دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب سنجاب ، تعبیر سنجاب در خواب

تاريخ : 28 ژوئن

اگر خواب سنجاب دیده اید می توانید در ادامه تعبیر سنجاب در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب سنجاب ، تعبیر سنجاب در خواب

تعبیر خواب سنجاب ، تعبیر سنجاب در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

تعبیر خواب سنجاب

معبرین غربی گویند:
  • دیدن سنجاب در خواب بیانگر این است که شما در حال جمع آوری اشیایی هستید که سودی برایتان ندارد. مدت زمانی است که در جای خود ایستاده و پیشرفتی نمی‌کنید و نیازمند یادگیری حرکت کردن و رفتن هستید.
  • به عبارت دیگر سنجاب می‌تواند این معنی را بدهد که شما احتیاج به نگهداری زمان و انرژی خود دارید.
  • سنجاب نشان دهنده تلاش بیهوده شماست. زمان آن رسیده است که به رابطه‌های بن بست خود و پروژه‌های بدون سود آوری پایان دهید.
محمدبن سیرین گوید: سنجاب درخواب، مردی غریب توانگر باشد
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سنجاب زنی است مکار و محیل و فریبکار که در عین زیبایی و صباحت منظر می‌فریبد و می‌گریزد. دزد هم هست یعنی هر بار که در مسیر شما قرار بگیرد چیزی از بیننده خواب می‌دزدد و می‌رود و باز پس از چندی ظاهر می‌شود. این تعبیر برای رویای مردانی است که در خواب سنجاب ببینند ولی اگر زنی در خواب سنجاب ببیند دو حالت دارد. یا یک رقیب احساسی و عاطفی است یا مردی است که بیشتر از آنچه حضور دارد وقت خود را در غیبت می‌گذراند.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن سنجاب در خواب، نشانه پیروزی در کارها و یافتن دوستانی سازگار وصمیمی است.

تعبیر خواب کشتن سنجاب

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سنجاب را بکشت و پوست باز کرد، دلیل که مال مردی غریب را تباه کند یا به غضب بستاند.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید سنجاب را کشت و از گردن او خون روان گردید، دلیل که مال مردی غریب بستاند.
آنلی بیتون می‌گوید: کشتن سنجاب در خواب، علامت استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است.

تعبیر خواب پوست سنجاب

محمدبن سیرین گوید: پوست و مو و استخوان سنجاب به خواب، مال و خواسته و گوشت او مال مردی غریب بود.
ابراهیم کرمانی: اگر دید پوستین سنجاب پوشیده داشت، دلیل که زنی ناسازگار خواهد.
مطیعی تهرانی: پوست سنجاب مال و خواسته است.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي