روز جهانی فیزیوتراپی را به فیزیوتراپیست های ورزشی

بخصوص در رشته فوتبال تبریک عرض می کنم.