دانلود فیلم خارجی رایگان

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای

تاريخ : 25 ژوئن

یکی از خانم دکترهای خوب با تخصص جراج و متخصص زنان و زایمان دکتر ترانه مغازه می باشد که در مطلب امروز شما را با  تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای و بیمارستانهایی که مشغول به کار هستند آشنا می کنیم.

 

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

جراح و متخصص زنان

درباره تخصص : 

رﺷﺘﻪ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ، درﻣﺎن و ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن  و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ، و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ دار ﻣﯽ ﭘﺮدازد

 

متخصص زنان و زایمان : 

ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره دﺳﺘﯿﺎری و ﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮط ، دارای داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ، ﺗﺸﺨﯿﺺ و اداره – management – ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ، ﭘﺴﺘﺎن ، ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .

ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ، ﻣﺸﺎوره و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﺣﺎﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ دار ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای

بهتر است قبل از رفتن به مطب با شماره های ذکر شده در ذیل تماس حاصل فرمایید و سپس مراجعه فرمایید.


 آدرس شماره یک : 

 شریعتی، نرسیده به دوراهی قلهک، ک پورمشکانی ساختمان شماره ۴، ط ۲


تلفن: ۲۲۰۰۸۱۰۱
 سه شنبه ها  ۱۸  الی ۲۰

آدرس شماره دو : 

استان تهران، شهر تهران، چهارراه فرمانیه، ابتدای خیابان فرمانیه، پلاک ۲۰، بیمارستان فرمانیه

   تلفن : ۲۲۲۸۵۶۶۸ (۰۲۱)

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي