مطالب پيشنهادي

املای صحیح کلمات فارسی + جدول

تاريخ : ۲۱ شهریور
بازديد : 883

در زبان فارسی، برخی از کلمات هستند که به چندین شکل می توان آن را نوشت اما تمام متخصصین زبان فارسی روی یک املای صحیحی توافق کرده اند که گهر در این بخش جدول املای صحیح کلمات فارسی را برای شما عزیزان منتشر می کند.

mataleb www.gahar .ir 21.06.97 3 املای صحیح کلمات فارسی + جدول

املای صحیح کلمات فارسی + جدول

بحث ما در این مورد، مربوط به این نیست که شما به طور مثال ندانید “اسراف” را باید با “س” بنویسید یا با “ص”، بلکه ما قصد داریم این نکته را یاد‌آور شویم که یک تایپیست ماهر، “اسراف” را نمی‌نویسد: “اسارف”. به عبارت دیگر، غلط‌های املایی‌ای منظور ماست که بر اثر اشتباه تایپیست رخ می‌دهد.

در مثال بالا تایپیست ما، به جای آن‌که ابتدا کلید حرف “ر” را فشار دهد و بعد، کلید حرف “ا” را، در اثر تایپ سریع، ابتدا کلید “ا” را فشرده و بعد، کلید حرف “ر” را.

برای اینکه چنین مشکلاتی پیش نیاید، تایپیست مجبور است تمام حواس خود را کاملا روی متن و صفحه کلید متمرکز کند. در این صورت حتما به اشتباهات خود در حین تایپ، پی خواهد برد. البته این، مستلزم تمرین و تکرار در تایپ است، اگر عمل تایپ، برایتان به یک موضوع عادی تبدیل شود، در حین تایپ دقیقا متوجه خطای خود خواهید شد و بعد به مانیتور که نگاه می‌کنید، می‌بینید، بله، خطایی رخ داده است.

اگر بتوانید این کار (یعنی متمرکز شدن روی متن) را انجام دهید، هرگز نیازی به نگاه کردن به مانیتور نیست. البته انسان جایز الخطاست و گاها خطای خود را هم متوجه نمی‌شود، همانطور که ممکن است بارها در صحبت کردن، یک کلمه را به صورت نادرست تکرار کنید و خودتان هم متوجه نشوید (و در آخر اطرافیان به شما تذکر بدهند)، در تایپ کردن نیز ممکن است خطایی انجام دهید و تا مانیتور به شما تذکر ندهد، متوجه نشوید. پس بد نیست بعد از تایپ هر چند کلمه، به خصوص در مواقعی که شک می‌کنید، به مانیتور نگاه کنید تا متوجه اشتباه خود بشوید.

اگر از نرم‌افزارهای قدرتمندی چون Microsoft Word استفاده کنید (که پیشنهاد می‌کنیم حتما همین کار را کنید)، به سادگی با یک نگاه گذرا، متوجه غلط‌های املایی خود خواهید شد. چرا که این نرم‌افزار که مایکروسافت زحمت گنجاندن غلط‌یابت املایی فارسی را نیز در آن کشیده است، غلط‌های املایی (که جابه‌جا شدن حروف آن کلمه، حتی کلمه جدید و با معنای دیگری نیز نسازد)، را با کشیدن یک شبه خط قرمز در زیر آن‌ها، مشخص می‌کند.

پس، تمرین در تایپ فارسی، به همراه متمرکز شدن بر روی متن و چک کردن متن تایپ شده بعد از چند کلمه، برای رفع مشکل غلط‌های املایی مفید است.

اما این نکات، باعث نمی‌شود که خواندن مجدد متن از اول تا آخر (در پایان تایپ)، دست کم گرفته شود! بسیاری از غلط‌‌ها، بعد از این روخوانی کشف می‌شوند!

املای صحیح کلمات پرکاربرد:

مزخرف درسته، نه مضخرف/مذخرف

توجیه درسته، نه توجیح/طوجیه/طوجیح × دوستان پرسیدند: مطمئنی؟ بله! توجیه از ریشه “وجه” میاد، به معنای موجه نشون دادن

اتلاف درسته، نه اطلاف

اطلاق درسته، نه اتلاق

تلقی درسته، نه طلقی

لوث(lows) درسته، نه لوص/لوس

منتظر درسته، نه منتضر/منطضر/منطظر

حاوی درسته، نه هاوی

معضل درسته، نه معظل/معزل/معذل

استیضاح درسته، نه اصتیظاح/استیظاح/استیزاح(استیزاح = مسخره کردن)

موثق درسته، نه موسق/موصق

تطبیق درسته، نه تتبیق/طتبیق

زل زدن درسته، نه ذل/ظل/ضل زدن

افتضاح|فضاحت درسته، نه افتزاح/افتظاح|فزاحت/فظاحت

نظافت درسته، نه نضافت/نزافت

قباحت درسته، نه قباهت

تلقین درسته، نه طلقین

حلاجی درسته، نه هلاجی

مستفیض درسته، نه مصتفیض/مستفیظ/مصطفیض/مثتفیظ/مثطفیظ/مثتفیض/مثتفیض

اتاق درسته، نه اطاق

طاق درسته، نه تاق

لواط درسته، نه لوات

لات درسته، نه لاط

حرص درسته، نه حرس/هرص/هرس

مضحک درسته، نه مظحک/مزحک

منظور درسته، نه منضور

اشتباهشیوه صحیحاشتباهشیوه صحیح
رهرو امرهرومبنابر ینبنابراین
پاک اندپاکندازواز او
خوشحال ایمخوشحالیمبهاءبها
هشیار اندهوشیارندروئین تنرویین تن
سخنراندنسخن راندنازیناز این
ستاره گانستارگانآئینآیین
حضرتعالیحضرت عالیگوئیمگوییم
دست فروشدستفروشروئیدنروییدن
پیش آهنگپیشاهنگدرودر او
بزرگداشتنبزرگ داشتنپائیزپاییز
نگهداشتننگه داشتننمائیمنماییم
اطاقاتاقزحمۀزحمت
باطریباترینظاره گاننظارگان
طوستوسحامله گیحاملگی
طهمورثتهمورثبرده گیبردگی
اطراترخشمگینترخشمگین تر
طپانچهتپانچهسورمه ایترسورمه ای تر
طهرانتهرانشورایعالیشورای عالی
غلطیدنغلتیدنآئیننامهآئین نامه
امپراطورامپراتورخوشایندخوش آیند
بلیطبلیتدل آویزدلاویز
طپشتپشتناسانتن آسان
طهماسبتهماسبدلدادندل دادن
به نیروبنیروباستانشناسیباستان شناسی
به کلیبکلینخبه گاننخبگان
به سزاربسزاغلطترغلط تر
روبه روروبروچوببریچوب بری
خود به خودخودبخودخوش آمدگوییخوشامدگویی
رو به راهروبراههم آوردهمآورد
بی نوابینوابدستبه دست
هیچکسهیچ کسبکار بردنبه کار بردن
هیچگاههیچ گاهبه عمدبعمد
آنکهآن کهبجا آوردنبه جا آوردن
چنان چهچنانچهبی چارهبیچاره
هیچوقتهیچ وقتبه هوشبهوش
اینجانباین جانببه ویژهبویژه
بهیچ وجهبه هیچ وجهبه طوریبطوری
اینکهاین کهتن به تنتن بتن
وجوهاتوجوهسر به هواسربهوا
کتبکتاب هابوجودبه وجود
یکصدمیک صدمبی افزودبیفزود
احوالاتاحوالبیدرنگبی درنگ
علماعالمانشئوناتشئون
قللقله هاخریتخری
وقتیکهوقتی کهزوارزائران
چه قدرچقدرپنجشنبهپنج شنبه
یک جایکجایک دستیکدست
میوه جاتمیوه هایک رنگییکرنگی
جواهراتجواهرکوچک ترکوچکتر
  نذوراتنذور
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي