مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب بوسیدن ، خواب بوس کردن

تاريخ : ۲۱ اردیبهشت
بازديد : 1632

تعبیر خواب بوسیدن و یا تعبیر بوس کردن در خواب

TABIR تعبیر خواب بوسیدن ، خواب بوس کردن

تعبیر خواب بوسیدن و بوسه دادن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است.
 1. خیر و منفعت
 2. حاجت رایی
 3. بر دشمن ظفر یافتن
 4. سخن خوش شنیدن
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می‌بوسیم می‌خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی‌رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می‌بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می‌رسد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • بوسیده شدن: جدایی
 • بوسیدن: عشق دو جانبه
 • بوسه دزدکی: عشق سوزان
بخوانید :   تعبیر خواب ارتش ، تعبیر ارتش در خواب
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب یک بوسه: یک غم بزرگ

تعبیر خواب بوسیدن مرده

ابراهیم کرمانی: اگر بیند مرده وی را بوسه می‌داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد. اگر بیند کسی وی را بوسه می‌داد، دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر بر خلاف این ببیند، دلیل که مراد و هدف خود نخواهد رسید.
تعبیر خواب بوسیدن دست
کتاب سرزمین رویاها: دستهای شخصی را می‌بوسید: شانس به شما لبخند می زند.
لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که دست کسی را می‌بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد. اگر در خواب ببینید کسی شما را می‌بوسد، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‌ی غم و ناراحتی است.

تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • معشوق خود را درهنگام روز می‌بوسید: شانس بر ضد شماست.
 • معشوق خود را در هنگام شب می‌بوسید: خطر
بخوانید :   دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من متن

تعبیر خواب بوسیدن محرم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می‌بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می‌بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می‌کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می‌کنند.
کتاب سرزمین رویاها:
 • مادر خود را می‌بوسید: موفقیت
 • پدر خود را می‌بوسید: شادی
 • برادر یا خواهر خود را می‌بوسید: خوشی و لذت
 • شوهر یا زن خود را می‌بوسید: خوشبختی در زندگی زناشویی.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب مادر خود را می‌بوسید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب خواهر یا برادر خود را می‌بوسید، نشان‌دهنده‌ی شادمانی و نشاط است. بوسیدن نامزد خود در تاریکی، بیانگر داشتن روابط نادرست است. بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می‌کنید.

تعبیر خواب بوسیدن لب زن نامحرم

کتاب سرزمین رویاها:
 • یک زن شوهردار را می‌بوسید: ناکامی شما را تهدید می‌کند.
 • یک زن تنها را می‌بوسید: به شما خیانت خواهد شد.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي
تخفیفهای امروز دیجی کالاخـریـد
+