دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب حجامت ، تعبیر حجامت در خواب

تاريخ : 15 جولای
اگر خواب حجامت دیده اید می توانید در ادامه تعبیر حجامت در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب حجامت یا تعبیر حجامت در خواب

تعبیر خواب حجامت ، تعبیر حجامت در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

حجامت از روش‌هایی است که در گذشته برای درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده می‌گردیده است و اکنون از این روش پزشکان کمتر استفاده می‌کنند. در طب سنتی حجامت یا کوزه‌انداختن به معنی ایجاد خلأ بر روی نقاط خاصی از پوست بدن با وسیله‌ای همچون بادکش است که برای رسیدن به اثرات درمانی خاصی انجام می‌شود.

تعبیر دیدن حجامت به روایت امام صادق (ع) در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن حجامت به خواب، دلیل بر هفت وجه است.
  1. امانت به صاحب دادن.
  2. شرط خواندن.
  3. ولایت یافتن.
  4. شادمان شدن.
  5. با پیران صحبت داشتن.
  6. سنت پیغمبر نگاه داشتن.
  7. اگر عالم است از علم معزول شدن، خاصه چون بیند که حجام جوان است. اگر حجام پیر است، دلیل که از علت رسته شود.

تعبیر خواب حجامت کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی او را حجامت کرد دوست او بود، دلیل که امانتی به وی سپارد. اگر دشمن است از شر او ایمن شود و از غم فرج یابد و اگر آن کس جوانی بود همین تأویل را دارد، اگر پیر است عز و بزرگی یابد.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که پیری را حجامت کرد، کارش نیکو شود. اگر بیند پادشاهی را حجامت کرد، دلیل که مقرب پادشاه شود. اگر بیند جوانی را حجامت کرد، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد. اگر بیند شیشه او بشکست دلیل که زنش بمیرد یا طلاقش دهد.
یوسف نبی علیه السلام گوید: حجامت کردن شادی بود
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: به نظر مطیعی تهرانی حجامت سوء استفاده و تعدی است. چنانچه در خواب ببینید که شما کسی را حجامت می‌کنید شما به حدود آن شخص تجاوز و به حق او تعدی می‌کنید. چنانچه ببینید کسی شما را حجامت می‌کند اگر حجام نا آشنا باشد آشنایی به مال شما تجاوز می‌کند یا پول شما را می‌خورد و یا به شغل و مقامتان چشم می‌دوزد و اگر آشنا و دوست باشد از دشمن ناشناسی ضربه می‌خورید یا متضرر می‌شوید و یا به سبب او معزول می‌گردید چنانچه شاهد حجامت باشید اختلافی اتفاق می‌افتد منجر به تجاوز و سوء استفاده که شما هم در آن دخیل هستید.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي