تعبیر خواب آبجو ، تعبیر آبجو در خواب

اگر خواب آبجو دیده اید می توانید در ادامه تعبیر آبجو در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب آبجو یا تعبیر آبجو در خواب

تعبیر خواب آبجو ، تعبیر آبجو در خواب

خوردن آبجو در خواب از دیدگاه معبران شرقی و غربی با توجه به اختلاف در دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت است ولی به‌طور ضمنی می‌توان دریافت که آبجو خوردن در رویا به معنای خدمت کردن است.

تعبیر خواب آبجو خوردن

ابن سیرین گوید: اگر کسی در خواب ببیند که آبجو می‌خورد خدمتکاری موجب آسایش و راحتی او می‌گردد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببیند آبجو خورد مردی فرومایه به او خدمت می‌کند، اگر ببیند آبجو شیرین خورد از آن شخص فرومایه منفعت می‌برد، و اگر ترش باشد از او زیان می‌بیند.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ديديد كه در كافه‌اى مشغول نوشيدن آبجو مى‌باشيد، بدانيد كه نااميدى شما مهم و حقيقى مى‌باشد. اگر ديديد كه ديگران نيز مشغول نوشيدن آبجو هستند، معنى آن اين است كه دشمنان و بدخواهان شما با توطئه و دسيسه‌چينى آرزوهايتان را بر باد مى‌دهند.

تعبير خواب آبجو به روايت حضرت صادق (ع)

تعبیر دیدن آبجو بر چهار وجه است:
  • منفعت
  • بوسه دادن
  • خدمت کردن
  • مردی فرومایه

تعبیر خواب آبجو دادن و کارخانه آبجو

ابن سیرین گوید: اگر دید به کسی آبجو داد از مال خود به او می‌دهد.
آنلی بیتون گوید: اگر در خواب ببينيد كه در كارخانه آبجوسازى هستيد، نشانگر آن است كه به خاطر خلافى كه ظاهرا مرتكب شده‌ايد، مورد تعقيب قرار مى‌گيريد، البته بى‌گناهى خود را به اثبات مى‌رسانيد.
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه