تعبیر خواب یخ ، دیدن یخ در خواب

تعبیر خواب یخ و یا تعبیر دیدن یخ در خواب

تعبیر خواب یخ چیست؟

معبرین کهن و اسلامی دیدن یخ در خواب را نشانه غم و اندوه می‌دانند به خصوص اگر یخ را در فصل سرما و زمستان ببینید. البته بایستی متذکر شد که احساس گرما و سرمایی که به بیننده خواب دست خواهد ملاک تعبیر است نه فصلی که مشاهده کرده‌ است. برخی از معبرین مانند جابر مغربی یخ را نماد گستردگی و فراوانی می‌داند. این تعابیر مختلف به این معنا نیست که نادرست بو غلط اشند بلکه به این صورت است که نمادها و تفاسیر برای هر شخص متفاوت بوده و تعبیر خواب هر کس بایستی بر اساس شرایط زندگی او انجام گیرد.
ابن سیرین می‌گوید:
 • تعبیر خواب یخ غم و غصه است (مخصوصاً در سرما)
 • اگر در خواب ببینی در شهر سردسیر برف و یخ وجود دارد، تعبیرش این است که نعمت‌های آن شهر بیشتر می‌شود، ولی اگر شهر گرمسیر باشد، آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش در زمستان زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید:
 • تعبیر خواب یخ گستردگی و فراوانی است.
 • اگر در تابستان به جمع آوری یخ می‌پردازی، تعبیرش این است که مال و اموال جمع می‌کنی.
هانس کورت می‌گوید: اگر در خواب یخ ببینید، بیانگر آن است که عده‌ای قصد دارند به شما آسیب وارد کنند.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن یخ در خواب، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می‌کنند تا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود بسازند.
 • اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است، نشانه آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می‌ورزند.
 • اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می‌کنید، نشانه آن است که در شادی‌های زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می‌دهد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:

تعبیر خواب سر خوردن روی یخ

لوک اویتنهاو می‌گوید: روی یخ سر خوردن: تصادف

تعبیر خواب آب شدن یخ

منوچهر مطیعی تهرانی: آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات است.
آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانه آن است که امری باعث نگرانی شما می شود،اما به زودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد.
 • اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخها آب می شود، نشانه آن است که در شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد.

تعبیر خواب راه رفتن روی یخ

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب روی یخ راه بروید، نشانه آن است که برای به دست آوردن آسودگی در زندگی، خود را به دردسر می‌اندازید.
 • اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می‌رود، علامت آن است که تنها یک راه برای گریز از شرمساری پیش پای اوست.
هانس کورت می‌گوید: راه رفتن بر روی یخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتاری است.

تعبیر خواب قندیل یخ

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن قندیل‌های یخ که از لبه پشت بام خانه‌ها آویخته است، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید.
 • اگر در خواب قندیل‌های یخ را از دیواری آویخته ببینید، نشانه آن است که درد جسمی و روحی خواهید کشید.
 • دیدن قندیل‌های آویخته از درختان در خواب، نشانهآن است که امیدها به یأس مبدل می‌شود.
 • اگر خواب ببینید قندیل‌های یخ از درختان سبز آویخته‌اند، علامت آن است که آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایه می‌افکند.
هانس کورت می‌گوید: دیدن قندیل‌های یخ در خواب، بیانگر بیماری است.

تعبیر خواب آب یخ خوردن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید یخ می‌خورید، نشانه آن است که بیمار خواهید شد.
 • نوشیدن آب یخ در خواب، علامت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد.
 لیلا برایت می‌گوید: خوردن یخ در خواب، علامت آن است که سلامتی شما در خطر است.

تعبیر خواب یخ زدگی

لیلا برایت می‌گوید: اگر شخصی را در خواب ببینید که یخ بسته است، نشانه‌ی آن است که باید مراقب خود باشید.
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه