مطالب پيشنهادي

اسم دختر با حرف پ ( بیش از ۱۸۰ اسم زیبای دخترانه)

دسته بندي : 🔥 خبرهای متفرقه
تاريخ : 7 مارس
بازدید : 2615

 در ادامه اسم دختر در این مطلب اسم دختر با حرف پ را برای شما به همراه معانی اسم ها تهیه کرده ایم ، امیدواریم که لذت ببرید.

اسم دختر با حرف پ

اسم دختر با حرف پ ( بیش از ۱۸۰ اسم زیبای دخترانه), جدید 1400 -گهر

پرارین : خوب و نیکو

پرارین دخت : دختر نیکو و خوب

پربها : با ارزش، قیمتی، ارزشمند

پرتو : شعاعی که از منبع نورانی یا گرما ساطع می‌شود، درخشش، تلألؤ، روشنایی؛ اثر، تأثیر.

پَردیس : بهشت؛ فضای سبز و گل کاری شدهی اطراف ساختمان.

پرسا : نرم و لطیف مانند پر.

پرستش : نیایش، عبادت

پرستو : پرنده‌ای سیاه و سفید با بال های باریک که مهاجر است.

پرستوک : پرستو، نام اصیل پارسی

پرسون : برهون هاله، خرمن ماه

پرشاد : نام خواهر داریوش دوم پادشاه هخامنشی

پرک : ستاره سهیل، تاج

پرگشا : پرگشاینده، پرواز کننده

پرگل : (به فتح پ) هر یک از گلبرگهای گل

پرگل : (به ضم پ) دارای گلهای زیاد، پر از گل

پرگون : لطیف چون پر

پرمون : زینت و آرایش

پرمیس : پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش کبیر، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است.

پَرنا : پرنیان، پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار.

پرندخت  : دختر لطیف چون پرند (پرند = پارچه از جنس ابریشم)

پرنددخت : پرندخت

پرندک : پشته، کوه کوچک

پرندوش : پس پریشب

پرندین : نرم و لطیف چون پرند

پرنسا : شبیه ستاره پروین؛ همانند ابریشم و دیبا؛ زیبا و لطیف.

پُرنوش : شیرین؛ زیبا؛ دوست داشتنی.

پَرنیا : هم معنی پرنیان

پَرنیان : پارچه‌ای ابریشمی دارای نقش و نگار؛ نوعی پارچه‌ی حریر که برای نوشتن به کار می‌بردند؛ پرده‌ی نقاشی.

پرناز : مرکب از پر + ناز (زیبا، قشنگ)

پرنون : پرنیان

پرنین : مانند پر

پروا : ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه

پروانه : حشره‌ای با بدن کشیده و باریک و بالهای پهن پوشیده از پولکهای رنگارنگ

پرور : ریشه پروردن، دارای پر

پروش : لطیف چون پر

پری :  زیبارو و دارای اندام ظریف

پری بانو : همچون فرشته، بانوی زیبا مانند پری

پری پیکر : آنکه اندامی زیبا چون پری دارد

پری تاج : پری (موجود افسانه ای بسیار زیبا) + تاج، سرآمد پریان

پری جان : مرکب از پری + جان (اژه محبت آمیز در خطاب به اشخاص، به معنی عزیز)

پریچه : پری کوچک

پریچهر : فرشته رو، زیبا مثل پری؛ زیبارو

پریچهره : برابر با پریچهر

پری دخت : دختر پری  زیبارو

پریرخ : پریچهره، زیبا رو

پریرو : پری چهره، زیبا رو

پریزاد : زاده پری، زیبا، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی

پریزاده : پریزاد

پریژه  : پری کوچک

پریسا  : زیبا چون پری

پریسان : مانند پری، دختری که مثل پری زیبا است، بانویی زیبا چون پری

پری سیما : پری (فارسی) + سیما (عربی) پریچهره، زیبارو

پریشا : پری شاه، شاه پری‌ها

پریشا : زیبا روی شاد و خرم

پری گل : زیبا چون گل و پری

پری ویس : نام زنی در ویس و رامین

پریا : زیبا چون پری

پریاس : گلبرگ یاس، زیبا و با طراوت، شاداب و جذاب

پریان : منسوب به پری؛ فرشتگان؛ زیبا

پریفام : زیبا چون پری

پریفر : دختر زیبا و با وقار، دختری که مانند پریان زیباست و با شکوه و وقار است، مرکب از پری و فر

پریگون  : مانند پری

پریماه  : زیبا چون ماه و پری

پرین  : نرم و لطیف چون پر، نام بانوی دانشمند ایرانی،

پریناز : دارای ناز و کرشمه‌ای چون پری

پرینام : دارای نامی زیبا

پریوش : زیبا چون پری

پرینوش :  زیباروی و پری پیکر همیشگی.

پَریوش : مانند پری در زیبایی.

پگاه  : صبح زود، سحر

پندار  : فکر, اندیشه

پوپک : هدهد، پوپوک

پوپه : پوپک

پودینه : پونه

پولک : دایره‌هایی کوچک و نازک به رنگهای مختلف که برای تزیین لباس به کار می‌رود

پونا : پودنه و پونه، گیاهی علفی

پوروچیستا : نام کوچکترین دختر زرتشت، پر بینش

پونه : گیاهی علفی، یک ساله و معطر از خانواده‌ی نعناع که برگها وگلهای آن مصرف دارویی دارد؛ پودنه

پیچک : گیاهی زینتی که ساقه ای بالا رونده دارد.

پیدرا : رودی در امریکا

پیراسته : با نظم، با آرایش

پیرایه : آراسته، آرایش

پیروزدخت : مرکب از پیروز (فاتح یا فرخنده یا خوشحال) + دخت (دختر)، نام دختر فیروز پسر قباد پادشاه ساسانی

پیروزه : فیروزه

پیمانه : هر ظرف یا مقیاسی دیگر از آن برای اندازه‌گیری مقدار معینی از هر چیز استفاده شود؛ جام شراب

پیوند : پیوستن؛ پیوسته بودن دو یا چند کس؛ ازدواج؛ خویشی، بستگی

اسم دختر اوستایی – پهلوی با حرف پ

پروین : دسته‌ای از شش ستاره‌ی درخشان در صورت فلکیِ ثور؛ ثریا، هفت خواهران، خوشه‌ی پروین

پرویندخت : هم معنی با پروین

پُروشات : پروشاتو، در پارسی باستان به معنی پُرشاد، ملکه‌ی ایران، زن داریوش دوم و دختر اردشیر اول هخامنشی

پوران : سرخ، گلگون؛ نام یکی از دختران خسرو پرویز شاه ساسانی

پوراندخت : (پوران + دخت = دختر)، دختر سرخ و گلگون؛ زیبارو؛ دختر خسروپرویز

پویه : مخفف پاپویه به معنای پروانه

اسم دختر کردی با حرف پ

پرژین : 

پژال : به معنی جوانه نازک، شاخه‌های ریز درختان، جوانه نازک، شاخه‌های تازه روییده و ریز درختان

اسم دختر  ترکی با حرف پ

پینار : به معنی چشمه، سرچشمه

پارلا : درخشنده و نورانی

پیناز : سرچشمه


دیگر اسامی

پارمیدا : از نام های برگزیده
پارمیس : نام دختر بردیا پسر کورش بزرگ
پارند : نیک بختی و فرارونی. نگهبان گنج و خواسته
پاک سیما : از نام های برگزیده
پاکبانو : آناهیتا، بانوی پاک
پاکچهر : خوش صورت
پاکدل : پاکیزه دل، دلپاک، خوش قلب
پاکرخ : از نام های برگزیده
پاکروز : از نام های برگزیده
پاکروی : از نام های برگزیده
پاکفر : از نام های برگزیده
پاکناز : از نام های برگزیده
پاکیزه : بدون آلودگی، پاک
پانته‌آ : پایدار، نام زن آریاسب، سردار نامدار کوروش بزرگ
پرتو : فروغ، روشنایی
پرخیده : سخن سربسته
پردیس : باغ بهشت
پرشت : پر آرزو
پرند : پارچه ابریشمی
پرنیان : حریر ، دیبا
پروانه : از نام های برگزیده
پروین : نام ستاره‌ای
پری : زن زیبا
پری بانو : از نام های برگزیده
پری سیما : زیبا روی
پریچهر : پری رخسار، خوشگل، زیبا روی
پریدخت : از نام های برگزیده
پریدخت : از نام های برگزیده
پریرخ : پری رو، پری رخسار، خوبروی
پریروی : خوشگل، زیبا رو
پریزاد : فرزند پری، فرزند زیبا
پریسا : مانند پری
پریسان : از نام های برگزیده
پریفام : زیبا چهره
پریگون : مانند پری
پریماه : از نام های برگزیده
پریمرز : از نام های برگزیده
پریناز : از نام های برگزیده
پریوش : پری مانند
پگاه : سحر، بامداد
پوپک : پرنده‌ای است، هدهد
پودینه : پونه
پوران : از نام های برگزیده
پوروچیستا : نام کوچکترین دختر اشوزرتشت
پونه : بوته و گلی خوشبو
پیراسته : با نظم، با آرایش
پیرایه : آراسته، آرایش
پیروزه : از سنگ های قیمتی

پانته: آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد
پریسا:تیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
پارمیس: دختر ارشد کورش بزرگ

پارمیس: دختر بردیا – نوه کورش بزرگ
پروشات: در اوستایی به معنی بسیار شاد
پریزاد: زن داریوش دوم هخامنشی
پورچیستا: پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب

پریوش: پریزاد – پریسا – پریداد – پری تن

پُرشاد :خواهر داریوش سوم هخامنشی
پری: ویس دختری در ویس و رامین

پردیس: باغ و بهشت – واژه پارادیز انگلیسی از همین است

برای مشاهده همه اسم های دختر کلیک کنید

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي