روز جهانی فیزیوتراپی را به فیزیوتراپیست های ورزشی

بخوانید :   برترین صنایع سرمایه گذاری در جهان را بشناسید

بخصوص در رشته فوتبال تبریک عرض می کنم.