نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

در این مطلب سعی شده است با بررسی نکات مهم کتاب آیین نامه رانندگی و بررسی نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب شما را برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی رانندگی آماده کنیم.

نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

مقررات رانندگی قواعد گردش در تقاطع ها عبارت است از : یکی از مقررات رانندگی برای گردش به راست این است که باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ایی که در جلو و عقب حرکت میکنند با فاصله ی مناسب و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت از 100 متری ، وارد خط عبور راست شده و به طور کامل از کنار تقاطع بگذرد .

برای گردش به چپ باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ایی که در جلو و عقب حرکت میکنند از فاصله کافی و مناسب چراغ راهنما استفاده نموده و یا با دادن علامت وارد مسیر مجاز سمت چپ شده به طوری که پس از ورود به تقاطع ، وسیله ی نقلیه در حدود مرکز تقاطع قرار گیرد و سپس با رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه ایی که مستقیم و در مسیر و محل مجاز در حرکتند با حداقل سرعت به چپ گردش نمایند به نحوی که پس از ورود به خیابان مورد نظر در مجاورت محور وسط ان خیابان قرار گیرد .

برای گردش به چپ در راه های بیرون شهر که منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فیزیکی در وسط جاده وجود نداشته باشد ، رانندگان وسایل نقلیه موظف هستند وسیله ی نقلیه را در شانه ی راه متوقف نمایند و سپس با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ایی که به طور مستقیم در حال حرکت میباشند و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت اقدام به گردش نمایند .

در راه های یک طرفه برای گردش به چپ رانندگان باید وسایل نقلیه ی خود را به منتهی الیه طرف چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند .

چراغ زرد در علائم راهنمایی رانندگی برای احتیاط میباشد .رانندگان وسایل نقلیه ایی که با این چراغ روبه رو میشوند نباید از خط ایست یا از تراز چراغ راهنمایی رانندگی عبور کنند ، مگر آنکه انچنان به خط ایست تقاطع و یا چراغ راهنمایی و رانندگی نزدیک شده باشند که پیش از عبور از خط ایست یا از تراز چراغ راهنمایی رانندگی تنوانند به اسانی توقف نمایند .در هر حال در صورت ورود قبلی به تقاطع موظف هستند به حرکت خود ادامه داده و با رعایت مقررات دیگر از تقاطع یا گذرگاه عبور کنند .

نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی

سوال 1 :حداکثر سرعت در میدان ……….. است .

الف : 50 کیلومتر بر ساعت

ب : 30 کیلومتر بر ساعت

ج : 15 کیلومتر بر ساعت

د : 10 کیلومتر بر ساعت

جواب : گزینه ی ب

 

سوال 2 : دسترسی در آزادراه ها چگونه است ؟

الف : تا شهرک یا تقاطع بعدی راه ندارد

ب : از طریق خروجی ها

ج : از طریق دوربرگردان

د : از طریق پل های هوایی و زیر گذر

جواب : گزینه ی د

 

سوال 3 : در شکل ها و علائم برای نشان دادن تابلوهای دستوری و خدماتی چه شکلی مورد استفاده قرار گرفته است ؟

الف : دایره

ب : مستطیل قائم

ج : مستطیل افقی

د : مثلث با حاشیه ی قرمز

جواب : گزینه ی ب

 

سوال 4 : در هنگام رانندگی در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی در تقاطع ها چه عملی باید انجام داد ؟

الف : برای تخلیه ی تقاطع به راه خود ادامه بدهید

ب : باید توقف کرد

ج : با سرعت پایین به راه خود ادامه بدهید

د : با استفاده از دنده عقب پشت خط عابر پیاده ایست میکنید

جواب :گزینه ی الف

 

سوال 5 : کدام یک صحیح است ؟

الف : قبل از توقف وسایل نقلیه نباید در ها را باز نمود

ب : توقف در 10 متری شیر آتش نشانی ها آزاد است

ج : سبقت از فاصله ی 50 متری پیچ ها آزاد است

د : تمام گزینه ها صحیح است

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 6 : تابلوی ایست جز کدام یک از تابلو ها است ؟

الف : اخطاری میباشد

ب : آگاهی دهنده

ج : بازدارنده

د : هر سه گزینه درست میباشد

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 7 : برای افزایش ایمنی در صورتی که اتومبیل از مسیر روبه رو به شما نزدیک میشود از چه فاصله ایی باید از نور پایین استفاده کنید ؟

الف : 200 متری

ب : 50 متری

ج : 100 متری

د : 150 متری

جواب : گزینه ی د

 

سوال 8 : کدام گزینه برای سبقت گرفتن از روی خطوط ممتد درست بوده و راننده میتواند از روی خطوط ممتد سبقت بگیرد ؟

الف : سبقت از روی خطوط ممتد ممنوع است

ب : آزاد است

ج : فقط به منظور گردش میتواند از روی خطوط عبور کند

د : هیچکدام

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 9 : رانندگام وسایل نقلیه به منظور گردش به راست چه نکاتی را باید رعایت کنند ؟

الف : در نظر گرفتن جریان ترافیک

ب : زدن چراغ راهنما از 100 متری

ج : توجه به اینه های خودرو

د : تمام موارد

جواب : گزینه ی د

 

سوال 10 : در هنگام پارک در کنار خیابان حق تقدم با کدام وسیله است ؟

الف : وسیله ایی که ضمن حرکت به عقب مشغول پارک کردن است

ب : وسیله ایی که به جلو حرکت کرده و مشغول پارک کردن است

ج : وسیله ایی که چراغ خطرش روشن است

د : هیچکدام

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 11 : در صورت نقص در سیستم  جلوبندی کدام مورد صحیح است ؟

الف : حجم روغن موتور کاهش می یابد

ب : باعث افزایش زمان ترمز گیری میشود

ج : باعث ساییدگی لاستیک ها میشود

د : هدایت و کنترل خودرو بسیار سخت میشود

جواب : گزینه ی د

 

سوال 12 :در هنگام رانندگی دلیل توجه به توقف اتوبوس در ایستگاه اتوبوس چیست ؟

الف : بدلیل اینکه حق تقدم با اتوبوس میباشد

ب : بدلیل اینکه ممکن است اتوبوس به طور ناگهانی توقف نماید

ج : به دلیل بزرگ بودن اتوبوس نسبت به خودروی شما

د : بدلیل اینکه امکان دارد مسافر پیاده شده از اتوبوس ناگهان در جلوی خودروی شما ظاهر شود

جواب : گزینه ی د

 

سوال 13 :مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

الف : عبور پیاده

ب : مدرسه

ج : فقط عبور عابر پیاده مجاز است

د : عبور پیاده ممنوع

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 14 : تابلوی زیر به چه معناست ؟

نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

الف : ایستادن ممنوع

ب : خیابان بن بست است

ج : ورود ممنوع

د :توقف ممنوع

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 15 : مفهوم تابلوی زیر را بگویید :

نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

الف : بازرسی پلیس

ب : به تابلوی رعایت حق تقدم نزدیک میشوید

ج : ایست

د : خطر

جواب : گزینه ی د

http://سوالات-آیین-نامه.com/

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه