متن قولنامه ماشین

تاريخ : 27 نوامبر

متن قولنامه ماشین

متن قولنامه ماشین, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

در صورتی که قصد خرید و فروش خودروی خود را دارید بهتره بلحاظ احتیاط قولنامه ای دستی تنظیم و با خود همراه داشته باشید.

اگر شما هم در حال خرید و یا فروش ماشین هستید و می خواهید یک قولنامه ماشین دستی بنویسید نیاز به نمونه قرارداد دستی خودرو دارید. به همین منظور در مقاله زیر مجموعه ای از نمونه قولنامه دستی فروش خودرو و نمونه قرارداد دستی فروش ماشین و قولنامه خودرو قولنامه ماشین قولنامه دستی اتومبیل را مشاهده می کنید.

نمونه قرارداد اول  قولنامه ماشین  نمونه قولنامه ماشین   متن قولنامه ماشین 

ماده ۱ : طرفین قرارداد
۱-۱ -فروشـنده/فروشـندگان ……………………… فرزنـد …………….. بـه شـماره شناسـنامه ………………..صادره از…………. کدملی ……………….. متولد …………………….. ساکن…………… تلفـــن ……………….. بـــا وکالـــت/قیمومیـــت/ولایـــت/وصـــایت……………. فرزنــد …………… بــه شــماره شناســنامه …………….. متولــد ………….. بموجــب……………

۲-۱ -خریدار/خریداران ……………….. فرزند ………………….. به شماره شناسنامه ………………صادره از ……………کدملی ……. متولد ……………. سـاکن…………… تلفن ………………. با وکالت/قیمومیت/ولایـت/وصـایت ………………………فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………… متولد ………….. بموجب ………………
ماده ۲ :موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارتست از انتقـال ……………………. دانـگ یکدسـتگاه ……………………. از نـوع ……………………….. مـدل ………………………… سیسـتم……………. رنــگ ………………… ســیلندر …………………….. شــماره راهنمــایی و راننــدگی ………………… شــماره شاســی………………. شماره موتور ………………… که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیـر منصـوبه در آنمی باشد .
ماده ۳ : ثمن معامله
۱-۳ -ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ………………………….. ریال ) و با حروف ( ……………………….. ریال ) تعیین گردید .
۲-۳ -همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ……………………………. ریال ) نقداً / طی چک شماره ………………….
عهــده بانــک …………. شــعبه ……………… کــد ………….. بــه فروشــنده پرداخــت گردیــد . باقیمانــده ثمــن بــا حــروف (
……………………… ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .
ماده ۴ : شرایط معامله
۱-۴ -طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قـرارداد در تـاریخ بـه حـروف …………………… ……………. در دفتـر
اسناد رسمی شماره ………………………….. حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هـر کـس کـه خریـدار
معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقـال
از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطـه ، گـواهی سـر دفتـر
مثبت تخلف نامبرده می شود .
۲-۴ -عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسـط خریـدار ، در حکـم
عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .
۳-۴ -مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یـا کارشـناس منتخـب
وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .
وزارت بازرگانی
مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی
اتحادیه صنف مشاورین خودرو
خلاصه این قرارداد در صفحه ……………….. دفتر ثبت
مشاور ، جلد ………. به شماره ……………….. در
تاریخ / / ١٣ ثبت شده است
شماره سریال …………………….
مشاور خودرو شماره ………………
حوزه ثبتی ………………………….
قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل امـور اسنــاد و سردفتـران
۴-۴ -مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویـل ، بـه
وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .
۵-۴ -هزینه های نقل و انتقال اعـم از دارایـی و عـوارض شـهرداری بعهـده فروشـنده ، حـق الثبـت و حـق التحریـر بعهـده
…………………………. می باشد.
۶-۴ -کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت بـه عـرف
بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .
۷-۴ -در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامـل قـوه قـاهره ماننـد مصـادره ، رهـن ، عملیـات اجرایـی
دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبـوده ، فروشـنده موظـف اسـت
کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ……………………………………… ریال ) به عنوان خسـارت
عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .
۸-۴ -مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ………… ساعت …………… تسلیم خریـدار شـد/خواهد شد.
۹-۴ -در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیـین شـده ، ممتنـع از حضـور ،
مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( ……………………………. ریال ) بعنوان خسارت تاخیر اجـرای تعهـد در وجـه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است
ماده ۵ : در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد
۱-۵ -چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متـوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیـه را مسـترد نمایـد . خریـدار در صـورت اسـتنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صـورتیکه مـورد معاملـه بـه هـر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.
۲-۵ -پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد .
ماده ۶
حــــق الزحمــــه مشــــاور خــــودرو طبــــق تعرفــــه کمیســــیون نظــــارت شهرســــتان ……
………………. مبلغ باحروف ( ……………………….. ریال ) می باشد که بالمناصفه بعهده طرفین است و همزمان با امضای این قرارداد به موجب قبض شماره ………………………. پرداخت خواهد شد .
ماده ۷
ایــن قــرارداد ، در تــاریخ بــا حــروف …………………………….. ســاعت …………………..در دفتــر مشــاور خــودرو
……………….به نشانی ……………………………………………. در سه نسخه بینطرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور خودرو مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قـرارداد بـه مهـر مخصـوص مشـاور ،
نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصـوص بایگـانی کنـد . هـر سـه نسـخه دارای اعتبـار یکسان است که با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .
ماده ۸
مورد معامله و موضوع این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی و حقوقی تایید می شود . نـام و نـام خـانوادگی کارشـناس فنـی –
حقوقی

فروشنده
نام و نام خانوادگی
خریدار
نام و نام خانوادگی
شهود
نام و نام خانوادگی
با احراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد
معامله تمام مراتب مندرج در این مبایعه نامه بـه
تائید و گواهی اینجانب ……………………………..
رسیده است . مهر و امضاء مشاور خودرو

قرارداد دستی فروش خودرو

متن قولنامه ماشین, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

نمونه قرارداد دوم متن قولنامه  قولنامه ماشین دستی

متن قولنامه خودرو
بسمه تعالی

تاریخ………………..

خریدار:
نام و نام خانوادگی…………. نام پدر…………. شماره شناسنامه………… محل صدور….. متولد سال………….. کدملی……………. شغل…………… آدرس محل سکونت …………… شماره تلفن …………………..

فروشنده:
نام و نام خانوادگی…………………….نام پدر………….شماره شناسنامه………….محل صدور……………..متولد سال……… کد ملی …………………. شغل……………آدرس محل سکونت ……………………………………… شماره تلفن…………………..

مورد معامله :
نوع…………….. سیستم……………. رنگ……………. مدل سال…………. شماره شهربانی………………….. اتومبیل شماره موتور…………………………. شماره شاسی …………………………. شماره بدنه……………………….. قیمت کل معامله مبلغ……………………… ریال میباشدکه مبلغ……………………..ریال بصورت………………………………….. تحویل فروشنده گردید و باقیمانده بصورت……………………….. پس از انتقال قطعی سند اتومبیل تحویل میگردد.

اسنادمربوط به اتومبیل شامل…………………………………… تحویل خریدار و اسناد……………….. تا بهای مورد معامله نزد فروشنده میباشد.

کلیه عوارض قانونی و جریمه ها و کشف هرگونه فساد و خلافی تا تاریخ ………………بعهده فروشنده میباشد.

هزینه انتقال قطعی سند بنام خریدار طبق توافق بعهده …………….میباشد. و موعد انتقال سند …………..ماه میباشد.

طبق توافق مبلغ…………….. ریال بابت وجه الالتزام میباشدو چنانچه هر کدام از طرفین قبل از….. ساعت معامله را فسخ نماید میبایست مبلغ مذکور را به طرف مقابل بپردازد و معامله پس از…… ساعت قطعی میباشد.

در تاریخ ………………. و ساعت …………….. اتومبیل به رویت کامل خریدار رسید و همراه لـوازم جـانـبی که شامل ………………………….میباشد صحیح و سالم با رقم کیلومتر …………… تحویل خریدار گردید .

تسمه تایم در کیلومتر………….. تعویض شده است و در کیلومتر………….. نیاز به تعویض دارد.

( فروشنده متعهد میگردد، درسیستم کیلومتر شمارخودرو که برای زمان تعویض تسمه تایم لازم است دستکاری نکرده است و ارقام فعلی کیلومتر شمار خودرو صحیح میباشد)

این قولنامه در دو نسخه تنظیم گردیده که هر دو نسخه ارزش واحدی دارند.

توضییحات:…………………………………………………………………………

امضاء فروشنده امضاء خریدار امضاء شهود

نام و نام خانوادگی…………………………. نام پدر………….. شماره شناسنامه ………..امضاء.

نام و نام خانوادگی…………………………. نام پدر………….. شماره شناسنامه ………..امضاء.

نام و نام خانوادگی…………………………. نام پدر………….. شماره شناسنامه ………..امضاء.

نمونه متن قرارداد اجاره خودرو قولنامه ماشین دستی قولنامه خودرو

متن قولنامه ماشین, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
نمونه قرارداد سوم   قولنامه خودرو   قولنامه دستی  

نمونه قرارداد مبایعه نامه (قولنامه) خودرو

ماده ۱ : طرفین قرارداد
۱-۱- فروشنده/فروشندگان …………….. ………. فرزند ………. … به شماره شناسنامه …………… صادره از……………… کدملی ….. …. …. متولد …………………… ساکن ………………… ………………….. …………. تلفن ………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ………… ………….. ………. فرزند …………. ……… به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب …………………………..
۲-۱- خریدار/خریداران ……. ……………… …………. ………… فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………… ……..صادره از ……. ………. ….کدملی ………………… متولد …………. ساکن …. ……… ……… ……… تلفن ………….. ……………. …………. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت .. ………………. فرزند …. …………. …… به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب ……………
ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یکدستگاه ……………………. از نوع …………… مدل …………………………. سیستم ……………. رنگ ………………… سیلندر ……………………. شماره راهنمایی و رانندگی …………………… شماره شاسی ……………………. شماره موتور ………………………. که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیر منصوبه در آن می باشد .
ماده ۳ : ثمن معامله
۱-۳- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ………………………….. ریال ) و با حروف ( ……………………….. ریال ) تعیین گردید .
۲-۳- همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ……………………………………….. ریال ) نقداً / طی چک شماره ………………………. عهده بانک ……………….. شعبه ……………. کد ………………… به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با حروف ( ………………………………………… ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .
ماده ۴ : شرایط معامله
۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ………………………. ……………. در دفتر اسناد رسمی شماره ………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .
۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .
۳-۴- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .
۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .
۵-۴- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.
۶-۴- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .
۷-۴- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( …………………………………… ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .
۸-۴- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ……………………… ساعت ………………………….. تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.
۹-۴- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( ………………………… ریال ) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .
ماده ۵ : در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد
۱-۵- چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید . خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.
۲-۵- پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد .
ماده ۶ حق الزحمه مشاور خودرو طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان……………….. …. مبلغ باحروف ( ……………………….. ریال ) می باشد که بالمناصفه بعهده طرفین است و همزمان با امضای این قرارداد به موجب قبض شماره ………….. پرداخت خواهد شد .
ماده ۷ این قرارداد ، در تاریخ با حروف …………….. …………………….. …….. ساعت ………….. ………در دفتر مشاور خودرو …………. ………….به نشانی……………………. …………………. در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور خودرو مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند . هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .
ماده ۸ مورد معامله و موضوع این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی و حقوقی تایید می شود . نام و نام خانوادگی کارشناس فنی – حقوقی

نام و نام خانوداگی و امضا خریدار
نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي