تعبیر خواب خرس سیاه

در این بخش از مطالب ، تعبیر خواب خرس سیاه ، تعبیر دیدن خرس سیاه در خواب از دیدگاه معبران مختلف را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم که امیدواریم با توجه به مطالب گفته شده از دیدگاه معبران مختلف بتوانید خواب خود را به راحتی تعبیر کنید.

تعبیر خواب خرس سیاه ، تعبیر دیدن خرس سیاه در خواب

تعبیر خواب خرس چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

دیدن خرس درخواب ( خواب خرس سیاه ، خرس قهوه ای ، خواب خرس سفید و قطبی ، خواب حمله خرس ، خواب پوست خرس ، خواب گوشت خرس و …) ازنظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

دیدن خرس سیاه در خواب

خواب خرس نشان دهنده احساس خشم و کینه و دشمن نادان است. همچنین نشان از زنی است که از شما محافظت می کند. مثل مادر و یا مادربزرگ. مخصوصا اینکه در خواب ببینید خرس نزدیک محل زندگی شما زندگی می کند.

محمدبن سیرین گوید :

 • خواب خرس نشانه دشمن فرومایه و یا دزد احمق است .
 • اگر کسی در خواب ببیند که روی خرس نشسته است، نشانه آنست که پادشاه او را تحقیر کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • دیدن خرس در خواب نشانه مردی بدبخت و دیوانه است .
 • دیدن خرس ماده در خواب ، نشانه زنی بدبخت و دیوانه است
 • اگر کسی در خواب ببیند که خرس ماده را گرفت ، نشانه آنست که قصدش نکاح با زنی است
 • اگر کسی در خواب ببیند که یک خرس ماده به خانه او آمد ، نشانه آنست که زنی را میخواهد
 • اگر کسی در خواب ببیند که یک خرس نر به خانه او آمد ، نشانه آنست که مردی وارد خانه او شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب خرس ، دشمن قوی پنجه و زورمند است .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن خواب خرس نشانه شانس در بازی ورق و دیگر بازیها است
 • تعبیر خواب خرسی که میرقصد نشانه سر و کار داشتن با آدمهای احمق است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن خرس در خواب ، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید ، با شکست مواجه خواهید شد .
 • اگر دختری خواب خرس ببیند ، نشانه آن است که در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبخت و نومید خواهد شد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن خرس در خواب بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا (رستاخیز) است. خرس نمادی از چرخه ی زندگی است. شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید.
 • دیدن خواب خرس ( مثلا خانه مادربزرگتان ) نشانه این است که مادر بزرگتان در زندگی تان، تاثیر گذار است
 • تعبیر خواب دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید. استقلال(خودمختاری) و رفاه شما را به خطر می اندازد

خواب خرس قهوه ای

 • خرس قهوه ای در خواب نماد وحشی گری و دشمنی خطرناک است.

خواب خرس سیاه

 • خرس سیاه نماد عصبانیت و خشم است. اگر این خرس به شما آسیب بزند نشان دهنده این است که بیش از پیش به دیگران آسیب روحی وارد می کنید.

خواب رقصیدن خرس

 • رقصیدن خرس درخواب نشان از کمک مالی بزرگی است که از کسی می گیرید.

خواب حمله خرس

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب حمله خرس نشان دهنده خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده شماست. شما احساس می کنید که گیر کرده اید. شاید شما در یک موقعیت تهدید کننده، مانع گیج کننده هستید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • خواب حمله خرس نشانه زیان است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب دیدید که از خرس فرار می کنید نشانه ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید .

خواب جنگیدن با خرس

 • اگر در خواب ببینید که با یک خرس جنگیدید و او را شکست دادید، بردشمن پیروز می شوید و اگر خرس آسیبی به شما رساند تعبیرش خوب نیست و ضرر جانی و مالی بزرگی می بینید

خواب شکار خرس و خواب کشتن خرس

 • اگر در خواب ببینید خرسی شکار کردید نشان دهنده این است که در مسیر درستی برای رسیدن به اهداف خود هستید.
 • کشتن خرس در خواب دلیل بر پیروزی بر دشمن است و نشان دهنده سود و منفعت زیادی است که در آینده به شما می رسد و اگر شخص دیگری جلوی شما خرس را کشت، از طرف آن فرد ضرر بزرگی به شما می رسد.

محمدبن سیرین گوید :

 • خواب کشتن خرس نشانه پیروزی بر دشمن است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب کشتن خرس ، نشانه رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند که خرس را کشت یا بر روی خرس نشست ، نشانه پیروزی بر دشمن است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن خواب شکار خرس نشانه آنست که نباید ماجراجویی کنید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب کشتن خرس نشانه پیروزی بر مشکلات و از پای درآوردن دشمن است

خواب گوشت و پوست خرس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر خواب دیدید که گوشت خرس می خورید نشانه آنست که از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می شوید .
 • اگر در خواب دیدید که پوست خرس را لباس کرده و پوشیده اید نشانه آنست که به افتخار می رسید و بر دشمن چیره می شوید .

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب گوشت و پوست خرس نشانه وارد شدن ترس و هرارس به بیننده خواب است

خواب خرس شدن

 • اگر در خواب ببنید که خرس شدید نشان می دهد که قدرتمند و مستقل شده اید. اگر در خواب ببینید که گوشت خرس می خورید دچار ترس و اضطراب شدید.

خواب خرس در حال فرار

 • اگر درخواب خرسی را در حال فرار دیدید تعبیرش این است که در بیداری درحال فرار از مشکلات هستید.

خواب خرس در خانه

 • اگر در خواب دیدید که خرس در خانه شما آمده تعبیرش این است که با فرد فریبکار و حیله گری ازدواج می کنید.

خواب خرس قطبی

 • خواب خرس قطبی سفید نشان دهنده تلاش مجدد برای زندگی دوباره است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب خرس قطبی نشانه آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد . بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب بدهند . رقبا نیز می کوشند ، مقام شما را از آن خود کنند .
 • دیدن پوست خرس قطبی در خواب ، نشانه غلبه بر مخالفان است .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب خرس قطبی نشانه رستاخیز ( احیا شدن ) است.
 • تعبیر دیگر خواب خرس قطبی این است که نمادی از احساسات سرد و سفت و سخت شماست.
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه

 1. پریسا says:

  توی خواب دیدم توی جنگل بزرگی هستم و با وجود بزرگ بودن و عظمت جنگل از هیچی نمیترسیدم و در کنارم یه خرس قهوه ای بود و مدام با من هرجا میرفتم میومد و من در کنارش احساس امنیت داشتم میشه بگین تعبیرش چیه؟