دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای

یکی از خانم دکترهای خوب با تخصص جراج و متخصص زنان و زایمان دکتر ترانه مغازه می باشد که در مطلب امروز شما را با  تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای و بیمارستانهایی که مشغول به کار هستند آشنا می کنیم.

 

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای

جراح و متخصص زنان

درباره تخصص : 

رﺷﺘﻪ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ، درﻣﺎن و ﭘﯽ ﮔﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن  و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ، و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ دار ﻣﯽ ﭘﺮدازد

 

متخصص زنان و زایمان : 

ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره دﺳﺘﯿﺎري و ﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮط ، داراي داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ، ﺗﺸﺨﯿﺺ و اداره – management – ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ، ﭘﺴﺘﺎن ، ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .

ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ، ﻣﺸﺎوره و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﺣﺎﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ دار ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای

بهتر است قبل از رفتن به مطب با شماره های ذکر شده در ذیل تماس حاصل فرمایید و سپس مراجعه فرمایید.


 •  آدرس شماره یک : 
 • تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به ظفر – کوچه زیبا – پلاک 60 – طبقه اول
 • شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها از ساعت 5 عصر الی 9 شب021-22888746 /  021-22888747 /  021-22888748
 •  
 • آدرس شماره دو : 
 • چهارراه فرمانیه، ابتدای خیابان فرمانیه، پلاک 20، بیمارستان فرمانیه
 • سه شنبه ها از ساعت 16:00 الی 20:00
 • 021-22285668
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه

 1. مهدی محمدی says:

  سلام
  شماره تماس و مطب تغییر کرده

  1. baran says:

   سلام و ممنون از اطلاع رسانی . ادرس جدید در سایت منتشر شد