دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب اصلاح صورت یا تعبیر اصلاح صورت در خواب

تاريخ : 8 آگوست

اگر خواب اصلاح صورت دیده اید می توانید در ادامه تعبیر اصلاح صورت در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب اصلاح صورت یا تعبیر اصلاح صورت در خواب

تعبیر خواب اصلاح صورت یا تعبیر اصلاح صورت در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر
دیدن اصلاح صورت در رویا بنا به شرایط زندگی فرد رویابین تعابیر مختلفی را به همراه دارد.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که:
اصلاح صورت به معنای آماده شدن فرد برای استقبال از سوی اجتماع یا سازگاری با جامعه است، بنابراین ممکن است این رویا به اضطرابتان بابت تصور ذهنی دیگران از شما اشاره کند، تازه کردن حس فرد از وجود خویش، ترس از آسیب زدن به خویش به دلیل بریدگی‌هایی که گاهی در هنگام اصلاح صورت پیش می‌آید همگی از نمادهای دیدن اصلاح صورت در خواب است.

تعبیر خواب اصلاح صورت

محمد طبسی می‌گوید: اگر ببینی که دیگران موی پا شما را با تیغ اصلاح می‌کنند علامت آن است که شیادان و یا دوستان نابابی که در اطراف شما هستند در یک فرصت مناسب بر سر شما کلاه می‌گذارند و از شما سوءاستفاده می‌کنند اگر ببینی موی پای فرزند خود را می‌تراشی علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می‌شوید و به آنان فرمان می‌دهید.

تعبیر خواب ریش تراشیدن

حضرت دانیال گوید: اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد.

تعبیر خواب اصلاح صورت

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح کرده‌اید، علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می‌گذارند.
  • اگر خواب ببینید مشغول اصلاح صورت خود هستید، علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می‌شوید و به آنان فرمان می‌دهید.
  • اگر خواب ببینید بعد از اصلاح، صورت شما لطیف شده است، علامت آن است که به آسودگی و آرامش دست می‌یابید و دوستان مطیع اداره شما خواهند بود. اما اگر بعد از اصلاح صورت شما زبر و چرکیده به نظر برسد، علامت آن است که با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح از تیغی کند استفاده می‌کنید و صورتتان کشیده می‌شود، نشانه آن است که بهانه ای به دست دوستان می‌دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد کنند.

تغییر رنگ ریش در هنگام اصلاح صورت در خواب

بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح، ریش شما خاکستری به نظر می‌رسد، نشانه آن است که از هر گونه قضاوت نسبت به افرادی که ادعای دوستی با شما را دارند، پرهیز می‌کنید.
  • اگر زنی در خواب ببیند مردی صورت خود را اصلاح می‌کند، علامت آن است که در تفریحات ناشایست افراط می‌کند و نتیجه آلوده و فاسد می‌گردد.

تعبیر خواب اصلاح صورت زن

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند چون مردان صورت خود را اصلاح می‌کند، علامت آن است که آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می‌شود که مردان با تنفر از او روی بر می‌گردانند.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي