تعبیر خواب جواهرات ، تعبیر جواهرات در خواب

اگر خواب جواهرات دیده اید می توانید در ادامه تعبیر جواهرات در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب جواهرات یا تعبیر جواهرات در خواب

تعبیر خواب جواهرات ، تعبیر جواهرات در خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که:
جواهرات: شاید نمایانگر کسی که قطعه‌ای جواهر را به شما داده باشد، عشقی که دریافت و یا بخشیده شده است، چیزی ارزشمند در کیفیت زندگی ما مانند چیزی که در تجربه‌ای سخت آموخته‌ایم و باید برای آن ارزش قائل باشیم، شرافت یا عزت نفس یک زن. اگر جواهر تاریخچه خاصی دارد مثلا میراثی خانوادگی بوده است یا نخستین قطعه جواهری بوده که فرد از همسرش گرفته است. تصویر آن در رویا نمایانگر سنت‌های خانوادگی همسر و غیره است.

تعبیر خواب جواهرات

آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن جواهر در خواب، نشانه کسب ثروت و خوشی‌های فراوان است.
  • استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جواهر ومانند آن سود زیاد بدست آید.

تعبیر خواب خریدن و فروختن جواهرات

لوک اویتنهاو می‌گوید: خریدن جواهرات: بدبختی
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوند علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر ببینده خواب درستکار و پارسا باشد و ببیند گوهرهایی را می‌فروشد، علم و دین پیدا می‌کند.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید جواهری می‌خرید، علامت آن است که در کارها بخصوص در مسائل عاطفی همواره موفق خواهید بود.

تعبیر خواب کادو گرفتن و کادو دادن جواهر

لوک اویتنهاو می‌گوید: کادو گرفتن آن: اطراف شما پر از آدم‌های خائن است
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید به کسی جواهر می‌دهید، نشانه آن است که اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد.
  • اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر می‌گیرد، علامت آن است که با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب دستبند و انگشتر جواهر

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند، نشانه آن است که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت.
لوک اویتنهاو می‌گوید: جواهری بر دست یا گردن داشت: کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد

تعبیر خواب جواهرات به ارث بردن

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است، علامت آن است که در زندگی به‌موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت.

تعبیر خواب گم کردن و پیدا کردن جواهر

آنلی بیتون:
  • اما اگر در خواب جواهری را گم کند، نشانه آن است که مردی او را با تملق و دروغ فریب می‌دهد.
  • پیدا کردن جواهر در خواب، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است.
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه