دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب شستن فرش

تاريخ : 2 سپتامبر

تعبیر خواب شستن فرش که نشانه از بین بردن کثیفی و ناپاکی از روی فرش در خواب است.  در این مطلب تعبیر خواب شستن فرش از دید ابن سیرین و جابر مغربی و دانیال حکیم و منوچهر مطیعی و یوسف نبی از بزرگان تفسیر خواب را می خوانید. در ادامه با ما همراه باشید…

تعبیر خواب شستن فرش

تعبیر خواب شستن فرش, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

فرش به معنی چیزی است که می‌گسترانند و بر آن می‌نشینند حتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم فرش کنند کما این که زیاد ( سنگ فرش ) و امثالهم را شنیده و دیده‌ایم. البته بیشتر رویاهای ما در ارتباط با فرش‌هایی است که در خانه و منزل خود می‌گسترانیم.
تعبیر خواب شستن فرش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است. اعتباری است که نزد دیگران داریم یا تامینی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده‌ایم. فرش معنی عام دارد و زیلو و قالی را نیز شامل می‌شود حتی بوریا، حصیر، موکت، تایل و خیلی چیزهای دیگر فرش هستند و کلاً در رویاهای ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت دیگران و تأمین است از دیدگاه خودمان.
  • چنان چه در خواب ببینید اتاق‌های مفروش و گسترده و وسیعی دارید آبرو و حیثیت و اعتبار و شخصیت شما نزد افراد جامعه تأمین است و خواب شما می‌گوید مردم درباره شما خوب قضاوت می‌کنند و احترام قائل‌اند. ضمناً تأمین مالی حاصل می‌کنید که خیالتان از جهت فردای احتمالی آسوده می‌شود.
  • اگر در خواب ببینید که جائی از اتاق یا خانه شما مفروش است و جائی زمین دیده می‌شود نشان آن است که موقعیتی متزلزل و ناپایدار دارید.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خانه آراستن به فرش‌های نیکو زیادتی نعمت و دولت باشد

جابرمغربی گوید: اگر بیند که فرشی پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود، خاصه که گسترده بیند. اگر بدید که فرش او بسوخت، دلیل که روزی بر وی بسته گردد و حالش بد شود.
حضرت امام جعفر صادق می فرماید:
دیدن فرش در خواب، چون بزرگ و نو بود، بر شش وجه بود.
  1. عز و جاه.
  2. بزرگی و رفعت.
  3. مرتبت.
  4. مال.
  5. عمر دراز.
  6. ثنا به قدر بزرگی آن.
بدان که بساط فروش چون بها ستاند، خلاف این است.
تعبیر خواب شستن فرش
کثیف و ناپاک بودن در خواب به معنای نابهنجاری است. با استفاده از تعابیر جدید می‌توان فرش را به معنای ارتباط با گروه یا جمعی بسته دانست. فرش از تار و پود بسیاری تشکیل شده که در طول زمان با دقت فراوانی بافته می‌شوند.
بنابراین این تار و پود قواعد، قوانین و فرم ارتباطات در گروه و یا جمع مورد نظر را نشان می‌دهد.
در واقع شستن و تمیز کردن فرش به ذهنیات غلط و نابجای فرد بر می‌گردد که در برخورد و ارتباط با افراد گروه تأثیر گذار بوده و مانع ایجاد روابطی سالم می‌گردد.

تعبیر خواب پهن کردن فرش روی زیلو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید اتاق خود را با زیلو فرش کرده و روی زیلو یک قالی گران بها گسترده‌اید خواب شما می‌گوید چهره خویش را با سیلی سرخ نگه می‌دارید زیرا موقعیت شما خوب نیست ولی ظاهر را حفظ می‌کنید.

تعبیر خواب شستن فرش

تعبیر خواب پهن کردن حصیر روی فرش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر فرشی گران بها را با حصیر پوشانده باشید تعبیر خلاف آن است. خواب شما می‌گوید موقعیت خوبی دارید اما ظاهرتان طوری است که مردم اعتباری به شما نمی‌دهند.

تعبیر خواب خرید و فروش فرش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید فرشی را می‌فروشید به کسی که فرش را می‌خرد نیاز پیدا می‌کنید و اگر دیدید فرشی را می‌خرید سود می‌برید مخصوصاً اگر فرش از پشم و خوش نقش و خوش رنگ باشد.
جابر مغربی: اگر بیند فرش خویش بفروخت یا به کسی بخشید، دلیل که در مال او نقصان شود.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي