دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب زمرد و زمرد سبز ، تعبیر زمرد و زمرد سبز در خواب

تاريخ : 4 جولای
اگر خواب زمرد و زمرد سبز دیده اید می توانید در ادامه تعبیر زمرد و زمرد سبز در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب زمرد و زمرد سبز یا تعبیر زمرد و زمرد سبز در خواب

تعبیر خواب زمرد و زمرد سبز ، تعبیر زمرد و زمرد سبز در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

تعبیر خواب زمرد (معبرین غربی)

معبرین غربی گویند:
  • دیدن زمرد در خواب به تنهایی مفهومی نخواهد داشت و بایستی آگاه باشید که این سنگ گرانبها چگونه خود را در رویای شما نمایان کرده است.
  • اگر در خواب دیدید که لباسی زمرد نشان به مانند خانواده سلطنتی بر تن کرده‌اید بیانگر بدست آوردن پولی فراوان است ولی این ثروت مدت زمان زیادی در اختیار شما نخواهد بود.
  • اگر شما اخیر در رابطه عشقی با کسی قرار دارید و آن فرد را با زمرد ببینید و یا او به شما زمرد هدیه دهد نشانه ثروتمند شدن آن شخص است.
  • اگر دختر جوانی در خواب زمردی پیدا کند نشانه نا امیدی و خدشه دار شدن شهرت اوست.

تعبیر خواب زمرد (معبرین اسلامی)

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن زمرد درخواب بر پنج وجه است.
  1. فرزند.
  2. برادر.
  3. مال حلال.
  4. کنیزک خوبروی (زیبا).
  5. سخن نیکو.
هر چند که زمرد نیکوتر بیند، این دلیل‌ها که گفتیم نیکوتر باشد.
محمدبن سیرین گوید: زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است و شایسته. اگر بیند زمرد داشت و به کسی بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غائب شود یا مالش از دست برود.
ابراهیم کرمانی گوید: زمرد دیدن مذهب نیکو است و هر زیادت و نقصان که در زمرد بیند، تأویل آن به دین و مذهب بازگردد.

تعبیر خواب زمرد سبز

بیتون مى‌گوید: اگر در خواب زمرد سبز ببینید، نشانه‌ى آن است که پولى به دست مى‌آورید.

تعبیر خواب خریدن زمرد

آنلی بیتون: خریدن زمرد در خواب، نشانه‌ى شکست در کارها است.
معبرین غربی: اگر در خواب زمردی خریدید به این معنی است که در زندگی واقعی نمی‌توانید معامله خوبی را انجام دهید یا شغل شما برای شما تصمیم گیری می‌کند.

تعبیر خواب شکستن زمرد

معبرین غربی: اگر در خواب زمردی را شکستید و یا از دست شما بر زمین افتاد نشانه از دست دادن مقداری از اموال خود در بیداری است.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي