برنامه اکران فیلمهای روز هفتم جشنواره فیلم فجر ✓ (سه شنبه 16 بهمن 97)

جدول اکران فیلمهای روز هفتم جشنواره فیلم فجر 97 را در ادامه می بینید.

هفتمین روز از جشنواره فیلم فجر با رقابت خاصی بین فیلم های حاضر در این جشنواره پیش می رود حال باید تا زمان اختتامیه صبر کرد و دید چه فیلمهایی موفق به دریافت جوایز خواهند شد.

برنامه اکران فیلمهای روز هفتم جشنواره فیلم فجر ✓ (سه شنبه 16 بهمن 97)

برنامه اکران فیلمهای روز هفتم جشنواره فیلم فجر 97

سینمافیلمساعت
آستارا تهرانآخرین داستان۱۵:۰۰:۰۰
آستارا تهرانایده اصلی۱۷:۳۰:۰۰
آستارا تهرانآشفته گی۲۰:۰۰:۰۰
آستارا تهرانبنفشه آفریقایی۲۲:۳۰:۰۰
ایران مال ۱دیدن این فیلم جرم است!۱۵:۰۰:۰۰
ایران مال ۱سونامی۱۷:۳۰:۰۰
ایران مال ۱غلامرضا تختی۲۰:۰۰:۰۰
ایران مال ۱زهرمار۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیسونامی۱۴:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیغلامرضا تختی۱۷:۰۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیزهرمار۱۹:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیشبی که ماه کامل شد۲۲:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهخون خدا۱۵:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهخانه ای برای تو۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهگسل۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهطلا۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهمعکوس۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتممتری شیش و نیم۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمقسم۱۸:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمناگهان درخت۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتممردی بدون سایه۲۳:۰۰:۰۰
سینما استقلالمردی بدون سایه۱۵:۰۰:۰۰
سینما استقلالقصر شیرین۱۷:۳۰:۰۰
سینما استقلالیلدا۲۰:۰۰:۰۰
سینما استقلالمسخره باز۲۲:۳۰:۰۰
سینما جوان 1بنیامین۱۵:۰۰:۰۰
سینما جوان 1بیست و سه نفر۱۷:۳۰:۰۰
سینما جوان 1جان دار۲۰:۰۰:۰۰
سینما جوان 1پالتو شتری۲۲:۳۰:۰۰
سینما شکوفه 1شبی که ماه کامل شد۱۵:۰۰:۰۰
سینما شکوفه 1خون خدا۱۷:۳۰:۰۰
سینما شکوفه 1شب آفتابی۲۰:۰۰:۰۰
سینما شکوفه 1طلا۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 1قصر شیرین۱۵:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 1یلدا۱۷:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 1مسخره باز۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 1خانه ای برای تو۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 1رورانس۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2ایده اصلی۱۵:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2آشفته گی۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 2بنفشه آفریقایی۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2بهارستان خانه ملت۲۳:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 2گسل۲۳:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1تیغ و ترمه۱۵:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1روزهای نارنجی۱۷:۳۰:۰۰
سینما ماندانا 1حمال طلا۲۰:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1جمشیدیه۲۲:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارروزهای نارنجی۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارحمال طلا۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارجمشیدیه۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارسرخ پوست۲۳:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسبیست و سه نفر۱۵:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسجان دار۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسپالتو شتری۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروستیغ و ترمه۲۳:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2ماجرای نیمروز 2: رد خون۱۵:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2درخونگاه۱۷:۳۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2سمفونی نهم۲۰:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2سال دوم دانشکده من۲۲:۳۰:۰۰
پردیس تماشا 1زهرمار۱۶:۳۰:۰۰
پردیس تماشا 1سونامی۱۹:۰۰:۰۰
پردیس تماشا 1غلامرضا تختی۲۱:۳۰:۰۰
پردیس راگا 1سرخ پوست۱۶:۳۰:۰۰
پردیس راگا 1ماجرای نیمروز 2: رد خون۱۹:۰۰:۰۰
پردیس راگا 1درخونگاه۲۱:۳۰:۰۰
پردیس زندگی 2معکوس۱۵:۰۰:۰۰
پردیس زندگی 2متری شیش و نیم۱۷:۳۰:۰۰
پردیس زندگی 2قسم۲۰:۰۰:۰۰
پردیس زندگی 2ناگهان درخت۲۲:۳۰:۰۰
پردیس کیان 1سال دوم دانشکده من۱۶:۳۰:۰۰
پردیس کیان 1دیدن این فیلم جرم است!۱۹:۰۰:۰۰
پردیس کیان 1سمفونی نهم۲۱:۳۰:۰۰
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه