مطالب پيشنهادي

لیست تعرفه و هزینه تیپاکس در سراسر کشور

تاريخ : 15 نوامبر
بازديد : 22844

پست تیپاکس اولین شرکت خصوصی پست در کشور می باشد. هزینه تیپاکس بر اساس وزن می باشد نه حجم و یا موارد دیگر در ادامه تعرفه و هزینه تیپاکس را می توانید مشاهده کنید

تعرفه و هزینه تیپاکس در سراسر کشور سال ۱۴۰۰

اعلام هزینه تیپاکس : می تونید اطلاعات بسته را در قسمت نظرات پایین همین صفحه ارسال کنید تا هزینه تیپاکس آن به شما اعلام شود. اطلاعات بسته شامل : مبدا ، مقصد ، وزن بسته ، طول ، عرض و ارتفاع

لیست تعرفه و هزینه تیپاکس در سراسر کشور, جدید 1400 -گهر

در بعضی موارد هزینه تیپاکس نسبت به پست بسیار ارزان تر است اما در موارد دیگر باید پست و باربری را واقعا به تیپاکس ترجیح داد.

تیپاکس سه نوع تعرفه دارد که برای هر شهر مشخص است.

۱- تعرفه شهرهای نزدیک

۲- تعرفه شهرهای دور

۳-  تعرفه حمل اکسپرس

برای مشاهده آدرس و تلفن شعب تیپاکس کلیک کنید

جدول هزینه ی حمل و نقل راه دور  و نزدیک تیپاکس (مربوط به سال ۱۴۰۰)

تبصره های را در انتهای جدول می توانید مشاهده کنید

هزینه محموله های با حمل و نقل عبوری  (روش متداول ارسال تیپاکس)

اعلام هزینه تیپاکس : می تونید اطلاعات بسته را در قسمت نظرات پایین همین صفحه ارسال کنید تا هزینه تیپاکس آن به شما اعلام شود. اطلاعات بسته شامل : مبدا ، مقصد ، وزن بسته ، طول ، عرض و ارتفاع

( قیمت به تومان )

وزن به کیلو هزینه خدمات ارزش افزوده جمع کل
۱ ۲۲,۰۰۰ ۱,۹۸۰ ۲۳,۹۸۰
۲ ۲۲,۰۰۰ ۱,۹۸۰ ۲۳,۹۸۰
۳ ۲۴,۷۰۰ ۲,۲۲۳ ۲۶,۹۲۳
۴ ۲۴,۷۰۰ ۲,۲۲۳ ۲۶,۹۲۳
۵ ۲۴,۷۰۰ ۲,۲۲۳ ۲۶,۹۲۳
۶ ۲۴,۷۰۰ ۲,۲۲۳ ۲۶,۹۲۳
۷ ۲۷,۴۰۰ ۲,۴۶۶ ۲۹,۸۶۶
۸ ۳۰,۱۰۰ ۲,۷۰۹ ۳۲,۸۰۹
۹ ۳۲,۸۰۰ ۲,۹۵۲ ۳۵,۷۵۲
۱۰ ۳۵,۵۰۰ ۳,۱۹۵ ۳۸,۶۹۵
۱۱ ۳۸,۲۰۰ ۳,۴۳۸ ۴۱,۶۳۸
۱۲ ۴۰,۹۰۰ ۳,۶۸۱ ۴۴,۵۸۱
۱۳ ۴۳,۶۰۰ ۳,۹۲۴ ۴۷,۵۲۴
۱۴ ۴۶,۳۰۰ ۴,۱۶۷ ۵۰,۴۶۷
۱۵ ۴۹,۰۰۰ ۴,۴۱۰ ۵۳,۴۱۰
۱۶ ۵۱,۷۰۰ ۴,۶۵۳ ۵۶,۳۵۳
۱۷ ۵۴,۴۰۰ ۴,۸۹۶ ۵۹,۲۹۶
۱۸ ۵۷,۱۰۰ ۵,۱۳۹ ۶۲,۲۳۹
۱۹ ۵۹,۸۰۰ ۵,۳۸۲ ۶۵,۱۸۲
۲۰ ۶۲,۵۰۰ ۵,۶۲۵ ۶۸,۱۲۵
۲۱ ۶۵,۲۰۰ ۵,۸۶۸ ۷۱,۰۶۸
۲۲ ۶۷,۹۰۰ ۶,۱۱۱ ۷۴,۰۱۱
۲۳ ۷۰,۶۰۰ ۶,۳۵۴ ۷۶,۹۵۴
۲۴ ۷۳,۲۰۰ ۶,۵۸۸ ۷۹,۷۸۸
۲۵ ۷۶,۰۰۰ ۶,۸۴۰ ۸۲,۸۴۰
۲۶ ۷۸,۷۰۰ ۷,۰۸۳ ۸۵,۷۸۳
۲۷ ۸۱,۴۰۰ ۷,۳۲۶ ۸۸,۷۲۶
۲۸ ۸۴,۱۰۰ ۷,۵۶۹ ۹۱,۶۶۹
۲۹ ۸۶,۸۰۰ ۷,۸۱۲ ۹۴,۶۱۲
۳۰ ۸۹,۵۰۰ ۸,۰۵۵ ۹۷,۵۵۵
۳۱ ۹۲,۲۰۰ ۸,۲۹۸ ۱۰۰,۴۹۸
۳۲ ۹۴,۲۰۰ ۸,۴۷۸ ۱۰۲,۶۷۸
وزن به کیلو هزینه خدمات ارزش افزوده جمع کل
۳۳ ۹۷,۶۰۰ ۸,۷۸۴ ۱۰۶,۳۸۴
۳۴ ۱۰۰,۳۰۰ ۹,۰۲۷ ۱۰۹,۳۲۷
۳۵ ۱۰۳,۰۰۰ ۹,۲۷۰ ۱۱۲,۲۷۰
۳۶ ۱۰۵,۷۰۰ ۹,۵۱۳ ۱۱۵,۲۱۳
۳۷ ۱۰۸,۴۰۰ ۹,۷۵۶ ۱۱۸,۱۵۶
۳۸ ۱۱۱,۱۰۰ ۹,۹۹۹ ۱۲۱,۰۹۹
۳۹ ۱۱۳,۸۰۰ ۱۰,۲۴۲ ۱۲۴,۰۴۲
۴۰ ۱۱۶,۵۰۰ ۱۰,۴۸۵ ۱۲۶,۹۸۵
۴۱ ۱۱۸,۹۰۰ ۱۰,۷۰۱ ۱۲۹,۶۰۱
۴۲ ۱۲۱,۳۰۰ ۱۰,۹۱۷ ۱۳۲,۲۱۷
۴۳ ۱۲۳,۷۰۰ ۱۱,۱۳۳ ۱۳۴,۸۳۳
۴۴ ۱۲۶,۱۰۰ ۱۱,۳۴۹ ۱۳۷,۴۴۹
۴۵ ۱۲۸,۵۰۰ ۱۱,۵۶۵ ۱۴۰,۰۶۵
۴۶ ۱۳۰,۹۰۰ ۱۱,۷۸۱ ۱۴۲,۶۸۱
۴۷ ۱۳۳,۳۰۰ ۱۱,۹۹۷ ۱۴۵,۲۹۷
۴۸ ۱۳۵,۷۰۰ ۱۲,۲۱۳ ۱۴۷,۹۱۳
۴۹ ۱۳۸,۱۰۰ ۱۲,۴۲۹ ۱۵۰,۵۲۹
۵۰ ۱۴۰,۵۰۰ ۱۲,۶۴۵ ۱۵۳,۱۴۵
۵۱ ۱۴۲,۹۰۰ ۱۲,۸۶۱ ۱۵۵,۷۶۱
۵۲ ۱۴۵,۳۰۰ ۱۳,۰۷۷ ۱۵۸,۳۷۷
۵۳ ۱۴۷,۷۰۰ ۱۳,۲۹۳ ۱۶۰,۹۹۳
۵۴ ۱۵۰,۱۰۰ ۱۳,۵۰۹ ۱۶۳,۶۰۹
۵۵ ۱۵۲,۵۰۰ ۱۳,۷۲۵ ۱۶۶,۲۲۵
۵۶ ۱۵۴,۹۰۰ ۱۳,۹۴۱ ۱۶۸,۸۴۱
۵۷ ۱۵۷,۳۰۰ ۱۴,۱۵۷ ۱۷۱,۴۵۷
۵۸ ۱۵۹,۷۰۰ ۱۴,۳۷۳ ۱۷۴,۰۷۳
۵۹ ۱۶۲,۱۰۰ ۱۴,۵۸۹ ۱۷۶,۶۸۹
۶۰ ۱۶۴,۵۰۰ ۱۴,۸۰۵ ۱۷۹,۳۰۵
۶۱ ۱۶۶,۹۰۰ ۱۵,۰۲۱ ۱۸۱,۹۲۱
۶۲ ۱۶۹,۳۰۰ ۱۵,۲۳۷ ۱۸۴,۵۳۷
۶۳ ۱۷۱,۷۰۰ ۱۵,۴۵۳ ۱۸۷,۱۵۳
۶۴ ۱۷۴,۱۰۰ ۱۵,۶۶۹ ۱۸۹,۷۶۹
۶۵ ۱۷۶,۵۰۰ ۱۵,۸۸۵ ۱۹۲,۳۸۵
۶۶ ۱۷۸,۹۰۰ ۱۶,۱۰۱ ۱۹۵,۰۰۱
وزن به کیلو هزینه خدمات ارزش افزوده جمع کل
۶۷ ۱۸۱,۳۰۰ ۱۶,۳۱۷ ۱۹۷,۶۱۷
۶۸ ۱۸۳,۷۰۰ ۱۶,۵۳۳ ۲۰۰,۲۳۳
۶۹ ۱۸۶,۱۰۰ ۱۶,۷۴۹ ۲۰۲,۸۴۹
۷۰ ۱۸۸,۵۰۰ ۱۶,۹۶۵ ۲۰۵,۴۶۵
۷۱ ۱۹۰,۹۰۰ ۱۷,۱۸۱ ۲۰۸,۰۸۱
۷۲ ۱۹۳,۳۰۰ ۱۷,۳۹۷ ۲۱۰,۶۹۷
۷۳ ۱۹۵,۷۰۰ ۱۷,۶۱۳ ۲۱۳,۳۱۳
۷۴ ۱۹۸,۱۰۰ ۱۷,۸۲۹ ۲۱۵,۹۲۹
۷۵ ۲۰۰,۵۰۰ ۱۸,۰۴۵ ۲۱۸,۵۴۵
۷۶ ۲۰۲,۹۰۰ ۱۸,۲۶۱ ۲۲۱,۱۶۱
۷۷ ۲۰۵,۳۰۰ ۱۸,۴۷۷ ۲۲۳,۷۷۷
۷۸ ۲۰۷,۷۰۰ ۱۸,۶۹۳ ۲۲۶,۳۹۳
۷۹ ۲۱۰,۱۰۰ ۱۸,۹۰۹ ۲۲۹,۰۰۹
۸۰ ۲۱۲,۵۰۰ ۱۹,۱۲۵ ۲۳۱,۶۲۵
۸۱ ۲۱۴,۹۰۰ ۱۹,۳۴۱ ۲۳۴,۲۴۱
۸۲ ۲۱۷,۳۰۰ ۱۹,۵۵۷ ۲۳۶,۸۵۷
۸۳ ۲۱۹,۷۰۰ ۱۹,۷۷۳ ۲۳۹,۴۷۳
۸۴ ۲۲۲,۱۰۰ ۱۹,۹۸۹ ۲۴۲,۰۸۹
۸۵ ۲۲۴,۵۰۰ ۲۰,۲۰۵ ۲۴۴,۷۰۵
۸۶ ۲۲۶,۹۰۰ ۲۰,۴۲۱ ۲۴۷,۳۲۱
۸۷ ۲۲۹,۳۰۰ ۲۰,۶۳۷ ۲۴۹,۹۳۷
۸۸ ۲۳۱,۷۰۰ ۲۰,۸۵۳ ۲۵۲,۵۵۳
۸۹ ۲۳۴,۱۰۰ ۲۱,۰۶۹ ۲۵۵,۱۶۹
۹۰ ۲۳۶,۵۰۰ ۲۱,۲۸۵ ۲۵۷,۷۸۵
۹۱ ۲۳۸,۹۰۰ ۲۱,۵۰۱ ۲۶۰,۴۰۱
۹۲ ۲۴۱,۳۰۰ ۲۱,۷۱۷ ۲۶۳,۰۱۷
۹۳ ۲۴۳,۷۰۰ ۲۱,۹۳۳ ۲۶۵,۶۳۳
۹۴ ۲۴۶,۱۰۰ ۲۲,۱۴۹ ۲۶۸,۲۴۹
۹۵ ۲۴۸,۵۰۰ ۲۲,۳۶۵ ۲۷۰,۸۶۵
۹۶ ۲۵۰,۹۰۰ ۲۲,۵۸۱ ۲۷۳,۴۸۱
۹۷ ۲۵۳,۳۰۰ ۲۲,۷۹۷ ۲۷۶,۰۹۷
۹۸ ۲۵۵,۷۰۰ ۲۳,۰۱۳ ۲۷۸,۷۱۳
۹۹ ۲۵۸,۱۰۰ ۲۳,۲۲۹ ۲۸۱,۳۲۹
۱۰۰ ۲۶۰,۵۰۰ ۲۳,۴۴۵ ۲۸۳,۹۴۵

هزینه حمل محصولات اکسپرس عادی تیپاکس 

( قیمت به تومان )

وزن به کیلو هزینه خدمات ارزش افزوده جمع کل
۱ ۲۷,۰۰۰ ۲,۴۳۰ ۲۹,۴۳۰
۲ ۲۷,۰۰۰ ۲,۴۳۰ ۲۹,۴۳۰
۳ ۳۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰ ۳۲,۷۰۰
۴ ۳۳,۰۰۰ ۲,۹۷۰ ۳۵,۹۷۰
۵ ۳۶,۰۰۰ ۳,۲۴۰ ۳۹,۲۴۰
۶ ۳۹,۰۰۰ ۳,۵۱۰ ۴۲,۵۱۰
۷ ۴۲,۰۰۰ ۳,۷۸۰ ۴۵,۷۸۰
۸ ۴۵,۰۰۰ ۴,۰۵۰ ۴۹,۰۵۰
۹ ۴۸,۰۰۰ ۴,۳۲۰ ۵۲,۳۲۰
۱۰ ۵۱,۰۰۰ ۴,۵۹۰ ۵۵,۵۹۰
۱۱ ۵۴,۰۰۰ ۴,۸۶۰ ۵۸,۸۶۰
۱۲ ۵۷,۰۰۰ ۵,۱۳۰ ۶۲,۱۳۰
۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰ ۶۵,۴۰۰
۱۴ ۶۳,۰۰۰ ۵,۶۷۰ ۶۸,۶۷۰
۱۵ ۶۶,۰۰۰ ۵,۹۴۰ ۷۱,۹۴۰
۱۶ ۶۹,۰۰۰ ۶,۲۱۰ ۷۵,۲۱۰
۱۷ ۷۲,۰۰۰ ۶,۴۸۰ ۷۸,۴۸۰
۱۸ ۷۵,۰۰۰ ۶,۷۵۰ ۸۱,۷۵۰
۱۹ ۷۸,۰۰۰ ۷,۰۲۰ ۸۵,۰۲۰
۲۰ ۸۱,۰۰۰ ۷,۲۹۰ ۸۸,۲۹۰
۲۱ ۸۴,۰۰۰ ۷,۵۶۰ ۹۱,۵۶۰
۲۲ ۸۷,۰۰۰ ۷,۸۳۰ ۹۴,۸۳۰
۲۳ ۹۰,۰۰۰ ۸,۱۰۰ ۹۸,۱۰۰
۲۴ ۹۳,۰۰۰ ۸,۳۷۰ ۱۰۱,۳۷۰
۲۵ ۹۶,۰۰۰ ۸,۶۴۰ ۱۰۴,۶۴۰
۲۶ ۹۹,۰۰۰ ۸,۹۱۰ ۱۰۷,۹۱۰
۲۷ ۱۰۲,۰۰۰ ۹,۱۸۰ ۱۱۱,۱۸۰
۲۸ ۱۰۵,۰۰۰ ۹,۴۵۰ ۱۱۴,۴۵۰
۲۹ ۱۰۸,۰۰۰ ۹,۷۲۰ ۱۱۷,۷۲۰
۳۰ ۱۱۱,۰۰۰ ۹,۹۹۰ ۱۲۰,۹۹۰
۳۱ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۰,۲۶۰ ۱۲۴,۲۶۰
۳۲ ۱۱۷,۰۰۰ ۱۰,۵۳۰ ۱۲۷,۵۳۰
۳۳ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ ۱۳۰,۸۰۰
۳۴ ۱۲۳,۰۰۰ ۱۱,۰۷۰ ۱۳۴,۰۷۰
۳۵ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۱,۳۴۰ ۱۳۷,۳۴۰
۳۶ ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱,۶۱۰ ۱۴۰,۶۱۰
۳۷ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۱,۸۸۰ ۱۴۳,۸۸۰
۳۸ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۲,۱۵۰ ۱۴۷,۱۵۰
۳۹ ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲,۴۲۰ ۱۵۰,۴۲۰
۴۰ ۱۴۱,۰۰۰ ۱۲,۶۹۰ ۱۵۳,۶۹۰
۴۱ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۲,۹۶۰ ۱۵۶,۹۶۰
۴۲ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۳,۲۳۰ ۱۶۰,۲۳۰
۴۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ ۱۶۳,۵۰۰
۴۴ ۱۵۳,۰۰۰ ۱۳,۷۷۰ ۱۶۶,۷۷۰
۴۵ ۱۵۶,۰۰۰ ۱۴,۰۴۰ ۱۷۰,۰۴۰
۴۶ ۱۵۹,۰۰۰ ۱۴,۳۱۰ ۱۷۳,۳۱۰
۴۷ ۱۶۲,۰۰۰ ۱۴,۵۸۰ ۱۷۶,۵۸۰
۴۸ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۴,۸۵۰ ۱۷۹,۸۵۰
۴۹ ۱۵۸,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ ۳۰۹,۲۰۰
۵۰ ۱۷۱,۰۰۰ ۱۵۳,۹۰۰ ۳۲۴,۹۰۰
۵۱ کیلو به بالا: وزن ×۲,۵۰۰+۴۳,۵۰۰ تومان هزینه خدمات و محاسبه (خدمات ویژه + ۹ درصد ارزش افزوده)

محصولات اکسپرس چابهار و قشم

( قیمت به تومان )

وزن به کیلو هزینه خدمات ارزش افزوده جمع کل
۱ ۳۲,۰۰۰ ۲,۸۸۰ ۳۴,۸۸۰
۲ ۳۲,۰۰۰ ۲,۸۸۰ ۳۴,۸۸۰
۳ ۳۵,۰۰۰ ۳,۱۵۰ ۳۸,۱۵۰
۴ ۳۸,۰۰۰ ۳,۴۲۰ ۴۱,۴۲۰
۵ ۴۱,۰۰۰ ۳,۶۹۰ ۴۴,۶۹۰
۶ ۴۴,۰۰۰ ۳,۹۶۰ ۴۷,۹۶۰
۷ ۴۷,۰۰۰ ۴,۲۳۰ ۵۱,۲۳۰
۸ ۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰
۹ ۵۳,۰۰۰ ۴,۷۷۰ ۵۷,۷۷۰
۱۰ ۵۶,۰۰۰ ۵,۰۴۰ ۶۱,۰۴۰
۱۱ ۵۹,۰۰۰ ۵,۳۱۰ ۶۴,۳۱۰
۱۲ ۶۲,۰۰۰ ۵,۵۸۰ ۶۷,۵۸۰
۱۳ ۶۵,۰۰۰ ۵,۸۵۰ ۷۰,۸۵۰
۱۴ ۶۸,۰۰۰ ۶,۱۲۰ ۷۴,۱۲۰
۱۵ ۷۱,۰۰۰ ۶,۳۹۰ ۷۷,۳۹۰
۱۶ ۷۴,۰۰۰ ۶,۶۶۰ ۸۰,۶۶۰
۱۷ ۷۷,۰۰۰ ۶,۹۳۰ ۸۳,۹۳۰
۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰ ۸۷,۲۰۰
۱۹ ۸۳,۰۰۰ ۷,۴۷۰ ۹۰,۴۷۰
۲۰ ۸۶,۰۰۰ ۷,۷۴۰ ۹۳,۷۴۰
۲۱ ۸۹,۰۰۰ ۸,۰۱۰ ۹۷,۰۱۰
۲۲ ۹۲,۰۰۰ ۸,۲۸۰ ۱۰۰,۲۸۰
۲۳ ۹۵,۰۰۰ ۸,۵۵۰ ۱۰۳,۵۵۰
۲۴ ۹۸,۰۰۰ ۸,۸۲۰ ۱۰۶,۸۲۰
۲۵ ۱۰۱,۰۰۰ ۹,۰۹۰ ۱۱۰,۰۹۰
۲۶ ۱۰۴,۰۰۰ ۹,۳۶۰ ۱۱۳,۳۶۰
۲۷ ۱۰۷,۰۰۰ ۹,۶۳۰ ۱۱۶,۶۳۰
۲۸ ۱۱۰,۰۰۰ ۹,۹۰۰ ۱۱۹,۹۰۰
۲۹ ۱۱۳,۰۰۰ ۱۰,۱۷۰ ۱۲۳,۱۷۰
۳۰ ۱۱۶,۰۰۰ ۱۰,۴۴۰ ۱۲۶,۴۴۰
۳۱ ۱۱۹,۰۰۰ ۱۰,۷۱۰ ۱۲۹,۷۱۰
۳۲ ۱۲۲,۰۰۰ ۱۰,۹۸۰ ۱۳۲,۹۸۰
۳۳ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ ۱۳۶,۲۵۰
۳۴ ۱۲۸,۰۰۰ ۱۱,۵۲۰ ۱۳۹,۵۲۰
۳۵ ۱۳۱,۰۰۰ ۱۱,۷۹۰ ۱۴۲,۷۹۰
۳۶ ۱۳۴,۰۰۰ ۱۲,۰۶۰ ۱۴۶,۰۶۰
۳۷ ۱۳۷,۰۰۰ ۱۲,۳۳۰ ۱۴۹,۳۳۰
۳۸ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ ۱۵۲,۶۰۰
۳۹ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۲,۸۷۰ ۱۵۵,۸۷۰
۴۰ ۱۴۶,۰۰۰ ۱۳,۱۴۰ ۱۵۹,۱۴۰
۴۱ ۱۴۹,۰۰۰ ۱۳,۴۱۰ ۱۶۲,۴۱۰
۴۲ ۱۵۲,۰۰۰ ۱۳,۶۸۰ ۱۶۵,۶۸۰
۴۳ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۳,۹۵۰ ۱۶۸,۹۵۰
۴۴ ۱۵۸,۰۰۰ ۱۴,۲۲۰ ۱۷۲,۲۲۰
۴۵ ۱۶۱,۰۰۰ ۱۴,۴۹۰ ۱۷۵,۴۹۰
۴۶ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۴,۷۶۰ ۱۷۸,۷۶۰
۴۷ ۱۶۷,۰۰۰ ۱۵,۰۳۰ ۱۸۲,۰۳۰
۴۸ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ ۱۸۵,۳۰۰
۴۹ ۱۷۳,۰۰۰ ۱۵,۵۷۰ ۱۸۸,۵۷۰
۵۰ ۱۷۶,۰۰۰ ۱۵,۸۴۰ ۱۹۱,۸۴۰
۵۱ کیلو به بالا: وزن ×۲,۵۰۰+۵۱,۰۰۰ تومان هزینه خدمات و محاسبه (خدمات ویژه + ۹ درصد ارزش افزوده)

محصولات اکسپرس مستقیم

( قیمت به تومان )

وزن به کیلو هزینه خدمات ارزش افزوده جمع کل
۱ ۳۳,۰۰۰ ۲,۹۷۰ ۳۵,۹۷۰
۲ ۳۳,۰۰۰ ۲,۹۷۰ ۳۵,۹۷۰
۳ ۳۶,۰۰۰ ۳,۲۴۰ ۳۹,۲۴۰
۴ ۳۹,۰۰۰ ۳,۵۱۰ ۴۲,۵۱۰
۵ ۴۲,۰۰۰ ۳,۷۸۰ ۴۵,۷۸۰
۶ ۴۵,۰۰۰ ۴,۰۵۰ ۴۹,۰۵۰
۷ ۴۸,۰۰۰ ۴,۳۲۰ ۵۲,۳۲۰
۸ ۵۱,۰۰۰ ۴,۵۹۰ ۵۵,۵۹۰
۹ ۵۴,۰۰۰ ۴,۸۶۰ ۵۸,۸۶۰
۱۰ ۵۷,۰۰۰ ۵,۱۳۰ ۶۲,۱۳۰
۱۱ ۶۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰ ۶۵,۴۰۰
۱۲ ۶۳,۰۰۰ ۵,۶۷۰ ۶۸,۶۷۰
۱۳ ۶۶,۰۰۰ ۵,۹۴۰ ۷۱,۹۴۰
۱۴ ۶۹,۰۰۰ ۶,۲۱۰ ۷۵,۲۱۰
۱۵ ۷۲,۰۰۰ ۶,۴۸۰ ۷۸,۴۸۰
۱۶ ۷۵,۰۰۰ ۶,۷۵۰ ۸۱,۷۵۰
۱۷ ۷۸,۰۰۰ ۷,۰۲۰ ۸۵,۰۲۰
۱۸ ۸۱,۰۰۰ ۷,۲۹۰ ۸۸,۲۹۰
۱۹ ۸۴,۰۰۰ ۷,۵۶۰ ۹۱,۵۶۰
۲۰ ۸۷,۰۰۰ ۷,۸۳۰ ۹۴,۸۳۰
۲۱ ۹۰,۰۰۰ ۸,۱۰۰ ۹۸,۱۰۰
۲۲ ۹۳,۰۰۰ ۸,۳۷۰ ۱۰۱,۳۷۰
۲۳ ۹۶,۰۰۰ ۸,۶۴۰ ۱۰۴,۶۴۰
۲۴ ۹۹,۰۰۰ ۸,۹۱۰ ۱۰۷,۹۱۰
۲۵ ۱۰۲,۰۰۰ ۹,۱۸۰ ۱۱۱,۱۸۰
۲۶ ۱۰۵,۰۰۰ ۹,۴۵۰ ۱۱۴,۴۵۰
۲۷ ۱۰۸,۰۰۰ ۹,۷۲۰ ۱۱۷,۷۲۰
۲۸ ۱۱۱,۰۰۰ ۹,۹۹۰ ۱۲۰,۹۹۰
۲۹ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۰,۲۶۰ ۱۲۴,۲۶۰
۳۰ ۱۱۷,۰۰۰ ۱۰,۵۳۰ ۱۲۷,۵۳۰
۳۱ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ ۱۳۰,۸۰۰
۳۲ ۱۲۳,۰۰۰ ۱۱,۰۷۰ ۱۳۴,۰۷۰
۳۳ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۱,۳۴۰ ۱۳۷,۳۴۰
۳۴ ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱,۶۱۰ ۱۴۰,۶۱۰
۳۵ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۱,۸۸۰ ۱۴۳,۸۸۰
۳۶ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۲,۱۵۰ ۱۴۷,۱۵۰
۳۷ ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲,۴۲۰ ۱۵۰,۴۲۰
۳۸ ۱۴۱,۰۰۰ ۱۲,۶۹۰ ۱۵۳,۶۹۰
۳۹ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۲,۹۶۰ ۱۵۶,۹۶۰
۴۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۳,۲۳۰ ۱۶۰,۲۳۰
۴۱ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ ۱۶۳,۵۰۰
۴۲ ۱۵۳,۰۰۰ ۱۳,۷۷۰ ۱۶۶,۷۷۰
۴۳ ۱۵۶,۰۰۰ ۱۴,۰۴۰ ۱۷۰,۰۴۰
۴۴ ۱۵۹,۰۰۰ ۱۴,۳۱۰ ۱۷۳,۳۱۰
۴۵ ۱۶۲,۰۰۰ ۱۴,۵۸۰ ۱۷۶,۵۸۰
۴۶ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۴,۸۵۰ ۱۷۹,۸۵۰
۴۷ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۵,۱۲۰ ۱۸۳,۱۲۰
۴۸ ۱۷۱,۰۰۰ ۱۵,۳۹۰ ۱۸۶,۳۹۰
۴۹ ۱۷۴,۰۰۰ ۱۵,۶۶۰ ۱۸۹,۶۶۰
۵۰ ۱۷۷,۰۰۰ ۱۵,۹۳۰ ۱۹۲,۹۳۰
۵۱ کیلو به بالا: وزن ×۲,۵۰۰+۵۲,۰۰۰ تومان هزینه خدمات و محاسبه (خدمات ویژه + ۹ درصد ارزش افزوده)

تبصره­ ها:

محاسبه وزن حجمی:

توضیح: تعرفه براساس وزن جرمی و زون مربوطه محاسبه می­­شود. سپس وزن حجمی محاسبه و در صورتی­که از وزن جرمی بیشتر بود، مابالتفاوت آن نسبت به وزن جرمی در مبلغ ۸۰۰ تومان ضرب و به تعرفه محاسبه شده اضافه می­گردد.

شرط ابعادی کالای نا متعارف:

طول و عرض و ارتفاع بسته­ها اندازه­گیری می­شود. در صورتی­که: یکی از ابعاد کوچک­تر از ۱۰ سانتی­متر باشد و یا یکی از ابعاد بزرگ­تر از ۹۰ سانتی­متر باشد، مبلغ ۲۰۰۰ تومان به تعرفه نهایی افزوده می­شود.

رند کردن وزن:

کرانه بالا در محدوده وزنی آن سطح قرار می­گیرد وزن­های اعشاری پس از رند منطقی با جدول فوق مقایسه شده و تعرفه متناظر با آن شناساوی و در فرمول اعمال می­گردد.

شرایط اوزان بالا ۱۰۰ کیلوگرم:

حداکثر وزن قابل قبول ۱۰۰ کیلوگرم در نظر گرفته شده است و وزن­های بالاتر بایستی با هماهنگی ستاد شرکت انجام شود.

تعرفه وزن­های ۱۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم به شرح ذی محاسبه می­شود:

(وزن*۱۲۰۰+۸۰۰۰۰ تومان)

تعرفه وزن­های ۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم به شرح ذیل محاسبه می­­شود:

(وزن*۷۱۰+۳۵۰۰۰۰ تومان)

بسته بندی و تخفیف مرتبط:

در صورت استفاده از بسته بندی تیپاکس، نخست ۵ درصد تخفیف به تعرفه حمل محاسبه شده اعمال و قیمت فروش کارتن به عدد محاسبه شده اضافه می­شود.

ضریب فاصله:

بر اساس فاصله شهر مبدا و مقصد، زون مربوطه تعیین و بر اساس ضریب زون طبق جدول زیر، تعرفه محاسبه می­شود.

 

 

ضریب فاصله

از (کیلومتر) تا (کیلومتر) ضریب
۰ ۱۰۰ ۱
۱۰۱ ۲۵۰ ۰۵/۱
۲۵۱ ۵۰۰ ۱/۱
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۵/۱
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰ ۲/۱

 

لیست شعب اکسپرس

بندر امام خمینی و سربندر
ماهشهر
کیش
قشم
عسلویه
چابهار

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

 1. چزانی

  سلام هزینه ارسال کمد بچه از همدان ب شیراز چقدر میشه
  ب ابعاد ۱متر در ۲متر و ۲۰سانتی متر
  و وزن کمتر از ۱۰۰کیلو

  1. baran

   اگر ارتفاع بالای ۱ متر رو پذیرش کنند با بیمه ۵ میلیون تومانی هزینتون بین ۴۷۰ تا ۵۵۰ هزار تومان میشه

 2. m.m

  ارسال مانیتور ۲۴ اینج از شیراز به شهرستان سیرجان استان کرمان چقدره؟هراه با بسته بندی؟

  1. baran

   هزینه ارسال مانیتور بدون بسته بندی ۳۸ تا ۴۲ تومان میشه

 3. علی محمدی

  سلام
  هزینه ارسال یک تخته فرش ۳ * ۳٫۵ متری ماشینی از تربت حیدریه به مشهد چقدر میشه؟

  1. baran

   سلام ، اگر بیمه رو حداقل بزنید (حداقل بیمه : ۱۰۰ هزار تومان) هزینتون ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان میشه

 4. ftm

  سلام ببخشید بسته زیر ۵۰۰ گرم با تیباکس از تهران به گرگان چقدر میشه؟

  1. baran

   با سلام ، ۲۰ تا ۲۵ تومان

 5. Maryam

  سلام هزینه ارسال ۱۰ کیلو خاکشیر از ساوه به گرگان رو لطف کنید.

  1. baran

   سلام بسته به حجم بسته شما ۶۵ تا ۸۰ تومان با بیمه ۲۰۰ هزار تومانی

 6. Zahra

  سلام وقت بخیر
  یک بسته حداکثر تا ۲ یا ۳ کیلو از تهران تا مشهد چقدر میشه هزینه اش؟

  1. baran

   بستگی به حجم بسته هم داره ، اگر کوچیک باشه ۴۰ تا ۴۵ تومان

 7. احمد

  هزینه ارسال ۱۰ کیلو بار(عرقیات طب سنتی) از ملایر برای تهران چقدر میشه؟

  1. baran

   از ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان هزینه ارسالش میشه

 8. احمدرضا فعلی

  سلام و وقت بخیر
  هزینه ارسال تلویزیون با وزن ۲۰ کیلوگرم و ارزش ۲۵ میلیون تومان از بندر عباس به تهران چقدر میشه؟

  1. baran

   با سلام ، سعی کنید تلویزیون رو با باربری بفرستین چون متاسفانه جدیدا تیپاکس دقت کافی در جابجایی وسایل ندارد!! هزینه هم نهایتا ۱۳۰-۱۵۰

 9. صالح

  قیمت بسته ۵۰ کیلویی گناوه
  به همدان چقده

  1. baran

   ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار در نظر بگیرید

 10. سلیمانی

  ۸۰ لیتر چند کیلو میشه.و هزینه ارسال از یزد به اصفهان چقدر میشه؟؟؟؟

  1. baran

   بستگی داره چی باشه ، مثلا اگر آب باشه همون ۸۰ کیلو میشه اما روغن باشه بالای ۹۰ ، اگر با باربری بفرستین به نفعتون هست

 11. ابراهیم

  درود
  سه کیلو بار از مشهد به تهران (شهر قدس ) هزینش چقدر است؟
  با تشکر

  1. baran

   بدون بسته بندی نهایتا ۳۵-۴۰ تومن میشه ، بسته به حجم کالا هم داره البته

 12. موسوی

  یه عدد کالیمبا با بسته بندی کامل از تهران تا آبادان چقدر میشه هزینه ارسال؟؟؟؟

 13. امیرهوشنگ جوادیه

  لطفا قیمت حمل دریچه کنتورآب چدنی وزن ۷ کیلو ابعاد ۳۰ در ۳۰ از گنبدکاووس به تهران چقدرهست.ممنون

 14. میلاد

  یه گوشی از تهران برام فرستادن قزوین با تیپاکس شده پنجاه هشت تومن ….دربست میگرفتم میرفتم تهران میومدم ارزون تر درمیومد واقعا چه خبره رو چه حساب کتابیه

  1. baran

   احتمالا هزینه بیمه اش زیاد شده

 15. رضا

  سلام هزینه یک کتاب زیر یک کیلو به یزد چقدر می شود

  1. baran

   تقریبا ۲۲ با بسته بندی

 16. امیر علیزاده

  یه پاف به قطر ۷۰ وزن تقریبی ۸ کیلو چقدر هزینه اش میشه تا بندر امام خوزستان. ممنون میشم کمکم کنید

 17. لاله

  جدا خیلی گرون شده برادوتا لاک ک سفارش دادم از تهران تا میاندواب ۲۶تومن پول گرفتن مگ چ خبره ؟

 18. مژگان شریف زاده

  سلام ،تیپاکس ۳ کیلو بار از ساری به اصفهان چقدر میشه؟

  1. baran

   اگر خودتون بسته بندی کنید بسته به بیمه مرسوله ۳۳-۴۰ تومن

 19. سروه

  سلام میخواستم بدونم بسته از کردستان شهر سقز به ایلام حدود یک الی یک و نیم کیلو باشه چقد هزینه داره

 20. mehfm

  باسلام،خسته نباشید
  میخواستم بدونم ارسال بسته۲کیلویی به مشهد هزینش چقدر میشه؟ایا در خونه تخویل میدن؟

  1. baran

   اگر بسته بندی شده باشه نهایتا ۳۰ اما اگر خود تیپاکس براتون بسته بندی کنه هزینه مجزا داره ، بله درب منزل تحویل میدن

 21. فروغ

  سلام . برای ارسال مانیتور ۲۹ اینچ و کیس کامپیوتر از تهران به کرمان پیشنهادتون چی هست ؟ وزن تقریبی ۱۵ کیلو.

  1. فروغ

   ارسال با باربری یعنی دم در خونه تحویل میدن یا باید بریم از باربری تحویل بگیربم؟

   1. baran

    از باربری باید تحویل بگیرید ، اگر بیارن درب منزل هزینه جدا میگیرن

  2. baran

   سعی کنید از پست ارسال کنید. تیپاکس دیگه بصرفه نیست متاسفانه

 22. کاربر..

  میشه باهاش گوشی و فرستاد از تهران به امل؟؟
  وزنش حدود ۲۰۰ گرم البته بسته بندی نداره هزینش حدودا چن میشه؟؟

 23. محمد

  سلام ارسال ۱ کیلو از بوشهر به شیراز چقدره

 24. سمیرا

  ارسال به شهرستان زیر یک کیلو میشه چقدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. baran

   تعرفه زیر یک کیلو تقریبا ثابت هست اما بسته به مسافت از ۱۲ تا ۱۷ تومان هست (البته اگر بسته بندی رو خودتون انجام بدین)

  2. سایه

   سلام اگر تو خونه مرسوله رو بسته بندی کنیم تو اداره پست بازش میکنن؟ یعنی باید محتویات کالا رو ببینن تا ارسال کنن؟

   1. baran

    ۵۰% کارمندا گیر سه پیچ میدن ولی بعضیا هم فقط میپرسن

 25. بهنام

  سلام ارسال یه اباژور از تهران تا اذربایجان شرقی چقدره حدود ۵ ۶ کیلو

  1. مصطفی آبیاری

   سلام هزینه ارسال آباژور از تهران به اورمیه ۱۰۰ هزار تومان برآورد کردند به کجا شکایت باید کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   1. baran

    با سلام ، متاسفانه هزینه های جدید تیپاکس خیلی بالا رفته! اگر براتون فرستادنش بگین نمیخواین پس بفرستن

 26. abolfazl

  سلام وقت بخیر ببخشید هزینه ی ارسال از مشهد تا شهرستان تاکستان چقدره

 27. m

  قیمت ها باور نکردنی یه کارتون ب وزن ۱۶ کیلو ۲۶۰ هزارتومان کرایه گرفتن

  1. baran

   برای سفارشات با وزن بالا تیپاکس اصلا بصرفه نیست ، اول پست و اگر نشد باربری

  2. ..

   سلام خسته نباشی هزینه ی پست مرسوله ای به وزن ۵۰۰ گرم چقدر میشه

   1. baran

    اگر بسته بندی از خودتون باشه ۱۳-۱۵

    1. راحله

     سلام بهتر نیست که مثل پست یه برنامه بزارید که وزن و مبدا و مقصد و بزنیم هزینه معلوم بشه به جایی این همه لیست خوندن

 28. ehsan

  پاکت ۱ و ۲ چه وزنی داره!

  1. baran

   منظور پاکت نامه هست . معمولا وزنشون ۱۰۰-۱۵۰ گرم هست

 29. Abolfazl

  سلام
  میگم هزینه ۹۰ گرمی مرسوله چقدر محاسبه میشه؟؟

 30. سنا

  سلام قیمتای قسمت اکسپرس هم ب ریال هستن دیگه؟

  1. baran

   سلام ، جدول مربوط به سال ۹۷ بله ریال هست

   1. Mahi

    ببخشین پوستر ۱۰۰ گرمی به تبریز تا دم خونه چقدر میشه؟

 31. علی

  قیمتا به ریال دیگه، درسته؟

  1. baran

   بله 🙂

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي