هزینه تبلیغات در تلویزیون (شبکه سه و دیگر شبکه های مختلف)

تاريخ : 21 آگوست

به طور کلی تعرفه ی دقیقی توسط صدا و سیما برای هزینه تبلیغات در شبکه های مختلف تلویزیون مثل شبکه یک، دو، سه، آی فیلم، نسیم و … بیان نشده است اما جداولی که در ادامه مشاهده می کنید برآورد هزینه تبلیغات در شبکه های مختلف تلویزیون است. هزینه تبلیغات بر حسب ثانیه می باشد و بسته به بیننده های آن شبکه تعرفه ها متفاوت است.

هزینه تبلیغات در تلویزیون و شبکه های مختلف

هزینه تبلیغات در تلویزیون (شبکه سه و دیگر شبکه های مختلف), جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

هزینه آگهی های تبلیغاتی در شبکه های مختلف تلویزیون 

هزینه تبلیغات در شبکه یک ​

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه یک هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک حدود ۱۰۳,۸۴۸,۳۳۳ تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک صدا و سیما

شبکه یک
ردیفعنوان برنامه
۱تکرار بامدادی سریال۱,۲۷۴,۰۰۰
۲برنامه صبحگاهی۲,۱۷۱,۰۰۰
۳خبر ۸:۰۰۳,۲۵۰,۰۰۰
۴تکرار صبح مجموعه شبانه۱۸,۹۱۵,۰۰۰
۵ترکیبی صبح۷۵,۶۶۰,۰۰۰
۶سیمای خانواده۹۴,۵۷۵,۰۰۰
۷خبر ۱۴:۰۰۱۵۱,۳۲۰,۰۰۰
۸تکرار مجموعه شبانه۱۳۲,۴۰۵,۰۰۰
۹برنامه ترکیبی۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰
۱۰برنامه ترکیبی۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰
۱۱برنامه شبانگاهی۱۵۱,۳۲۰,۰۰۰
۱۲خبر ۲۱:۰۰۲۸۳,۷۲۵,۰۰۰
۱۳مجموعه شبانه۲۸۳,۷۲۵,۰۰۰
۱۴ترکیبی صبح۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰
۱۵سینما یک۱۸,۹۱۵,۰۰۰
میانگین۱۰۳,۸۴۸,۳۳۳


هزینه تبلیغات در شبکه دو

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه دو هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو حدود ۷۷,۸۵۷,۸۶۷ تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو صدا و سیما

شبکه دو
ردیفعنوان برنامه
۱برنامه صبحگاهی۸۸۴,۰۰۰
۲تکرار صبح مجموعه شبانه۱۸,۹۱۵,۰۰۰
۳کودک صبح۱۲,۶۲۹,۵۰۰
۴برنامه اجتماعی صبح۱۸,۹۱۵,۰۰۰
۵برنامه اجتماعی۱۸,۹۱۵,۰۰۰
۶برنامه عصرگاهی۶,۸۲۵,۰۰۰
۷تکرار عصر مجموعه شبانه۱۵۱,۳۲۰,۰۰۰
۸ترکیبی۱۸,۹۱۵,۰۰۰
۹کودک و نوجوان عصر۱۸,۹۱۵,۰۰۰
۱۰خبر ۲۰:۳۰۲۸۳,۷۲۵,۰۰۰
۱۱مجموعه شبانه۲۸۳,۷۲۵,۰۰۰
۱۲برنامه ترکیبی و اجتماعی۱۸,۹۱۵,۰۰۰
۱۳برنامه ترکیبی۱۸,۹۱۵,۰۰۰
۱۴سریال شبانه۲۸۳,۷۲۵,۰۰۰
۱۵جشنواره سینمایی۱۲,۶۲۹,۵۰۰
میانگین۷۷,۸۵۷,۸۶۷

هزینه تبلیغات در شبکه سه

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه سه هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه حدود ۱۶۵,۲۳۳,۰۷۹ تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه صدا و سیما 

شبکه سه
ردیفعنوان برنامه
۱برنامه صبحگاهی۲,۱۷۱,۰۰۰
۲تکرار صبح مجموعه شبانه۱۳۲,۴۰۵,۰۰۰
۳برنامه طبیب۱۳۲,۴۰۵,۰۰۰
۴تکرار صبح مجموعه شبانه۱۳۲,۴۰۵,۰۰۰
۵خبر ورزشی ظهر۲۸۳,۷۲۵,۰۰۰
۶برنامه سمت خدا۲۸۳,۷۲۵,۰۰۰
۷تکرار مجموعه شبانه۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰
۸جشنواره سینمایی عصر۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰
۹ترکیبی عصر۱۳۲,۴۰۵,۰۰۰
۱۰برنامه عصر ترکیبی۱۳۲,۴۰۵,۰۰۰
۱۱خبر ورزشی عصر۲۸۳,۷۲۵,۰۰۰
۱۲ترکیبی شبانه۱۳۲,۴۰۵,۰۰۰
۱۳برنامه ترکیبی شبانه۱۳۲,۴۰۵,۰۰۰
۱۴مجموعه شبانه۲۸۳,۷۲۵,۰۰۰
۱۵خبر ۲۲:۰۰۲۸۳,۷۲۵,۰۰۰
۱۶برنامه ترکیبی و اجتماعی۱۳۲,۴۰۵,۰۰۰
۱۷برنامه ترکیبی۱۳۲,۴۰۵,۰۰۰
۱۸سینما گلخانه۶,۸۲۵,۰۰۰
۱۹لیگ باشگاهی اروپا۲۹۳,۱۸۲,۵۰۰
میانگین۱۶۵,۲۳۳,۰۷۹

هزینه تبلیغات در شبکه پنج

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه پنج هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج حدود ۴۰,۶۲۱,۷۵۰ تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج صدا و سیما 

شبکه پنج
ردیفعنوان برنامه
۱برنامه صبحگاهی۴۹۴,۰۰۰
۲تکرار به خانه برمیگردیم۱۲,۶۲۹,۵۰۰
۳ترکیبی و اجتماعی صبح۳۷,۸۳۰,۰۰۰
۴تکرار سریال صبح۱۲,۶۲۹,۵۰۰
۵ترکیبی ظهر۳۷,۸۳۰,۰۰۰
۶برنامه کودک و نوجوان۱۸,۹۱۵,۰۰۰
۷کودک و نوجوان عصر۱۸,۹۱۵,۰۰۰
۸برنامه ترکیبی عصر۳۷,۸۳۰,۰۰۰
۹به خانه برمیگردیم۱۳۲,۴۰۵,۰۰۰
۱۰اخبار تهران۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰
۱۱سریال شبانه۳۷,۸۳۰,۰۰۰
۱۲برنامه ترکیبی شامگاهی۳۷,۸۳۰,۰۰۰
۱۳برنامه ترکیبی و اجتماعی شامگاهی۳۷,۸۳۰,۰۰۰
۱۴برنامه ترکیبی شامگاهی۳۷,۸۳۰,۰۰۰
۱۵تکرار سریال شبانه۳۷,۸۳۰,۰۰۰
۱۶فیلم سینمایی۳۷,۸۳۰,۰۰۰
میانگین۴۰,۶۲۱,۷۵۰

هزینه تبلیغات در شبکه خبر

 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر حدود ۷۱,۹۲۴,۶۶۷
  تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر صدا و سیما 

شبکه خبر
ردیفعنوان برنامه
۱اخبار ۱:۰۰۶,۸۲۵,۰۰۰
۲اخبار ۲:۰۰ الی اخبار ۵:۰۰۱,۷۶۸,۰۰۰
۳اخبار ۶:۰۰ الی اخبار ۷:۰۰۶,۸۲۵,۰۰۰
۴اخبار ۸:۰۰ الی اخبار ۱۴:۰۰۱۳۲,۴۰۵,۰۰۰
۵اخبار ۱۶:۰۰ الی اخبار ۲۲:۰۰۱۵۱,۳۲۰,۰۰۰
۶اخبار ۲۴:۰۰۱۳۲,۴۰۵,۰۰۰
میانگین۷۱,۹۲۴,۶۶۷

 


هزینه تبلیغات در شبکه نسیم

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نسیم هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم حدود ۱۱۲,۴۷۹,۵۴۵ تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم صدا و سیما 

شبکه نسیم
ردیفعنوان برنامه
۱تکرار صبح دورهمی و خندوانه۹۴,۵۷۵,۰۰۰
۲برنامه ساعت ۸:۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰
۳تکرار مسابقه۹۴,۵۷۵,۰۰۰
۴تکرار ظهر دورهمی و خندوانه۹۴,۵۷۵,۰۰۰
۵برنامه ساعت ۱۳:۰۰۱۲,۶۲۹,۵۰۰
۶برنامه ساعت ۱۴:۰۰۱۲,۶۲۹,۵۰۰
۷تکرار عصر مسابقه۱۷۰,۲۳۵,۰۰۰
۸تکرار عصر دورهمی و خندوانه۱۷۰,۲۳۵,۰۰۰
۹برنامه ساعت ۱۹:۰۰ الی برنامه ساعت ۲۱:۰۰۱۸,۹۱۵,۰۰۰
۱۰دورهمی۲۸۳,۷۲۵,۰۰۰
۱۱خندوانه۲۸۳,۷۲۵,۰۰۰
میانگین۱۱۲,۴۷۹,۵۴۵

 


هزینه تبلیغات در شبکه تماشا

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه تماشا هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه تماشا حدود ۵۲,۹۶۲,۰۰۰ تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه تماشا صدا و سیما 

شبکه تماشا
ردیفعنوان برنامه
۱سریال ۶:۰۰۱۸,۹۱۵,۰۰۰
۲سریال ۷:۰۰۱۸,۹۱۵,۰۰۰
۳سریال ۸:۰۰ الی سریال ۱۱:۰۰۵۶,۷۴۵,۰۰۰
۴سریال ۱۲:۰۰ الی سریال ۱۸:۰۰۷۵,۶۶۰,۰۰۰
۵سریال ۱۹: الی سریال ۲۴:۰۰۹۴,۵۷۵,۰۰۰
میانگین۵۲,۹۶۲,۰۰۰

هزینه تبلیغات در شبکه نمایش

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نمایش هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش حدود ۴۲,۰۳۹,۸۳۳ تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش صدا و سیما 

شبکه نمایش
ردیفعنوان برنامه
۱برنامه ساعت ۶:۰۰ الی برنامه ساعت ۱۱:۰۰۱۲,۶۲۹,۵۰۰
۲برنامه ساعت ۱۳:۰۰ الی برنامه ساعت ۱۹:۰۰۳۷,۸۳۰,۰۰۰
۳برنامه ساعت ۲۱:۰۰ الی برنامه ساعت ۲۳:۰۰۷۵,۶۶۰,۰۰۰
میانگین۴۲,۰۳۹,۸۳۳

 


هزینه تبلیغات در شبکه آی فیلم

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه آی فیلم هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه آی فیلم حدود ۶۹,۳۵۵,۰۰۰ تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه آی فیلم صدا و سیما 

شبکه ای فیلم
ردیفعنوان برنامه
۱برنامه ساعت ۰۸:۰۰ الی برنامه ساعت ۱۲:۰۰۳۷,۸۳۰,۰۰۰
۲برنامه ساعت ۱۳:۰۰ الی برنامه ساعت ۱۸:۰۰۵۶,۷۴۵,۰۰۰
۳برنامه ساعت ۱۹:۰۰ الی برنامه ساعت ۲۳:۰۰۱۱۳,۴۹۰,۰۰۰
میانگین۶۹,۳۵۵,۰۰۰

 

هزینه تبلیغات در تلویزیون

قیمت مشخصی برای آگهی‌های تبلیغاتی در شبکه‌های مختلف تلویزیون وجود ندارد و هیچ کدام از بخش‌های سازمان صداوسیما به شکل مشخص تاکنون تعرفه رسمی منتشر کرده اند. اما یک شرکت تبلیغاتی مدعی است که تعرفه خام  آگهی‌های بازگانی شبکه‌های تلویزیونی را در اختیار دارد.

براساس گزارش این شرکت تبلیغاتی، هزینه آگهی زیرنویس با پخش ویدیو، موشن گرافی و تصویر در پیام‌های بازرگانی تفاوتی ندارد. بالاترین متوسط تعرفه برای پخش هر ثانیه آگهی را هم شبکه سه با ۱۷۲ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۲۰۲ تومان دارد.

به زبان ساده تر، اگر یک شرکت تولیدی قصد تبلیغ محصول خود را به مدت ۱۰ ثانیه در شبکه سه سیما داشته باشد، باید حدود یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان تنها برای پخش هزینه کند. علاوه بر این باید یک هزینه هم برای تولید این آگهی در نظر بگیرد. البته این شرکت تبلیغاتی گفته که تعرفه خام است و امکان تخفیف هم وجود دارد.

البته این موضوع را هم در نظر بگیرید که تعرفه پخش آگهی‌ها در ساعات بامداد و صبح در تمامی شبکه‌های تلویزیونی در کف قیمت خود قرار دارد و بیشترین قیمت نیز مربوط به برنامه‌های غروب و شب است.

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي