دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب چتر ، تعبیر چتر در خواب

تاريخ : 18 جولای
اگر خواب چتر دیده اید می توانید در ادامه تعبیر چتر در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب چتر یا تعبیر چتر در خواب

تعبیر خواب چتر ، تعبیر چتر در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن چتر در خواب اشاره به توانایی‌های لازم برای از عهده تغییر و تحول در محیط و احساسات سخت و دشوار بر آمدن دارد.
باریدن به خودی خود نیکوست و باعث برکت می‌شود ولی معبری دیدن بارش باران بر سر را نشانه غم و اندوه می‌دانند که ما در بیداری به وسیله چتر خود را از باران و در نهایت محفوظ می‌دریم با این تفاسیر چتر وسیله ای است که می‌تواند بیننده خواب را از غم‌هایی که به او نزدیک می‌شوند محافظت کند.

تعبیر خواب چتر

محمدبن سیرین گوید: اگر بر سر کسی چتر بگیرند حرمت و احترام و عزت می‌یابد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد.
 1. سلطنت
 2. ثروت
 3. مرتبت و عزت
 4. ریاست و مقام و منزلت
 5. رفعت و سر بلندی
 6. ولایت و حکومت
 7. صحبت و همنشینی با بزرگان
 لوک اویتنهاو می‌گوید: چتر: توصیه به رعایت احتیاط
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید چتری به دست گرفته‌اید، علامت آن است که سختی‌ها و دشواری‌های زندگی شما را به ستوه خواهد آورد.

تعبیر خواب چتر گرفتن بدون بارش باران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در میان جمعی که چتر ندارند و باران هم نمی‌بارد چتر بگیرید عملی خلاف انجام می‌دهید که بی اعتبار می‌شوید و مردم پشا سر شما بد می گویند. همین طور است اگر همه چتر داشته باشند و شما نداشته باشید احساس تنهایی و بی کسی می‌کنید.

تعبیر خواب باز نکردن چتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر باران ببارد و چتر داشته باشید و باز نکنید غم وغصه بر سر شما می‌بارد و در بیداری از امکاناتی که دارید سود نمی‌برید.

تعبیر خواب چتر رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • اگر زنی ببینید که چتری رنگین و قشنگ دارد شوهرش به پول می‌رسد و اگر مردی ببینید چتری گسترده دارد امنیت می‌یابد.
 • چتر سیاه نیکو است ولی چتر سفید ضعف و خود باختگی است در مقابل مشکلات است. چتر سبز خرمی و نشاط است چتر زرد غم و بیماری است

تعبیر خواب چتر سوراخ و پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چتر سوراخ شکست است برای بیننده خواب. چتر پاره و از هم در رفته غم و رنج و پریشانی است و چنانچه زنی ببیند چتری شکسته و پاره دارد شوهرش بیکار می‌شود.
لوک اویتنهاو می‌گوید: چتر پاره: توهم
آنلی بیتون:
 • دیدن چتری تکه پاره شده در خواب، علامت آن است که دشمنان می‌کوشند شما را نزد دیگران بد جلوه بدهند.
 • اگر خواب ببینید چتری که در دست دارید سوراخ است، علامت آن است که وجود دوستان و همراهان خود احساس نارضایتی خواهید کرد.

تعبیر خواب قرض دادن و قرض گرفتن چتر

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید چتر خود را به دیگری قرض می‌دهید، علامت آن است که با یکی از دوستان صمیمی خود سوء تفاهم پیدا خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید از کسی چتر قرض می‌گیرید، علامت آن است که دوستان ریاکار به زندگی شما آسیب وارد خواهند ساخت.

تعبیر خواب گم کردن چتر

آنلی بیتون می‌گوید: گم کردن چتر در خواب، علامت آن است که با فردی که اعتماد شما را نسبت به خود جلب کرده است، اختلافی پیدا خواهید کرد.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي