خواص دعای گنج العرش + متن دعای گنج العرش

دعای گنج العرش یکی از دعاهایی است که بسیاری از افراد آن را برای افزایش رزق و روزی و دفع شر دشمنان و براوردن حوائج می خوانند. دعای گنج العرش، از دعاهای مشهور و پر فضیلت است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است. در ادامه مطالبی در مورد دعای گنج العرش و متن دعای گنج العرش می خوانید.

خواص دعای گنج العرش + متن دعای گنج العرش

خواص دعای گنج العرش + متن دعای گنج العرش

خواص دعای گنج العرش

در بعضی از کتب این دعا را از حضرت رسول (ص) نقل و برای آن خواص و اثرات زیادی نوشته‌اند و از آن جمله است که به خواننده دعا خدای تعالی سه چیز مرحمت فرماید:

دعای گنج العرش اول برکت در روزی / دعای گنج العرش دوم از غیب روزی او می‌رسد /  دعای گنج العرش سوم دشمن او نابود شود .و هر کس آن را بخواند یا پیش خود نگه دارد از شر شیطان و بلیات زمین و آسمان محفوظ ماند و اگر این دعا را هر روز بخواند به شخص بیماری که اطباء از معالجه او مأیوس شده‌اند بدمد خداوند از فضل خود او را شفای عاجل عنایت فرماید و اگر شخص دارای اولاد نباشد و این دعا را با مشک و عنبر بنویسد و سی و یک روز نزد خود نگه دارد خداوند عالم او را صاحب اولاد فرماید و امید هست که دارنده این دعا در قیامت درجه و مقام عالی داشته باشد.

از خواص دعای گنج العرش به همین قدر اکتفا شده هر که خواهد به آ‌نها مراجعه نماید و همچنین دعای گنج العرش برای حاجت می باشد.

فضایل و فواید این دعا:

متن دعای گنج العرش

متن دعای گنج العرش کامل

بِسم ِالله الرَّحمن الرَّحیم

لا اله الاّ اللهُ سُبحانَِ المَلِکِ القُدّوس لا اله الاّ اللهُ سُبحانَ العَزیزالجَبّار لا اله َ الاّ الله ُ سُبحان اَلرَّوف الرَّحیم لا الهَ الاّ الله ُ سُبحانَ الغَفوُرِالرَّحیم لا الهَ الاّ الله ُ سُبحانَ الکَریمِ الحَکیم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القَوِیِّ الوَفِیِّ لا اله الاّ اللهُ سُبحان َ الَّطیفِ الخَبیر لا الهَ الاّ الله ُ سُبحان الصَّمَد ِ المَعبود ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحان َ الغَفوُر ِ الوَدوُد لا اله َ الاّ اللهُ سُبحانَ الوَکیل الکََفیل لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّقیب الحَفیظ ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الدّائِمِ القائِم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ المُحی ِ المُمیت لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَیّ ِ القَیّوُم

لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الخالِق ِ البارِیءِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَلِیِّ العَظیم لا اله الاّ اللهُ سُبحانَ الواحِدِ الاَحَد لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الموءمِنِ المُهیمِن لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَسیب ِالشَّهید لا الهَ الااللهُ سُبحانَ الحَکیم ِ الکَریم لا اله الاّ اللهُ سُبحانَ الاوَّل ِ القَدیم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الاوَّل ِ الاخِرِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الظّاهِرِ الباطِن لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الکَبیر المُتَعال لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القاضیِ الحاجات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّحمن ِ الرَّحیم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ رَبِّ العَرشِ العَظیم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ رَبّیَ الاَعلی لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ البُرهان ِالسُلطان لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ السّمیِعِ البَصیر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الواحِدِ القََهّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَلیمِ الحَکیم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ السّتّار الغَفّار ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّحمن الدَّیّان

لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الکَبیر الاَکبَر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَلیم ِ العَّلاّم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الشّافی الکافی لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَظیم الباقی لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الصَّمَد ِ الاَحَد لا الهَ الاّ اللهُ سُبحان رَبِّ الاَرضِ وَ السَّموات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ خالِقِ المَخلوقات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ مَن خَلَقَ اللَّیلَ وَ النَّهار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الخالِقِ الرّازق لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الفَتّاح ِ العَلیم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَزیزِ الغَنیِّ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَفوُر الشَّکورِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَظیمِ العَلیم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِی المُلکِ وَ مَلَکوُت لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِی العِزَّهِ وَ العَظَمَهِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِی الهَیبَهِ وَ القُدرَهِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِی الکِبریاءِ وَالجَبَروُت ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ السَّتّار ِ العَظیم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العالِمِ الغَیبِ لا اله َ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَمیدِ المَجید

لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَکیمِ القَدیم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القادِرِ السَّتَّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الَسَّمیعِ العَلیم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَنیِّ العَظیم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَلاّمِ السَّلام لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ المَلِکِ النَّصیر ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَنیِّ الرَّحمن لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القَریبِ الحَسَنات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الوَلِیِّ الحَسَنات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الصَّبوُر ِ السَّتّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الخالِقِ النّوُر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَنیِّ المُعجِز لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الفاضِل الشَّکوُر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَنیِّ القَدیم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الجَلالِ المُبین لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الخالِصِ المُخلِص لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الصّادِقِ اَلوَعد لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَقِّ المُبین لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِی القوَّهِ المَتین لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القَویِّ العَزیز لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَیِّ الَّذی لا یَموُت لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الَعلاّمِ الغُیوُبِ لا اله الاّ اللهُ سُبحانَ السَّتّار العُیُوب ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغُفرانِ المُستَعان

لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ رَبِّ العالَمین لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّحمن السَّتّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّحیم ِ الغَفّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَزیزِ الوَهّاب لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القادِرِ المُقتَدِر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِی الغُفرانِ الحَلیم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ المَلِکِ المُلکِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ البارِیءِ المَصَوِّر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَزیزِ الجَبّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الجَبّارِ المُتَکَبِّر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ عَمّا یَصِفوُن لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القُدّوُس السُّبُّوح ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ رَبِّ المَلئَِکَهِ وَالرُّوح لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِی الالاءِ وَ النَّعَماءِ

لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ المَلِکِ المَقصُود لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَنّانِ المَنّان ِ لا الهَ الاّ اللهُ ادَمُ صَفی الله لا الهَ الاّ اللهُ نوُحُ نَجیُّ اللهِ لا اله الاّ اللهُ اِبراهیمُ خَلیلُ الله لا الهَ الاّ الله ُ اِسمَعیل ذَبیحُ الله لا الهَ الاّ اللهُ موسی کََلیم الله لا الهَ الاّ اللهُ داوُد ُ خَلیفَهُ الله لا الهَ الاّ اللهَُ عیسی روُح الله لا اله َ الاّ اللهُ مُحَمَّد رَسوُل الله وَ صَلَّی اللهُ عَلی خَیرِ خَلقِهِ وَ نوُرِ عَرشِهِ اَفضَلِ الانبیاءِ وَ المُرسَلین َ حَبیبِنا وَ سَیِّدِنا وَ سَنَدِنا وَ شَفیعِنا مَولانا مُحَمَّد وَ عَلی الِهِ وَ اَصحابِهِ اَجمَعین

بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الراحِمین

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه