مطالب پيشنهادي

لیست قیمت آهن آلات ۱ مهر ۱۴۰۰ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

تاريخ : 22 سپتامبر
بازدید : 12661

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات ۱ مهر ۱۴۰۰

لیست قیمت آهن آلات ۱ مهر ۱۴۰۰ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … ), جدید 1400 -گهر

آپدیت ۱ مهر ۱۴۰۰

تیر آهن
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۱,۹۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۲,۴۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۲,۹۲۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۳,۵۲۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۴,۶۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۶,۲۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۸,۲۷۰,۰۰۰
 
میلگرد
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶.۵کلاف۴.۵۱۷,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۱۵,۵۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷.۵۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۱۵,۴۰۰
پروفیل
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲.۴۴۲۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ایرانیشاخه۴.۵۲۵,۳۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ایرانیشاخه۵.۵۲۵,۳۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ایرانیشاخه۶.۵۲۵,۳۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ایرانی۷۲۵,۲۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ایرانیشاخه۹۲۵,۲۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ایرانیشاخه۹.۵۲۵,۲۵۰
  هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ایرانیشاخه۱۶۲۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ایرانیشاخه۱۷۲۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ایرانیشاخه۱۵۲۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ایرانیشاخه۱۹۲۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ایرانیشاخه۲۸۲۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ایرانیشاخه۲۷۲۵,۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ایرانیشاخه۲۳۲۵,۲۰۰
ناودانی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶.۵۶ متری۴۲۱۶,۳۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۱۶,۳۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۱۶,۳۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۱۶,۳۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۱۶,۳۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰
صفحه ستون
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۲۳,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۲۳,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۲۳,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۲۳,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۲۲,۸۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۲۲,۸۰۰
نبشی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۱۶,۰۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۱۵,۴۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۱۵,۴۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۱۵,۴۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۱۵,۴۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۱۵,۴۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۱۵,۴۰۰
ورق سیاه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۲۶,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۱/۵*۶۲۲۰۲۲,۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۱/۵*۶۲۹۰۲۲,۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۱/۵*۶۳۶۰۲۳,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۱/۵*۶۴۳۵۲۳,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۱/۵*۶۵۸۰۲۳,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۱/۵*۶۷۲۰۲۴,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۱/۵*۶۸۶۵۲۳,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۱/۵*۶۱۰۸۰۲۳,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۱/۵*۶۱۴۴۵۲۵,۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۱/۵*۶۱۸۰۵۲۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۱/۵*۶۲۱۶۵۲۴,۵۰۰
تسمه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۵*۲۰ایرانی۱۲ متری۲۱۵,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۲۵ایرانی۱۲ متری۱۵,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۳۰ایرانی۱۲ متری۱۵,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۴۰ایرانی۱۲ متری۱۵,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۵۰ایرانی۱۲ متری۱۵,۰۰۰
مفتول
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  سیم آرماتور۳ و ۴۱۹,۲۰۰
  هر کیلو حرارتی۱۸,۱۰۰
  هر کیلو زیگزاگ۱۸,۲۰۰
  هر کیلو سیم فابریک۱.۵ و ۲.۵۱۹,۳۰۰
  هر کیلو سیم تسمه۱.۵ و ۲.۵۱۹,۲۰۰
خاموت
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت ۸۱۶,۳۰۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۱۷,۱۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۱۶,۴۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۱۷,۲۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۱۶,۴۵۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۱۷,۲۵۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۳۰,۵۵۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۹,۶۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۹,۲۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۶۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۷۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵/۷۲۸,۶۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۶۰۰
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي