داغ ترین اس ام اس های فلسفی دی 93

دسته بندي : 💥 سرگرمی,اس ام اس
تاريخ : 16 دی

داغ ترین اس ام اس های فلسفی دی ۹۳

داغ ترین اس ام اس های فلسفی دی 93, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

داغ ترین اس ام اس های فلسفی دی ۹۳

تمـامِ آن چيـزی کـه دربـاره ی تـو در سَـرم هسـت،

ده هـا کتـاب مـی شـود.

امـا تمـامِ چيـزی کـه در دلـم هسـت،

فقـط دو کلـمه اسـت،

دوســتت دارم!

ويکـــتور هــــوگو

…………

ممكن است همه ي ما به يك اندازه از دارايي، توان، هوش و آوازه بهره مند نباشيم،

ولي توانايي عشق ورزيدن در همه ي ما به يك اندازه است …

لئــــو بوســــکالیا

………..

من از عشق بدم مي آيد،

زيرا يك بار عاشق شدم و مادرم را فراموش كردم …

مارك تواين

………

پسـرم مـی پرسـد:

چـرا بایـد ریاضـی بخـوانم ؟

دلـم مـی خواهـد بگویـم لازم نیسـت؛

بـی خوانـدن هـم خواهـی دانسـت دو تکـه نـان

بیـش از یـک تکـه اسـت ….

برتولـــت برشـــــت

………..

هيچ چيز به اندازه ي زماني كه آدمي مطلبي خنده دار مي گويد

شخصيتش را نشان نمي دهد!

گوته

….

چیـزی ویرانگـرتر از ایـن نیسـت کـه دریابیـم

فریـب همـان کسـانی را خـورده ایم

کـه باورشـان داشـته ایم …

لئــــو بوســــکالیا

……….

ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشيماني است .

سقراط

…….

وقـتی چـیزی بـرای از دسـت دادن نــداری

اداره زنـدگی خیلـی سـخت نیسـت!

ارنستت همینگوی

……….

همیشـه نسبت به کسـانی که بیشتر دوسـت داریم سختـگیرتر میشـویم،

چـون توقع انجام خیلی کارها را از آنـها نداریم!

هاروکی موراکامی

………

آنجـا را نمی دانـم،

اما اینجـا:

تا پیـراهنت را سیاه نبینند،

باور نمی کنند چیـزی را از دست داده باشـی …

احمــد شاملو

……….

ما كارهاي احمقانه اي را كه در زندگي انجام داده ايم

به نام تجربه به رخ ديگران مي كشيم!

اسكار وايلد

………..

مـردم جـوری حـرف مـی زنند کـه همـه چیـز را مـی دانند.

امـا اگـر جـرات کنـی و سئوالی بپرسـی آنهـا هیـچ چیـز نمـی دانند .

پائولو کوئیلو

……….

عشـق بـه نظـر مـی رسـد کـه سریـع بـه وجـود مـی آیـد، امـا بسـیار کنـد رشـد میکـند.

هیـچ مـرد و زنـی واقعـا نمـی فهمـند عشـق کامـل چیسـت

تـا زمـانی کـه بـه مـدت یـک چـهارم قـرن از ازدواجشـان نگـذرد.

مارک تواین

……..

نیـازی نیسـت انسـانها را امتـحان کنیـد،

کمـی صبـر کنـید …

خـودشـان امتحـانشـان را پـس مـی دهنـد!

ارنست همینگوی

…………

وقـتی کـسی مـا را تــرک مـی کـنـد،

دلیـلش ایــن اســت کـه

کـس دیــگـری قـــرار اســت بیـــایـد!

پائولو کوئیلو

……….

زخــم هـا خــوب مـی شــونـد،

امــا خـوب شـدن بـا مثـل روز اول شــدن، خیـلـی فــرق داره!

اوریانا فالاچی

…..

خانم!

زيبايي شما تنها چشم را لذت مي بخشد،

اما زيبايي اخلاق و فهم شما،

روح را نوازش مي دهد .

فرانسوا ولتر

……….

خاطـرات خیلـی عجـیب هسـتند

گاهـی اوقـات مـی خندیـم بـه روزهایـی کـه گـریه مـی کردیـم

و گاهـی گـریه مـی کنیـم بـه یـاد روزهایـی کـه مـی خندیدیـم!

هاروکی موراکامی

……….

می گوینـد فـردا بهتـر خـواهد شـد

مگـر امـروز فـردای دیــروز نیسـت؟

ویکتور هوگو

……

اگـر نمیتوانیـم مثـل آدم زنـدگی کنیـم

دست کـم بکوشـیم مثـل حیـوان زندگـی نکنیـم!

ژوزه ساراماگو

………..

زندگی را نمی توان تحمل کرد مگر دیوانگی چاشنی آن باشد!

فریدریش نیچه

………

بـایـد کتابهـای خـوب و حتـی برجسـته را نیــز ممنـوع کننـد

تا بیـشتر خوانـده شونـد و بیـشتـر مـورد توجـه قــرار گیرنـد .

آلبر كامو

…..

کسـی که جنگجوســت بایـد همـواره در حـال جنـگ باشد

چـون زمـان صلـح بـا خـودش درگیـر خـواهـد شـد!

فردريش نيچه

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي