مطالب پيشنهادي

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای

دسته بندي : اخبار پزشکی,سلامت
تاريخ : 25 ژوئن
بازدید : 2244

یکی از خانم دکترهای خوب با تخصص جراج و متخصص زنان و زایمان دکتر ترانه مغازه می باشد که در مطلب امروز شما را با  تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای و بیمارستانهایی که مشغول به کار هستند آشنا می کنیم.

 

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای, جدید 1400 -❤️ گهر

جراح و متخصص زنان

درباره تخصص : 

رﺷﺘﻪ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ، درﻣﺎن و ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن  و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ، و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ دار ﻣﯽ ﭘﺮدازد

 

متخصص زنان و زایمان : 

ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره دﺳﺘﯿﺎری و ﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮط ، دارای داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ، ﺗﺸﺨﯿﺺ و اداره – management – ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ، ﭘﺴﺘﺎن ، ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .

ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ، ﻣﺸﺎوره و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﺣﺎﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ دار ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای, جدید 1400 -❤️ گهر

دکتر ترانه مغازه + تلفن و آدرس مطب دکتر مغازه ای

بهتر است قبل از رفتن به مطب با شماره های ذکر شده در ذیل تماس حاصل فرمایید و سپس مراجعه فرمایید.


 آدرس شماره یک : 

 شریعتی، نرسیده به دوراهی قلهک، ک پورمشکانی ساختمان شماره ۴، ط ۲


تلفن: ۲۲۰۰۸۱۰۱
 سه شنبه ها  ۱۸  الی ۲۰

آدرس شماره دو : 

استان تهران، شهر تهران، چهارراه فرمانیه، ابتدای خیابان فرمانیه، پلاک ۲۰، بیمارستان فرمانیه

   تلفن : ۲۲۲۸۵۶۶۸ (۰۲۱)

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي