هر آنچه باید درباره معافیت پزشکی چشم بدانید

تاريخ : 13 آگوست

باید درباره معافیت پزشکی چشم بدانید

معافیت های پزشکی از جمله اصلی ترین محور هایی است که موجب معافیت از سربازی خواهد شد. معافیت های پزشکی نیز از جمله این معافیت ها به شمار می رود و بر اساس الگوریتم ها و بخش های مختلفی توسط قانون تعیین شده است.

هر آنچه باید درباره معافیت پزشکی چشم بدانید, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

معافیت پزشکی چشم چیست ؟

مراحل کلی دریافت معافیت پزشکی

  1. مطالعه شرایط و قوانین مرتبط با معافیتهای پزشکی
  2. مراجعه به مراکز پلیس + ۱۰ و تکمیل فرم درخواست معافیت پزشکی
  3. اخذ نامه جهت حضور در بیمارستان و معاینه توسط متخصص
  4. حضور در بیمارستان پس از تماس از سوی سازمان نظام وظیفه
  5. تشکیل کمیسیون پزشکی و تایید یه نظام وظیفه مبنی بر معاف بودن شما

دقت داشته باشید زمان مربوط به هر مرحله چیزی در حدود دو هفته است.

آیین نامه پزشکی مربوط به بیماری‌های چشمی

مشمولین عزیز توجه داشته باشید، بندهایی که با رنگ قرمز مشخص گردیده‌اند بیماری‌هایی هستند که در حین تحصیل نیز می‌توان از طریق آن‌ها اقدام به دریافت کارت معافیت پزشکی (معافیت پزشکی چشم) نمود.

بند ۱:
هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل:
(هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد.)
الف) هیپرمتروپی بیش از ۶ دیوپتر یک چشم: معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر هیپرمتروپی بیش از ۸ دیوپتر یک چشم: معاف دائم
ب) هیپرمتروپی از ۳ تا ۶ دیوپتر هر یک از چشم‌ها: معاف از خدمات رزمی
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر هیپرمتروپی از ۳ تا ۸ دیوپتر هر یک از چشمها: معاف از خدمات رزمی
بند ۲:
میوپی با سیکلوپلژی کامل:
(میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد.)
الف) میوپی بیش از ۶ دیوپتر یک چشم: معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر میوپی بیش از ۸ دیوپتر یک چشم: معاف دائم
ب) میوپی از ۳ تا ۶ دیوپتر هر یک از چشم‌ها: معاف از خدمات رزمی
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر میوپی از ۳ تا ۸ دیوپتر هر یک از چشمها: معاف از خدمات رزمی
بند ۳:
آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل:
(درآستیگماتیسم ساده، یا مرکب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیش‌تر از اسفر باشد)
الف) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط بالای ۵ دیوپتر یک چشم: معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط بالای ۷ دیوپتر یک چشم: معاف دائم
ب) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از ۳ تا ۵ دیوپتر هر یک از چشم‌ها: معاف از خدمات رزمی
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از ۳ تا ۷ دیوپتر هر یک از چشم‌ها: معاف از خدمات رزمی
بند ۴:
فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملاً و یا دراثر بیماری‌های غیر قابل علاج فاقد بینائی (دیدکمتر از ۱۰/۱ و یا میدان بینایی کمتر از ۱۰ درجه) باشد: معاف دائم 
بند ۵:
اورام ملتحمه فصلی شدید: معاف از خدمات رزمی
بند ۶:
بیماری‌های ملتحمه و پلک از قبیل: سیمبلفارون، گزروزیس، آنتروپیون واکتروپیون:
الف) در دو چشم: معاف دائم
ب) در یک چشم: معاف از خدمات رزمی
بند ۷:
ناخنک پیشرفته که تامرکز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیر مسلح دیده شود:
الف) در دو چشم با اختلال در میدان بینایی: معاف دائم
تبصره: دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف از خدمات رزمی
ب) در یک چشم: معاف از خدمات رزمی
بند ۸:
لک مرکزی قرنیه:
الف) در صورتیکه وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال نموده باشد (لک وسیع در موقعی است که بیش از ۳ میلیمتر مربع سطح قرنیه را پوشانیده باشد): معاف دائم
ب) در موارد خفیف‌تر: معاف از خدمات رزمی
بند ۹:
کراتیت‌های آنترستیسیل و دیستروفی‌های قرنیه یک یا دو چشم بااختلال در دید: معاف دائم

بند ۱۰:
کلوبوم مادرزادی مردمک:
الف) همراه با گرفتاری شبکیه (رتین): معاف دائم
ب) بدون گرفتاری شبکیه (رتین): معاف از خدمات رزمیبند ۱۱:
ایریدوسیکلیت‌های شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگی‌های وسیع نموده باشد: معاف دائم

بند ۱۲
اکلوزیون وسیکلوزیون کامل مردمک یک یا دو چشم: معاف دائم

بند ۱۳:
ایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی:
الف) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض قرنیه یا عدسی توام باشد: معاف دائم
ب) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض توام نباشد: معاف از خدمات رزم

بند ۱۴:
کاتاراکت مادرزادی، ضربه‌ای، متابولیک وکاتاراکت عمل شده: معاف دائم
تبصره: در صورتیکه بعداز عمل اختلال دید ایجاد نکرده باشد، برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف ازخدمات رزمی

بند ۱۵:
کدورت‌های عدسی که ایجاد اختلال دید در رتینوسکوپی نمی‌نماید: معاف از خدمات رزمی

بند ۱۶:
کدورت شدید زجاجیه یک یا دو چشم به علت بیماری‌های زمینه‌ای یا تروما: معاف دائم

بند ۱۷:
کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم: معاف دائم

بند ۱۸:
رتینیت پیگمانتوزا یا رتینیت‌های غیر پیگمانتوزا یا آلبینیسم: معاف دائم

بند ۱۹:
دژنرسانس‌های شبکیه و شب کوری به شرط اثبات توسط ERG:
الف) با افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی: معاف دائم
ب) کمتر از نصف ولتاژ: معاف از خدمات رزمی
تبصره: درخصوص شب کوری یا کور رنگی برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف از خدمات رزمی

بند ۲۰:
لوکساسیون کامل یاناقص عدسی یالنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم: معاف دائم

بند ۲۱:
انفصال شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علّت یک یا دو چشم: معاف دائم

بند ۲۲:
آمبولی شریان شاخه‌ای یا مرکزی و یا ترومبوز ورید شاخه‌ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یا دو چشم: معاف دائم

بند ۲۳:
بیماری‌های ناحیه ماکولا و عصب باصره از قبیل: آتروفی، هیپوپلازی، سوختگی، سوراخ ماکولا، یا خونریزی‌های ناحیه ماکولا واسکارماکولا و آتروفی عصب باصره: معاف دائم

بند ۲۴:
میکروفتالمی یا بوفتالمی یک یا دو چشم با اختلال بینایی یا کراهت منظر: معاف دائم

بند ۲۵:
اگزوفتالمی‌های تومورال یا ضربان دار بعلت بیماری‌های سیستمیک یا عروقی یک یا دو چشم: معاف دائم

بند ۲۶:
فلج کامل یک یا چند عضله چشم در صورتیکه استقرار یافته و دائمی باشد به شرطی که اختلال دید ایجاد کرده باشد:
الف) در دو چشم: معاف دائم
ب) در یک چشم: معاف از خدمات رزمی

بند ۲۷:
افتادگی دائمی پلک (در هر یک از چشم‌ها) در صورتیکه بیش از نصف مردمک چشم را پوشانیده باشد:
الف) در دو چشم: معاف دائم
ب) در یک چشم: معاف از خدمات رزم

بند ۲۸:
استرابیسم: معاف از خدمات رزم

بند ۲۹:
نیستاگموس دائمی و مشهود: معاف دائم

بند ۳۰:
گلوکوم با اثبات توسط تست‌های پاراکلینیک معاف دائم

بند ۳۱:
اجسام خارجی داخل کره چشم غیر قابل جراحی همراه با اختلال بینایی: معاف دائم

بند ۳۲:
پیوند قرنیه: معاف دائم

بند ۳۳:
کراتوکونوس با تایید یافته‌های پارا کلینیک از جمله orb scan یا پنتا کم یا توپوگرافی قرنیه:
الف) درصورتیکه با کراتومتری قابل اندازه گیری نباشد: معاف دائم
ب) در صورتیکه عارضه واضح قرنیه و اختلال دید ایجاد کرده باشد: معاف دائم
ج) در بقیه موارد: معاف از خدمات رزمی

بند ۳۴:
تومور‌های خوش خیم به هر صورت: معاف از خدمات رزمی

بند ۳۵:
آمبلیوپی یک چشم یا دو چشم: معاف از خدمات رزمی

بند ۳۶:
خشکی چشم‌ها به علت بیماری‌های سیستمیک و مزمن: معاف از خدمات رزمی

بند ۳۷:
مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماری‌های فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیرو‌های مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین

بند ۳۸:
سایر بیماری‌ها:
الف) سایر بیماری‌های موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آیین نامه می‌باشند: معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماری‌های موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آیین نامه می‌باشند: شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماری‌های موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آیین نامه می‌باشند: معاف دائم

پاسخ به پرسش‌های متداول معافیت پزشکی

۱. اقدام اولیه مشمولانی که تقاضای معافیت پزشکی را می‌نمایند چیست؟

جواب: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) و اخذ دفترچه راهنما و تکمیل اوراق مربوط به معافیت پزشکی، مراجعه به پزشکان معاین اولیه، انجام واکسیناسیون و تحویل مدارک تکمیل شده به دفاتر مربوط.

۲. مشمولی توسط پزشک اولیه معاینه و سالم تشخیص داده شده آیا می‌تواند به نظر پزشک اولیه اعتراض کند؟
جواب: در صورت داشتن بیماری می‌تواند اعتراض نماید.

۳. مشمول تقاضای معافیت پزشکی را می‌نماید. ایا می‌تواند در خلال رسیدگی انصراف دهد؟
جواب: تا طرح پرونده در شورای پزشکی مشمول حق انصراف ندارد.

۴. مشمولی به علت بیماری چشم در شورای پزشکی سرباز شناخته می‌شود و از طرفی دارای بیماری ارتوپدی نیز می‌باشد آیا می‌تواند برای بیماری دوم اقدام نماید؟
جواب: بله، مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و با تکمیل برگه درخواست مجدد می‌تواند اقدام نماید.

۵. میزان ضعف بینایی چشم برای مشمولان عادی و دیپلم چند دیوپتر می‌باشد؟
جواب: بر اساس آیین نامه جدید، برای مشمولان دارای مدرک فوق دیپلم و پایین‌تر ضعف بینایی (هیپرومتروپی و هیوچی) صرفا برای یک چشم بیش از ۶ دیوپتر وبرای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر صرفا یک چشم بیش از ۸ دیوپتر باشد.

۶. مشمولی که تقاضای معافیت پزشکی را دارد لازم است برگ واکسیناسیون را نیز تکمیل کند؟
جواب: بله باید تکمیل نمایند، چون به هر حال صد در صد همه موارد درخواست‌ها منجر به معافیت دائم نمی‌شود.۷. مشمولی در شورای پزشکی معاف شناخته نمی‌شود. آیا می‌تواند به رای شورا اعتراض کند؟
جواب: بله، در راستای ماده ۴۲ مکرر قانون مشمولان میتوانند به رای شورای پزشکی و یا به با نظریه تخصصی اعتراض نمایند.

۸. مشمولی در حین خدمت تقاضای معافیت پزشکی می‌نماید آیا می‌تواند از طریق معاونت وظیفه عمومی اقدام کند؟
جواب: خیر. فقط از طریق یگان خدمتی باید به وضعیت جسمی و روانی وی رسیدگی شود.

۹. اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط چه مرجعی صورت می‌گیرد؟
جواب: اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط شورای پزشکی صورت می‌پذیرد.

۱۰. چنانچه مشمولی به صورت بالینی و بدون اخذ نظریه تخصصی در شورای پزشکی معاینه شده باشد می‌تواند به نظر شورا اعتراض کند؟
جواب: بله، در این صورت با اخذ نظر متخصص پرونده مجددا در همان شورا مطرح خواهد شد.

۱۱. در صورت اعتراض مشمول به رای شورای پزشکی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟
الف- ضمن ثبت درخواست اعتراض ازطریق دفاتر پلیس +۱۰ پرونده در شورای عالی پزشکی مطرح می‌گردد.
ب- در صورت اعتراض به نظریه تخصصی مشورتی
ج- در صورت اصرار و اعتراض به رای شورا علیرغم انجام موارد الف. و ب. مشمول به شورای عالی معرفی میگردد.

۱۲. چنانچه پس از معرفی مشمول به بیمارستان و طرح پرونده در شورا او سرباز شناخته شود آیا می‌تواند باز هم به رای شورا اعتراض کند؟
جواب: بله، در این صورت پرونده به شورای عالی پزشکی فرستاده می‌شود.

۱۳. آیا مشمول می‌تواند به رای شورای عالی پزشکی اعتراض کند؟
جواب: خیر، زیرا رای شورای عالی پزشکی قطعی و لازم‌الاجراست.

۱۴. چنانچه مشمولی قبل از اعزام به خدمت در شورای عالی سرباز شناخته شود آیا در صورت تشدید بیماری می‌تواند درخواست معافیت پزشکی نماید؟
جواب: خیر، می‌بایست به خدمت اعزام شود و در صورت تشدید بیماری از طریق یگان خدمتی در خصوص معافیت اقدام نماید.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

  1. رضا...

    سلام وقت بخیر من چشم راستم نمرش ۶- نزدیک بینی و استیگمات ۴.۵- دارد و چشم چپم هم نمرش ٣.۵- نزدیک بینی و استیگمات ٣.٢۵- دارد مدرکمم دیپلم هست احتمال معافیت دائم رو دارم؟

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي