مطالب پيشنهادي

لیست تعرفه و هزینه تیپاکس در سراسر کشور

تاريخ : ۲۶ مرداد
بازديد : 11856

پست تیپاکس اولین شرکت خصوصی پست در کشور می باشد. هزینه تیپاکس بر اساس وزن می باشد نه حجم و یا موارد دیگر در ادامه تعرفه و هزینه تیپاکس را می توانید مشاهده کنید

تعرفه و هزینه تیپاکس در سراسر کشور 

tipax price لیست تعرفه و هزینه تیپاکس در سراسر کشور

در بعضی موارد هزینه تیپاکس نسبت به پست بسیار ارزان تر است اما در موارد دیگر باید پست و باربری را واقعا به تیپاکس ترجیح داد.

تیپاکس سه نوع تعرفه دارد که برای هر شهر مشخص است.

۱- تعرفه شهرهای نزدیک

۲- تعرفه شهرهای دور

۳-  تعرفه حمل اکسپرس

برای مشاهده آدرس و تلفن شعب تیپاکس کلیک کنید

جدول هزینه ی حمل و نقل راه دور  و نزدیک تیپاکس (مربوط به سال ۹۸)

تبصره های را در انتهای جدول می توانید مشاهده کنید

 

تعرفه ۱۳۹۸ سرویس اکسپرس زمینی 

(فاصله مبداء تا مقصد) به کیلومتر

وزن Kg Km 0 تا ۱۰۰ ۱۰۱ تا ۲۵۰ ۲۵۱ تا ۵۰۰ ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰
پاکت ۱ ۹٫۰۰۰ ۹٫۴۵۰ ۹٫۹۰۰ ۱۰٫۳۵۰ ۱۰٫۸۰۰
پاکت ۲ ۱۲٫۰۰۰ ۱۳٫۶۵۰ ۱۴٫۳۰۰ ۱۴٫۹۵۰ ۱۵٫۶۰۰
۱ ۱۴٫۰۰۰ ۱۴٫۷۰۰ ۱۵٫۴۰۰ ۱۶٫۱۰۰ ۱۶٫۸۰۰
۲ ۱۶٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰ ۱۷٫۶۰۰ ۱۸٫۴۰۰ ۱۹٫۲۰۰
۲ ۱۸٫۰۰۰ ۱۸٫۹۰۰ ۱۹٫۸۰۰ ۲۰٫۷۰۰ ۲۱٫۶۰۰
۴ ۲۰٫۰۰۰ ۲۱٫۰۰۰ ۲۲٫۰۰۰ ۲۳٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰
۵ ۲۲٫۰۰۰ ۲۳٫۱۰۰ ۲۴٫۲۰۰ ۲۵٫۳۰۰ ۲۶٫۴۰۰
۶ ۲۴٫۰۰۰ ۲۵٫۲۰۰ ۲۶٫۴۰۰ ۲۷٫۶۰۰ ۲۸٫۸۰۰
۷ ۲۵٫۹۰۰ ۲۷٫۱۹۵ ۲۸٫۴۹۰ ۲۹٫۸۷۵ ۳۱٫۰۸۰
۸ ۲۷٫۶۰۰ ۲۸٫۹۸۰ ۳۰٫۳۶۰ ۳۱٫۷۴۰ ۳۳٫۱۲۰
۹ ۲۹٫۳۰۰ ۳۰٫۷۶۵ ۳۲٫۲۳۰ ۳۳٫۶۹۵ ۳۵٫۱۶۰
۱۰ ۳۱٫۰۰۰ ۳۲٫۵۵۰ ۳۴٫۱۰۰ ۳۵٫۶۵۰ ۳۷٫۲۰۰
۱۱ ۳۲٫۷۰۰ ۳۴٫۳۳۵ ۳۵٫۹۷۰ ۳۷٫۶۰۵ ۳۹٫۲۴۰
۱۲ ۳۴٫۴۰۰ ۳۶٫۱۲۰ ۳۷٫۸۴۰ ۳۹٫۵۶۰ ۴۱٫۲۸۰
۱۳ ۳۶٫۱۰۰ ۳۷٫۹۰۵ ۳۹٫۷۱۰ ۴۱٫۵۱۵ ۴۳٫۳۲۰
۱۴ ۳۷٫۸۰۰ ۳۹٫۶۹۰ ۴۱٫۵۸۰ ۴۳٫۴۷۰ ۴۵٫۳۶۰
۱۵ ۳۹٫۵۰۰ ۴۱٫۴۷۵ ۴۳٫۴۵۰ ۴۵٫۴۲۵ ۴۷٫۴۰۰
۱۶ ۴۱٫۲۰۰ ۴۳٫۲۶۰ ۴۵٫۳۲۰ ۴۷٫۳۸۰ ۴۹٫۴۴۰
۱۷ ۴۲٫۹۰۰ ۴۵٫۰۴۵ ۴۷٫۱۹۰ ۴۹٫۳۳۵ ۵۱٫۴۸۰
۱۸ ۴۴٫۶۰۰ ۴۶٫۸۳۰ ۴۹٫۰۶۰ ۵۱٫۲۹۰ ۵۳٫۵۲۰
۱۹ ۴۶٫۳۰۰ ۴۸٫۶۱۵ ۵۰٫۹۳۰ ۵۳٫۲۴۵ ۵۵٫۵۶۰
۲۰ ۴۸٫۰۰۰ ۵۰٫۴۰۰ ۵۲٫۸۰۰ ۵۵٫۲۰۰ ۵۷٫۶۰۰
۲۱ ۴۹٫۷۰۰ ۵۲٫۱۸۵ ۵۴٫۶۷۰ ۵۷٫۱۵۵ ۵۹٫۶۴۰
۲۲ ۵۱٫۴۰۰ ۵۳٫۹۷۰ ۵۶٫۵۴۰ ۵۹٫۱۱۰ ۶۱٫۶۸۰
۲۳ ۵۳٫۱۰۰ ۵۵٫۷۵۵ ۵۸٫۴۱۰ ۶۱٫۰۶۵ ۶۳٫۷۲۰
۲۴ ۵۶٫۰۰۰ ۵۸٫۸۰۰ ۶۱٫۶۰۰ ۶۴٫۴۰۰ ۹۶۷٫۲۰۰
۲۵ ۵۷٫۵۰۰ ۶۰٫۳۷۵ ۶۳٫۲۵۰ ۶۶٫۱۲۵ ۶۹٫۰۰۰
۲۶ ۵۹٫۰۰۰ ۶۱٫۹۵۰ ۶۴٫۹۰۰ ۶۷٫۸۵۰ ۷۰٫۸۰۰
۲۷ ۶۰٫۵۰۰ ۶۳٫۵۲۵ ۶۶٫۵۵۰ ۶۹٫۵۷۵ ۷۲٫۶۰۰
۲۸ ۶۲٫۰۰۰ ۶۵٫۱۰۰ ۶۸٫۲۰۰ ۷۱٫۳۰۰ ۷۴٫۴۰۰
۲۹ ۶۳٫۵۰۰ ۶۶٫۶۷۵ ۶۹٫۸۵۰ ۷۳٫۰۲۵ ۷۶٫۲۰۰
۳۰ ۶۵٫۰۰۰ ۶۸٫۲۵۰ ۷۱٫۵۰۰ ۷۴٫۷۵۰ ۷۸٫۰۰۰
۳۱ ۶۶٫۵۰۰ ۶۹٫۸۲۵ ۷۳٫۱۵۰ ۷۶٫۴۷۵ ۷۹٫۸۰۰
۳۲ ۶۸٫۰۰۰ ۷۱٫۴۰۰ ۷۴٫۸۰۰ ۷۸٫۲۰۰ ۸۱٫۶۰۰
۳۳ ۶۹٫۵۰۰ ۷۲٫۹۷۵ ۷۶٫۴۵۰ ۷۹٫۹۲۵ ۸۳٫۴۰۰
۳۴ ۷۱٫۰۰۰ ۷۴٫۵۵۰ ۷۸٫۱۰۰ ۸۱٫۶۵۰ ۸۵٫۲۰۰
۳۵ ۷۲٫۵۰۰ ۷۶٫۱۲۵ ۷۹٫۷۵۰ ۸۳٫۳۷۵ ۸۷٫۰۰۰
۳۶ ۷۴٫۰۰۰ ۷۷٫۷۰۰ ۸۱٫۴۰۰ ۸۵٫۱۰۰ ۸۸٫۸۰۰
۳۷ ۷۵٫۵۰۰ ۷۹٫۲۷۵ ۸۳٫۰۵۰ ۸۶٫۸۲۵ ۹۰٫۶۰۰
۳۸ ۷۷٫۰۰۰ ۸۰٫۸۵۰ ۸۴٫۷۰۰ ۸۸٫۵۵۰ ۹۲٫۴۰۰
۳۹ ۷۸٫۵۰۰ ۸۲٫۴۲۵ ۸۶٫۳۵۰ ۹۰٫۲۷۵ ۹۴٫۲۰۰
۴۰ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴٫۰۰۰ ۸۸٫۰۰۰ ۹۲٫۰۰۰ ۹۶٫۰۰۰
۴۱ ۸۱٫۵۰۰ ۸۵٫۵۷۵ ۸۹٫۶۵۰ ۹۳٫۷۲۵ ۹۷٫۸۰۰
۴۲ ۸۳٫۰۰۰ ۸۷٫۱۵۰ ۹۱٫۳۰۰ ۹۵٫۴۵۰ ۹۹٫۶۰۰
۴۳ ۸۴٫۵۰۰ ۸۸٫۷۲۵ ۹۲٫۹۵۰ ۹۷٫۱۷۵ ۱۰۱٫۴۰۰
۴۴ ۸۶٫۰۰۰ ۹۰٫۳۰۰ ۹۴٫۶۰۰ ۹۸٫۹۰۰ ۱۰۳٫۲۰۰
۴۵ ۸۷٫۵۰۰ ۹۱٫۸۷۵ ۹۶٫۲۵۰ ۱۰۰٫۶۲۵ ۱۰۵٫۰۰۰
۴۶ ۸۹٫۰۰۰ ۹۳٫۴۵۰ ۹۷٫۹۰۰ ۱۰۲٫۳۵۰ ۱۰۶٫۸۰۰
۴۷ ۱۱۰٫۵۰۰ ۱۱۶٫۰۲۵ ۱۲۱٫۵۵۰ ۱۲۷٫۰۷۵ ۱۳۲٫۶۰۰
۴۸ ۱۱۲٫۰۰۰ ۱۱۷٫۶۰۰ ۱۲۳٫۲۰۰ ۱۲۸٫۸۰۰ ۱۳۴٫۴۰۰
۴۹ ۱۱۳٫۵۰۰ ۱۱۹٫۱۷۵ ۱۲۴٫۸۵۰ ۱۳۰٫۵۲۵ ۱۳۶٫۲۰۰
۵۰ ۱۱۵٫۰۰۰ ۱۲۰٫۷۵۰ ۱۲۶٫۵۰۰ ۱۳۲٫۲۵۰ ۱۳۸٫۰۰۰
۵۱ ۱۱۶٫۵۰۰ ۱۲۲٫۳۲۵ ۱۲۸٫۱۵۰ ۱۳۳٫۹۷۵ ۱۳۹٫۸۰۰
۵۲ ۱۱۸٫۰۰۰ ۱۲۳٫۹۰۰ ۱۲۹٫۸۰۰ ۱۳۵٫۷۰۰ ۱۴۱٫۶۰۰
۵۳ ۱۱۹٫۵۰۰ ۱۲۵٫۴۷۵ ۱۳۱٫۴۵۰ ۱۳۷٫۴۲۵ ۱۴۳٫۴۰۰
۵۴ ۱۲۱٫۰۰۰ ۱۲۷٫۰۵۰ ۱۳۳٫۱۰۰ ۱۳۹٫۱۵۰ ۱۴۵٫۲۰۰
۵۵ ۱۲۲٫۵۰۰ ۱۲۸٫۶۲۵ ۱۳۴٫۷۵۰ ۱۴۰٫۸۷۵ ۱۴۷٫۰۰۰
۵۶ ۱۲۴٫۰۰۰ ۱۳۰٫۲۰۰ ۱۳۶٫۴۰۰ ۱۴۲٫۶۰۰ ۱۴۸٫۸۰۰
۵۷ ۱۲۵٫۵۰۰ ۱۳۱٫۷۷۵ ۱۳۸٫۰۵۰ ۱۴۴٫۳۲۵ ۱۵۰٫۶۰۰
۵۸ ۱۲۷٫۰۰۰ ۱۳۳٫۳۵۰ ۱۳۹٫۷۰۰ ۱۴۶٫۰۵۰ ۱۵۲٫۴۰۰
۵۹ ۱۲۸٫۵۰۰ ۱۳۴٫۹۲۵ ۱۴۱٫۳۵۰ ۱۴۷٫۷۷۵ ۱۵۴٫۲۰۰
۶۰ ۱۳۰٫۰۰۰ ۱۳۶٫۵۰۰ ۱۴۳٫۰۰۰ ۱۴۹٫۵۰۰ ۱۵۶٫۰۰۰
۶۱ ۱۳۱٫۵۰۰ ۱۳۸٫۰۷۵ ۱۴۴٫۶۵۰ ۱۵۱٫۲۲۵ ۱۵۷٫۸۰۰
۶۲ ۱۳۳٫۰۰۰ ۱۳۹٫۶۵۰ ۱۴۶٫۳۰۰ ۱۵۲٫۹۵۰ ۱۵۹٫۶۰۰
۶۳ ۱۳۴٫۵۰۰ ۱۴۱٫۲۲۵ ۱۴۷٫۹۵۰ ۱۵۴٫۶۷۵ ۱۶۱٫۴۰۰
۶۴ ۱۳۶٫۰۰۰ ۱۴۲٫۸۰۰ ۱۴۹٫۶۰۰ ۱۵۶٫۴۰۰ ۱۶۳٫۲۰۰
۶۵ ۱۳۷٫۵۰۰ ۱۴۴٫۳۷۵ ۱۵۱٫۲۵۰ ۱۵۸٫۱۲۵ ۱۶۵٫۰۰۰
۶۶ ۱۳۹٫۰۰۰ ۱۴۵٫۹۵۰ ۱۵۲٫۹۰۰ ۱۵۹٫۸۵۰ ۱۶۶٫۸۰۰
۶۷ ۱۴۰٫۵۰۰ ۱۴۷٫۵۲۵ ۱۵۴٫۵۵۰ ۱۶۱٫۵۷۵ ۱۶۸٫۶۰۰
۶۸ ۱۴۲٫۰۰۰ ۱۴۹٫۱۰۰ ۱۵۶٫۲۰۰ ۱۶۳٫۳۰۰ ۱۷۰٫۴۰۰
۶۹ ۱۴۳٫۵۰۰ ۱۵۰٫۶۷۵ ۱۵۷٫۸۵۰ ۱۶۵٫۰۲۵ ۱۷۲٫۲۰۰
۷۰ ۱۴۵٫۰۰۰ ۱۵۲٫۲۵۰ ۱۵۹٫۵۰۰ ۱۶۶٫۷۵۰ ۱۷۴٫۰۰۰
۷۱ ۱۴۶٫۵۰۰ ۱۵۳٫۸۲۵ ۱۶۱٫۱۵۰ ۱۶۸٫۴۷۵ ۱۷۵٫۸۰۰
۷۲ ۱۴۸٫۰۰۰ ۱۵۵٫۴۰۰ ۱۶۲٫۸۰۰ ۱۷۰٫۲۰۰ ۱۷۷٫۶۰۰
۷۳ ۱۴۹٫۵۰۰ ۱۵۶٫۹۷۵ ۱۶۴٫۴۵۰ ۱۷۱٫۹۲۵ ۱۷۹٫۴۰۰
۷۴ ۱۵۱٫۰۰۰ ۱۵۸٫۵۵۰ ۱۶۶٫۱۰۰ ۱۷۳٫۶۵۰ ۱۸۱٫۲۰۰
۷۵ ۱۵۲٫۵۰۰ ۱۶۰٫۱۲۵ ۱۶۷٫۷۵۰ ۱۷۵٫۳۷۵ ۱۸۳٫۰۰۰
۷۶ ۱۵۴٫۰۰۰ ۱۶۱٫۷۰۰ ۱۶۹٫۴۰۰ ۱۷۷٫۱۰۰ ۱۸۴٫۸۰۰
۷۷ ۱۵۵٫۵۰۰ ۱۶۳٫۲۷۵ ۱۷۱٫۰۵۰ ۱۷۸٫۸۲۵ ۱۸۶٫۶۰۰
۷۸ ۱۵۷٫۰۰۰ ۱۶۴٫۸۵۰ ۱۷۲٫۷۰۰ ۱۸۰٫۵۵۰ ۱۸۸٫۴۰۰
۷۹ ۱۵۸٫۵۰۰ ۱۶۶٫۴۲۵ ۱۷۴٫۳۵۰ ۱۸۲٫۲۷۵ ۱۹۰٫۲۰۰
۸۰ ۱۶۰٫۰۰۰ ۱۶۸٫۰۰۰ ۱۷۶٫۰۰۰ ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۹۲٫۰۰۰
۸۱ ۱۶۱٫۵۰۰ ۱۶۹٫۵۷۵ ۱۷۷٫۶۵۰ ۱۸۵٫۷۲۵ ۱۹۳٫۸۰۰
۸۲ ۱۶۳٫۰۰۰ ۱۷۱٫۱۵۰ ۱۷۹٫۳۰۰ ۱۸۷٫۴۵۰ ۱۹۵٫۶۰۰
۸۳ ۱۶۴٫۵۰۰ ۱۷۲٫۷۲۵ ۱۸۰٫۹۵۰ ۱۸۹٫۱۷۵ ۱۹۷٫۴۰۰
۸۴ ۱۶۶٫۰۰۰ ۱۷۴٫۳۰۰ ۱۸۲٫۶۰۰ ۱۹۰٫۹۰۰ ۱۹۹٫۲۰۰
۸۵ ۱۶۷٫۵۰۰ ۱۷۵٫۸۷۵ ۱۸۴٫۲۵۰ ۱۹۲٫۶۲۵ ۲۱۰٫۰۰۰
۸۶ ۱۶۹٫۰۰۰ ۱۷۷٫۴۵۰ ۱۸۵٫۹۰۰ ۱۹۴٫۳۵۰ ۲۰۲٫۸۰۰
۸۷ ۱۷۰٫۵۰۰ ۱۷۹٫۰۲۵ ۱۸۷٫۵۵۰ ۱۹۶٫۰۷۵ ۲۰۴٫۶۰۰
۸۸ ۱۷۲٫۰۰۰ ۱۸۰٫۶۰۰ ۱۸۹٫۲۰۰ ۱۹۷٫۸۰۰ ۲۰۶٫۴۰۰
۸۹ ۱۷۳٫۵۰۰ ۱۸۲٫۱۷۵ ۱۹۰٫۸۵۰ ۱۹۹٫۵۲۵ ۲۰۸٫۲۰۰
۹۰ ۱۷۵٫۰۰۰ ۱۸۳٫۷۵۰ ۱۹۲٫۵۰۰ ۲۰۱٫۲۵۰ ۲۱۰٫۰۰۰
۹۱ ۱۷۶٫۵۰۰ ۱۸۵٫۳۲۵ ۱۹۴٫۱۵۰ ۲۰۲٫۹۷۵ ۲۱۱٫۸۰۰
۹۲ ۱۷۸٫۰۰۰ ۱۸۶٫۹۰۰ ۱۹۵٫۸۰۰ ۲۰۴٫۷۰۰ ۲۱۳٫۶۰۰
۹۳ ۱۷۹٫۵۰۰ ۱۸۸٫۴۷۵ ۱۹۷٫۴۵۰ ۲۰۶٫۴۲۵ ۲۱۵٫۴۰۰
۹۴ ۱۸۱٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۵۰ ۱۹۹٫۱۰۰ ۲۰۸٫۱۵۰ ۲۱۷٫۲۰۰
۹۵ ۱۸۲٫۵۰۰ ۱۹۱٫۶۲۵ ۲۰۰٫۷۵۰ ۲۰۹٫۸۷۵ ۲۱۹٫۰۰۰
۹۶ ۱۸۴٫۰۰۰ ۱۹۳٫۲۰۰ ۲۰۲٫۴۰۰ ۲۱۱٫۶۰۰ ۲۲۰٫۸۰۰
۹۷ ۱۸۵٫۵۰۰ ۱۹۴٫۷۷۵ ۲۰۴٫۰۵۰ ۲۱۳٫۳۲۵ ۲۲۲٫۶۰۰
۹۸ ۱۸۷٫۰۰۰ ۱۹۶٫۳۵۰ ۲۰۵٫۷۰۰ ۲۱۵٫۰۵۰ ۲۲۴٫۴۰۰
۹۹ ۱۸۸٫۵۰۰ ۱۹۷٫۹۲۵ ۲۰۷٫۳۵۰ ۲۱۶٫۷۷۵ ۲۲۶و۲۰۰
۱۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰ ۱۹۹٫۵۰۰ ۲۰۹٫۰۰۰ ۲۱۸٫۵۰۰ ۲۲۸٫۰۰۰
بخوانید :   ترفند ذهن خوانی شرکت کننده عصر جدید لو رفت !

 

تبصره­ ها:

محاسبه وزن حجمی:

توضیح: تعرفه براساس وزن جرمی و زون مربوطه محاسبه می­­شود. سپس وزن حجمی محاسبه و در صورتی­که از وزن جرمی بیشتر بود، مابالتفاوت آن نسبت به وزن جرمی در مبلغ ۸۰۰ تومان ضرب و به تعرفه محاسبه شده اضافه می­گردد.

شرط ابعادی کالای نا متعارف:

طول و عرض و ارتفاع بسته­ها اندازه­گیری می­شود. در صورتی­که: یکی از ابعاد کوچک­تر از ۱۰ سانتی­متر باشد و یا یکی از ابعاد بزرگ­تر از ۹۰ سانتی­متر باشد، مبلغ ۲۰۰۰ تومان به تعرفه نهایی افزوده می­شود.

رند کردن وزن:

کرانه بالا در محدوده وزنی آن سطح قرار می­گیرد وزن­های اعشاری پس از رند منطقی با جدول فوق مقایسه شده و تعرفه متناظر با آن شناساوی و در فرمول اعمال می­گردد.

شرایط اوزان بالا ۱۰۰ کیلوگرم:

حداکثر وزن قابل قبول ۱۰۰ کیلوگرم در نظر گرفته شده است و وزن­های بالاتر بایستی با هماهنگی ستاد شرکت انجام شود.

تعرفه وزن­های ۱۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم به شرح ذی محاسبه می­شود:

(وزن*۱۲۰۰+۸۰۰۰۰ تومان)

تعرفه وزن­های ۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم به شرح ذیل محاسبه می­­شود:

(وزن*۷۱۰+۳۵۰۰۰۰ تومان)

بسته بندی و تخفیف مرتبط:

در صورت استفاده از بسته بندی تیپاکس، نخست ۵ درصد تخفیف به تعرفه حمل محاسبه شده اعمال و قیمت فروش کارتن به عدد محاسبه شده اضافه می­شود.

بخوانید :   تلفن و آدرس مراکز خانه معلم ارومیه + شهرهای آذربایجان غربی

ضریب فاصله:

بر اساس فاصله شهر مبدا و مقصد، زون مربوطه تعیین و بر اساس ضریب زون طبق جدول زیر، تعرفه محاسبه می­شود.

 

 

ضریب فاصله

از (کیلومتر) تا (کیلومتر) ضریب
۰ ۱۰۰ ۱
۱۰۱ ۲۵۰ ۰۵/۱
۲۵۱ ۵۰۰ ۱/۱
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۵/۱
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰ ۲/۱

 

لیست شعب اکسپرس

بندر امام خمینی و سربندر
ماهشهر
کیش
قشم
عسلویه
چابهار

 

جدول هزینه حمل و نقل اکسپرس تیپاکس (مربوط به سال ۹۷)

وزن به کیلو مبلغ وزن به کیلو مبلغ وزن به کیلو مبلغ
زیر ۱ کیلو ۱۸۵/۰۰۰ ۲۲ ۹۲۷/۰۰۰ ۴۲ ۱/۵۸۱/۰۰۰
یک تا سه ۳۰۵/۰۰۰ ۲۳ ۹۵۹/۰۰۰ ۴۳ ۱/۶۱۳/۰۰۰
۴ ۳۳۸/۰۰۰ ۲۴ ۹۹۲/۰۰۰ ۴۴ ۱/۶۴۶/۰۰۰
۵ ۳۷۰/۰۰۰ ۲۵ ۱/۰۲۵/۰۰۰ ۴۵ ۱/۶۷۹/۰۰۰
۶ ۴۰۳/۰۰۰ ۲۶ ۱/۰۵۷/۰۰۰ ۴۶ ۱/۷۱۱/۰۰۰
۷ ۴۳۶/۰۰۰ ۲۷ ۱/۰۹۰/۰۰۰ ۴۷ ۱/۷۴۴/۰۰۰
۸ ۴۶۹/۰۰۰ ۲۸ ۱/۱۲۳/۰۰۰ ۴۸ ۱/۷۷۷/۰۰۰
۹ ۵۰۲/۰۰۰ ۲۹ ۱/۱۵۵/۰۰۰ ۴۹ ۱/۸۰۹/۰۰۰
۱۰ ۵۳۴/۰۰۰ ۳۰ ۱/۱۸۸/۰۰۰ ۵۰ ۱/۸۴۲/۰۰۰
۱۱ ۵۶۷/۰۰۰ ۳۱ ۱/۲۲۱/۰۰۰ ۵۱ ۱/۷۹۵/۰۰۰
۱۲ ۶۰۰/۰۰۰ ۳۲ ۱/۲۵۳/۰۰۰ ۵۲ ۱/۸۲۴/۰۰۰
۱۳ ۶۳۲/۰۰۰ ۳۳ ۱/۲۸۶/۰۰۰ ۵۳ ۱/۸۵۴/۰۰۰
۱۴ ۶۶۵/۰۰۰ ۳۴ ۱/۳۱۹/۰۰۰ ۵۴ ۱/۸۸۳/۰۰۰
۱۵ ۶۹۷/۰۰۰ ۳۵ ۱/۳۵۲/۰۰۰ ۵۵ ۱/۹۱۳/۰۰۰
۱۶ ۷۳۰/۰۰۰ ۳۶ ۱/۳۸۴/۰۰۰ ۵۶ ۱/۹۴۲/۰۰۰
۱۷ ۷۶۳/۰۰۰ ۳۷ ۱/۴۱۷/۰۰۰ ۵۷ ۱/۹۷۲/۰۰۰
۱۸ ۷۹۶/۰۰۰ ۳۸ ۱/۴۵۰/۰۰۰ ۵۸ ۲/۰۰۱/۰۰۰
۱۹ ۸۲۸/۰۰۰ ۳۹ ۱/۴۸۲/۰۰۰ ۵۹ ۲/۰۳۰/۰۰۰
۲۰ ۸۶۱/۰۰۰ ۴۰ ۱/۵۱۵/۰۰۰ ۶۰ ۲/۰۶۰/۰۰۰
۲۱ ۸۹۴/۰۰۰ ۴۱ ۱/۵۴۸/۰۰۰ ۶۱ ۲/۰۹۰/۰۰۰
بخوانید :   روش بستن روسری ساتن
وزن به کیلو مبلغ وزن به کیلو مبلغ
۶۲ ۲/۱۱۹/۰۰۰ ۸۲ ۲/۷۰۷/۰۰۰
۶۳ ۲/۱۴۸/۰۰۰ ۸۳ ۲/۷۳۷/۰۰۰
۶۴ ۲/۱۰۸/۰۰۰ ۸۴ ۲/۷۶۶/۰۰۰
۶۵ ۲/۲۰۷/۰۰۰ ۸۵ ۲/۷۹۶/۰۰۰
۶۶ ۲/۲۳۷/۰۰۰ ۸۶ ۲/۸۲۵/۰۰۰
۶۷ ۲/۲۶۶/۰۰۰ ۸۷ ۲/۸۵۵/۰۰۰
۶۸ ۲/۲۹۶/۰۰۰ ۸۸ ۲/۸۸۴/۰۰۰
۶۹ ۲/۳۲۵/۰۰۰ ۸۹ ۲/۹۱۳/۰۰۰
۷۰ ۲/۳۵۴/۰۰۰ ۹۰ ۲/۹۴۳/۰۰۰
۷۱ ۲/۳۸۴/۰۰۰ ۹۱ ۲/۹۷۲/۰۰۰
۷۲ ۲/۴۱۳/۰۰۰ ۹۲ ۳/۰۰۲/۰۰۰
۷۳ ۲/۴۴۲/۰۰۰ ۹۳ ۳/۰۳۱/۰۰۰
۷۴ ۲/۴۷۲/۰۰۰ ۹۴ ۳/۰۶۱/۰۰۰
۷۵ ۲/۵۰۱/۰۰۰ ۹۵ ۳/۰۹۰/۰۰۰
۷۶ ۲/۵۳۱/۰۰۰ ۹۶ ۳/۱۲۰/۰۰۰
۷۷ ۲/۵۶۰/۰۰۰ ۹۷ ۳/۱۴۹/۰۰۰
۷۸ ۲/۵۹۰/۰۰۰ ۹۸ ۳/۱۷۸/۰۰۰
۷۹ ۲/۶۱۹/۰۰۰ ۹۹ ۳/۲۰۸/۰۰۰
۸۰ ۲/۶۴۹/۰۰۰ ۱۰۰ ۳/۲۳۷/۰۰۰
۸۱ ۲/۶۷۸/۰۰۰

 

 


آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
 1. Abolfazl

  سلام
  میگم هزینه ۹۰ گرمی مرسوله چقدر محاسبه میشه؟؟

 2. سنا

  سلام قیمتای قسمت اکسپرس هم ب ریال هستن دیگه؟

  1. baran

   سلام ، جدول مربوط به سال ۹۷ بله ریال هست

 3. علی

  قیمتا به ریال دیگه، درسته؟

  1. baran

   بله 🙂

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي