دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب خرما ، تعبیر خرما در خواب

تاريخ : 10 جولای
اگر خواب خرما دیده اید می توانید در ادامه تعبیر خرما در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب خرما یا تعبیر خرما در خواب

تعبیر خواب خرما ، تعبیر خرما در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

مطیعی تهرانی دیدن خرما در خواب بسیار نیکو می‌داند و می‌گوید که اگر در خواب ببینید خرما خریده‌اید و به خانه می‌برید معاش شما گسترش می‌یابد و اگر ببینید نخل می‌کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می‌دهد.

تعبیر خواب خرما

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رییسی کریم
 • دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است
محمدبن سیرین گوید: خرما درخواب. مال و خواسته است.
ابراهیم کرمانی:
 • بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد.
 • اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است.

تعبیر خواب خوردن خرما

ابن سیرین گوید:
 • اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.
 • اگر بیند خرما بخورد و دانه‌اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود
 • اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که خرما می‌خورید شادی به شما می‌رسد. بهره ای می‌برید. توفیقی حاصل می‌کنید. اگر دیدید خرما به کسی می‌دهید به او سود می‌رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می‌کنید بهره ای نصیب شما می‌شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب دیدید که خرما می‌خورید و هسته‌اش را به زمین می‌افکنید سود بی دغدغه می‌برید.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می‌خورید، علامت کمبود و پریشانی است.

تعبیر خواب خرمای نارس

ابن سیرین: اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.

تعبیر خواب خرمای تازه و خشک

امام صادق (ع) فرمودند: دیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند
 • اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.
 • اگر بیند خرما بن خشک می‌برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد.
ابن سیرین:
 • اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.
 • اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.

تعبیر خواب درخت خرما

ابن سیرین: به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ. اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت دلیل که بامردی شریف وبزرگ دوست و آشنا شود .
مطیعی تهرانی: اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می‌آورد.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید، نشانه پیوندی فرخنده است.
برایت مى‌گوید: 
 • اگر خواب ببینید که از درخت خرما، خرما مى‌چینید، بیانگر موفقیت در امور عاشقانه است.
 • اگر خواب ببینید که به کسى خرما مى‌دهید، نشانه‌ى آن است که به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى‌کنید.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي