تعبیر خواب برنز ، خواب برنز دیدن

تعبیر خواب برنز و یا تعبیر دیدن برنز در خواب

تعبیر خواب مجسمه برنزی

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر دختری در خواب مجسمه ای برنزی ببیند، بیانگر آن است در ازدواج با فرد مشخص شده به مشکل بر خواهد خورد.
  • اگر دختری در خواب، مجسمه ای از برنز ببیند که حرکت می‌کند، دلالت بر آن دارد که در امر ازدواج با فردی تا آخرین مراحل پیش می‌رود، اما ازدواج صورت نمی‌گیرد.

تعبیر خواب حشرات برنزی

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن حشرات برنزی در خواب، نشانه حسادت و نابودی است.

 

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه