دانلود فیلم خارجی رایگان

اسامی پادشاهان ایران در طول تاریخ

تاريخ : 5 جولای

همانطور که می دانید تاریخ ایران یکی از گسترده ترین تاریخ های جهان است چرا که در دوره های مختلف تحولات زیادی در همه زمینه ها را تجربه کرده است. در هر دوره از تاریخ، عده ای از افراد جزو پادشاهان و رهبران ایران بوده اند. برای آشنایی با اسامی پادشاهان ایران در طول تاریخ این بخش گهر را بخوانید. در ادامه مطالبی در مورد پادشاهان ایران و رهبران ایران می خوانید.

اسامی پادشاهان ایران در طول تاریخ

اسامی پادشاهان ایران در طول تاریخ, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

پادشاهان ایران در طول تاریخ

پادشاهی ماد در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ :

۱- دیااکو

۲-فرورتیش

۳- هووخشتر

۴- اژی دهاک

 

 پادشاهی هخامنشیـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ :

۱- کورش بزرگ هخامنشی

۲- کمبوجیـه

۳-گئومات

۴- داریوش

۵-خشایارشا

۶-ارتخشـیر اول

۷- خشایارشا دوم

۸- سغدیانس

۹- داریوش دوم

۱۰- اردشیر دوم

۱۱- اردشیر سوم

۱۲-آراسک

۱۳-داریوش سوم

 

 سلوکیـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱-سلوکوس اول

۲-آنتیوخوس اول

۳-آنتیوخوس دوم

پادشاهی اشکانیـان:

۱-ارشـک بزرگ

۲- تیرداد

۳- اردوان اول

۴-فریاپات

۵- فرهاد اول

۶- مهرداد اول

۷-فرهاد دوم

۸-اردوان دوم

۹-مهرداد دوم

۱۰- سندروک

۱۱-فرهاد سوم

۱۲-مهرداد سوم

۱۳- ارد اول

۱۴-فرهاد چهارم

۱۵-فرهاد پنجم

۱۶-ارد دوم

۱۷- واتان اول

۱۸- اردوان سوم

۱۹- بلاش اول

۲۰- اردوان چهارم

۲۱-خسرو

۲۲- بلاش دوم

۲۳-بلاش سوم-چهارم

۲۴- بلاش پنجم

۲۵-اردوان پنجم

 

 ساسانیان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱- اردشیر بابـکان

۲- شاپور اول

۳- هرمز اول

۴- بهرام اول

۵- بهرام دوم

۶- بهرام سوم

۷- نرسی

۸-هرمز دوم

۹- آذرنرسی

۱۰-شاپور دوم

۱۱- اردشیر دوم

۱۲- شاپور سوم

۱۳- بهرام چهارم

۱۴- یزدگرد اول

۱۵-هرمز سوم

۱۶- فیروز اول

۱۷- بلاش

۱۸- قباد اول (بار اول)

۱۹- جاماسب

۲۰- قباد اول (بار دوم)

۲۱- خسرو انوشیـروان

۲۲- هرمز چهارم

۲۳- خسرو پرویز

۲۴-قباد دوم

۲۵- اردشیر سوم

۲۶-خسرو سوم

۲۷-جوانشیر

۲۸-بانو پوراندخت

۲۹-گشتاسب بنده

۳۰-بانو آزرمیدخت

۳۱- هرمز پنجم

۳۲- خسرو چهارم

۳۳- فیروز دوم

۳۴- خسروپنجم فرخزاد

۳۵- یزدگـرد سوم

 

 پادشاهی طاهریـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱-طاهر ذوالیمینین

۲-طلحه بن طاهر

۳-عبدالله بن طاهر

۴-طاهر بن عبدالله

 

 پادشاهی صفـاریـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱-یعقـوب لیث صفاری

۲-عمرو لیث صفاری

 

 پادشاهی سامانیـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱- امیراسماعیل سامانی

۲- ابونصـر احمد سامانی

۳- ابوالحسن نصر سامانی

 

 پادشاهی زیاریان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱- مردآویچ زیاری

۲- وشـمگیر زیاری

۳- بهسـتون زیاری

۴- کاووس زیاری

 

 سلسله غزنویـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱-سلطان محمود غزنوی

۲-سلطان محمد غزنوی

۳- سلطان مسعود غزنوی

 

 پادشاهی سلجوقیـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱- رکن الدین طغرل

۲- عضدالدین الب ارسـلان

۳- معزالدین ملکشـاه

۴-ابوالمظفر برکیـارق

 

 پادشاهی خوارزمشاهیان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱- قطب الدین محمد خوارزمشاه

۲- علاءالدین ابوالمظفر خوارزمشاه

۳- تاج الدین ابوالفتح ایل ارسلان خوارزمشاه

۴- جلال الدین محمود خوارزمشاه

۵- علاءالدین تکش خوارزمشاه

۶- سلطان جلال الدین محمد خوارزمشاه

۷- سلطان جلال الدین منکبرنی

 

 ایـلخانان مغول در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱- هلاکو

۲- آباقاخان

۳-سلطان احمد تگودار

۴- ارغـون خان

۵- گیخاتـون

۶-بایدوخان

۷-غازان خان

۸- اولجایـتو خدابنده

۹- ابوسعید بهادرخان

۱۰- ارپاگاوون

۱۱- موسی خان

۱۲- محمدخان

۱۳- ساتی بیک

۱۴- جهان تیمور

۱۵-سلیمان خان

۱۶-طغاتیمور خان

۱۷- انوشیروان عادل

 

 سربداران در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱- خواجه یحیی کرابی

۲-شاه خواجه ظهیر کرابی

۳- پهلوان حیدر قصاب

۴-میرزا لطف الله

۵-شاه پهلوان حسن دامغانی

۶-شاه خواجه نجم الدین علی مؤیـد

 

تیـموریـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱- تیـمور بزرگ گورکانی

۲- شاهرخ میرزا

۳-میرزا الغ بیک

۴-شاه میرزا عبداللطیف

۵ میرزا عبدالله

۶- میرزا بابر

۷-ابوسعیـد

 

 پادشاهی آق قویونلـو در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱-شاه حسن بیک

۲-شاه سلطان خلیل

۳- یعقوب بیک

۴- بایسنقـر

۵-شاه رسـتم

۶-شاه احمد

۷- الوند بیک

 

 سلسله صفـویه در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱-شاه اسماعیل صفـوی

۲- شاه تهماسب اول

۳-شاه اسماعیل دوم

۴- سلطان محمد خدابنده

۵-شاه عباس اول

۶-شاه صفـی

۷-شاه عباس دوم

۸-شاه سلیمان صفوی

۹-شاه سلطان حسین صفوی

۱۰-شاه تهماسب دوم

۱۱-شاه عباس سوم

 

پادشاهی افشار در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱- نادرشاه افشار

۲-عادلشـاه افشار

۳-ابراهیم شاه افشار

۴-شاهرخ شاه افشار

 

سلسله زندیه در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱- کریـم خان زند

۲- ابوالفتح خان زند

۳- علیمرادخان زند (بار اول)

۴- محمدعلیخان زند

۵- صادقخان زند

۶-علیمرادخان زند (بار دوم)

۷-شاه جعفرخان زند

۸-شاه لطفعلـی خان زند

 

 پادشاهی قـاجار در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱-آغا محمدخان قاجار

۲-فتحعلی شاه قاجار

۳-محمدشاه قاجار

۴-ناصرالدین شاه قاجار

۵-مظفرالدین شاه قاجار

۶-محمدعلی شاه قاجار

۷-احمدشاه قاجار

 

پادشاهی پهـلوی در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱-رضـا خان پهلـوی

۲-محمـدرضا پهـلوی

 

جمهوری اسلامی در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

۱- روح الله خمینی (امام خمینی)

۲- سید علی خامنه ای (امام خامنه ای)

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي