تعبیر خواب بازار ، خواب بازار رفتن

تعبیر خواب بازار و یا تعبیر بازار رفتن در خواب

بازار در رویا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا نشان دهنده واقعیت زندگی روزمره، بده بستان‌هایی که به طور کلی در روابط با مردم وجود دارد، اما به طور خاص منظور “عموم” است. این گونه رویاها می‌توانند اشاره‌ای به سطح وسیع‌تر هشیاری که حاصل برخورد شخص با افرادی غیر از خانواده و دوستان است داشته باشد. از دیگر نشانه‌های این رویا می‌توان به خرید و فروش چیزها یا توجه به منافع و مصلحت شخصی برای خود نام برد.

تعبیر خواب بازار

لوک اویتنهاو می‌گوید: بازار: سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در بازار هستید، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  • خواب یک بازار: شانس
  • شما در یک بازار هستید: شانس در عشق

تعبیر خواب بازار متروکه

آنلی بیتون:
  • دیدن بازاری متروک در خواب، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد.
  • دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار، نشانة آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید.
  • اگر دختری خواب ببیند، نشانة آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب خرید و فروش در بازار

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که از بازار خرید می‌کنید، بیانگر داشتن روابط نادرست است. اگر خواب ببینید که در بازار چیزی می‌فروشید، بیانگر تغییر شغل است. اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید، بیانگر بدشانسی و ناراحتی است.
کتاب سرزمین رویاها:
  • شما چیزهایی در یک بازار مکاره می‌خرید: آرزوهایتان را برآورده خواهید کرد.
  • دیگران در یک بازار چیزهایی می‌فروشند: به شما یک پیشنهاد مهم می‌شود.
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه