دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب زبان ، تعبیر زبان در خواب

تاريخ : 3 جولای
اگر خواب زبان دیده اید می توانید در ادامه تعبیر زبان در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب زبان یا تعبیر زبان در خواب

تعبیر خواب زبان ، تعبیر زبان در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

دیدن زبان در خواب اشاره به سخن، بیان آنچه احساس می‌کنیم، گفتن آنچه در ژرفای وجود ماست و حتی بر خود ما ناشناخته است دراد.

تعبیر خواب زبان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن زبان به خواب بر شش وجه است.
  1. حکمت
  2. ریاست
  3. ترجمان (مترجم)
  4. حاجت
  5. دلیل و برهان
  6. سخن گفتن به زبان‌های مختلف
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر زبان خود را در خواب ببینید، نشانه آن است که آشنایان رفتاری نامهربانانه با شما خواهند داشت.
  • اگر زبان کسی را در خواب ببینید، نشانه آن است که به شما تهمت خواهند زد و بدنامتان خواهند ساخت.

تعبیر خواب زبان بریده و قطع شده

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که زبانش بریده و ناقص گردید، بی آن که با کسی خصومت داشت، دلیل است که به وقت حجت زبانش شود.
جابر مغربی: اگر بیند که درویشی را زبان ببرید، دلیل که چیزی به درویش دهد و زبانش از خود کوتاه نماید. اگر بیند زنان را زبان ببرید، دلیل که پرده و ستر او دریده شود.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند سر زبانش بریده بود، چنانکه هیچ سخن نتوانست گفت، دلیل که شغل او بیشتر بر دست وکیلش برآید.

تعبیر خواب دراز شدن زبان

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که زبانش در طول یا درعرض زیاد شد، دلیل که به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر یابد.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کسی بیند زبان او دراز شده بود، دلیل که کسی او را غمز کند یا دشنام دهد.
حضرت دانیال گوید: اگر بیند زبان او درازند، دلیل که درشت سخن و بدگوی بود و مردمان را به زبان رنجاند
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که زبانمان دراز شده چیزهایی می گوییم که نفع ما در گفتن آن سخنان نیست. یا گستاخی می‌کنیم یا فضولی و خلاصه زبان درازی از ما سر می زند.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید زبانتان بزرگتر و یا کوچک‌تر از حد معمول است، نشانه آن است که در اثر بی دقتی، حرف‌هایی خواهید زد که همان حرف‌ها شما را به دردسر خواهد انداخت.

تعبیر خواب داشتن دو زبان

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که او را دو زبان است، دلیل است که حق تعالی او را علم و دانش روزی کند اگر بیند کسی زبان دردهان او نهاد، دلیل که او را قوتی و حجتی بود از کسی در سخن. اگر بیند که زبان کسی می‌مکید، دلیل که از آنکس علم و دانش حاصل کند.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کسی بیند زبان او آویخته بود و به دو شاخ گشته بود، دلیل که درمیان مردم منافقی کند.

تعبیر خواب لال شدن

جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند که زبانش گنگ شده بود، دلیل بر فساد دین و دنیای او کند اگر بیند زبانش با کام گرفته بود، دلیل که حقی یا وامی را منکر گردد.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که در اصل زبان هیچ نداشت، دلیل که از شغل همه فرو ماند و دشمن بر او چیره شود.

تعبیر خواب مو درآوردن زبان

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که زبانش ریش بود، دلیل که بر کسی بهتان گوید، یا بر کسی گواهی به دروغ گوید. اگر بیند زبان او موی برآورده بود، دلیل که از بان خویش، در رنج و بلا افتد

تعبیر خواب زخم شدن زبان

معبرین غربی:
  • به تعبیر معبرین غربی دیدن زبان در خواب بازتاب بیان کردن افکار ما در زندگی بیداری است.
  • دیدن زبان زخمی در خواب به معنای عدم توانایی در سخن گفتن است.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي