دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب خلط بینی و خلط سینه و گلو ، تعبیر خلط بینی و خلط سینه و گلو در خواب

تاريخ : 11 جولای
اگر خواب خلط بینی و خلط سینه و گلو دیده اید می توانید در ادامه تعبیر خلط بینی و خلط سینه و گلو در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب خلط بینی و خلط سینه و گلو یا تعبیر خلط بینی و خلط سینه و گلو در خواب

تعبیر خواب خلط بینی و خلط سینه و گلو ، تعبیر خلط بینی و خلط سینه و گلو در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

دیدن خلط در خواب بیانگر پولی است که باعث پیشرفت نخواهد شد و اگر بیننده خواب فرد محققی باشد به این معنی است که تمایلی به اشتراک گذاشتن علم و دانشش ندارد. البته خود خلط به دو دسته خلط مربوط به دهان که ناشی از گلو و یا سینه است و خلط بینی تقسیم می‌شود که هر کدام تعبیری جداگانه به همراه دارد.

تعبیر خواب خلط بینی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بینی او خلط بیرون می‌آمد، دلیل که وامش پرداخت گردد و از غم آزاد می‌شود.
محمدبن سیرین گوید:
  • خلط بینی دیدن، دلیل فرزند بود.
  • اگر بیند خلط بینی در لباس خود بیفتد فرزند پسر نصیب او می‌شود
  • اگر خلط و آشغال بینی آن به زمین بیفتد فرزند او دختر خواهد شد.
  • اگر خلط بینی خود را بر همسرش بیندازد بیانگر آن است که همسرش باردار گردد ولی فرزند او سقط گردد.
  • اگر درخواب ببیند که همسرش بر او خلط می‌اندازد فرزند پسر بدست خواهد آورد.
  • اگر در خواب ببیند که خلط بینی می‌خورد نشانه آن است که مال زن بخورد.

تعبیر خواب خلط سینه

محمد بن سیرین می‌گوید:
  • دیدن خلط سینه در خواب ثروتی است که در راه مشروع خرج خواهد شد و اگر در خواب دیدید در جمعی خلط گلو یا سینه خود را انداختید آن مال در راه نامشروع خرج خواهد شد.
  • اگر ببینی در هنگام سرفه کردن از دهانت خلط بیرون آوردی، یـعـنـی از بلا و گرفتاری و رنجی که به تو می‌رسد، یا به خاطر مالی که از بین رفته است، پیش کسی شکایت خواهی کرد.

تعبیر خواب خلط سفید

ابن سیرین: اگر ببیند خلط سینه سفید از گلو به جایی پاکیزه و تمیز انداخت مال را به طور صحیح و پسندیده خرج می‌کند.

تعبیر خواب خلط سیاه

کرمانی می‌گوید: اگر شخص بیماری در خواب ببیند خلط سینه انداخت شفا پیدا می‌کند و اگر ببیند خلط سینه سیاه بیرون انداخت به غم و اندوه گرفتار می‌شود.

تعبیر خواب خلط خون آلود

ابراهیم کرمانی: اگر خلط سینه خون آلود باشد مقداری از مالش تلف می‌شود اگر ببیند خلط سینه را داخل خانه انداخت مال را برای بیگانه‌ها خرج می‌کند و اگر ببیند خلط سینه را در مسجد انداخت مال را به صورتی نادرست و ناپسند برای بیگانه‌ها خرج می‌کند.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي