این شاخه‌ها به ترتیب هر چه از تنه درخت دورتر می‌شوند نازک‌تر می‌گردند و متفرق تر. در خواب تنه درخت شما هستید و شاخه‌ها بمانند گفته ابراهیم کرمانی فرزندان و متعلقان و خانواده شما هستند که مانند شاخه‌های درخت تقدم و تأخر دارند و درجه و میزان قرابتشان متفاوت است.

بیننده خواب تنه درخت فرد جوانی باشد

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب جوان و نان خور خانواده باشد تنه درخت بزرگ‌تر و کفیل خانواده محسوب می‌شود و چنان چه خودتان کفیل خانواده هستید تنه درخت شمایید.

تعبیر خواب بیرون کشیدن تنه درخت

آنلی بیتون: بیرون کشیدن تنه درخت از خاک، نشانه آن است که با رویارویی قاطع با واقعیات زندگی، قادر خواهید شد خود را از فقر و فلاکت نجات بدهید.

دیدن کنه و آفت بر تنه درخت در خواب

آنلی بیتون: دیدن کنه‌های بزرگ بر تنه درخت، نشانه آن است که دشمنان با بیرحمی می‌کوشند ثروت و دارایی شما را به تصرف خود درآورند.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي