تعبیر خواب توت سفید

دو نوع توت داریم. توت سفید و شیرین و توت سرخ یا شاه توت و ترش، در مطلب امروز تعبیر خواب توت سفید و تعبیر دیدن توت سفید در خواب را برایتان می نویسیم. امیدواریم تعبیر خوبی پیش رو داشته باشید.

تعبیر خواب توت سفید ، تعبیر دیدن توت سفید در خواب

تعبیر دیدن توت در خواب چیست؟

تونی کریسپ نویسنده کتاب فرهنگ تفسیر رویا برای دیدن رویهایی در مورد توت این‌گونه بیان می کند که تفسیر توت در خواب بنا به نوع دیدن آن متفاوت است. برای مثال اگر توت‌ها سمی بودند رویا به ارتباط احتمالی با کسی که ذهن شما را مسموم می‌کند یا احساسات شما را با ترس‌ها و افکار آزار دهنده می‌آلاید اشاره می‌کند. اما اگر توت‌ها سالم بودند این ارتباط سالم و تجربه‌ای سودمند خواهد بود.
به گفته منوچهر مطیعی تهرانی توت دو نوع داریم. یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می‌شود و دیگری توت سرخ و سیاه که شاه توت یا به نوشته ابن سیرین خر توت نام دارد که تعابیر هر یک از این توت‌ها با یدیگر متفاوت می‌باشند.

تعبیر خواب توت

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن توت در خواب بر سه وجه است.

 

 1. مال دنیا
 2. منفعت از کسب خویش
 3. دعوا و نزاع از برای زن

تعبیر خواب توت سفید (شیرین)

محمدبن سیرین گوید: توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است. اگر نه به وقت آن بود، دلیل بر غم و اندوه کند.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند توت شیرین می‌خورد، دلیل که از مردی جوانمرد عطا یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی: توت سفید یا توت شیرین نیکو است که در خواب دیده شود. چه بر درخت ببینیم و چه داشته باشیم و بخوریم. البته در غیر فصل هم دیدن توت شیرین بد نیست اما در فصل آن بهتر ذکر شده است.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن توت سفید در خواب، علامت آن است که بیمار شدن مانع رسیدن شما به خواسته‌هایتان خواهد شد. برای تسکین روحی شما افرادی به دیدارتان خواهند آمد.

تعبیر خواب خرتوت (شاه توت)

ابراهیم کرمانی:  اگر بیند که خرتوت همی خورد، دلیل که غمگین و متفکر شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن توت سرخ یا خر توت در خواب نیکو نیست چه آن را بر درخت مشاهده کنیم و چه داشته باشیم و بخوریم. توت سرخ غم و رنج و بلا و مصیبت است بخصوص اگر در خواب ببینیم که می‌خوریم و ترشی آن را حس می‌کنیم و آزردگی می‌یابیم.

تعبیر خواب درخت توت

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخی و روزی و سلامت خواهد شد. خواب ما می‌گوید ریشه خوشبختی در خانواده مانند ریشه توت کهن گسترده و عمیق است و بر میوه درخت توتی که می‌بینیم سالیان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شیرین خواهد کرد و چه بسا نسلی دیگر هم از آن بهره مند شود چون معمولاً درخت توت از نسلی به نسل دیگر می‌رود.
 • اگر در خواب دیدید که درخت توتی در راهی و رهگذری بود و شما به آن رسیدید و هوس کردید از میوه‌اش چیدید و خوردید نیکو است و خواب شما می‌گوید که خودتان تنها (منهای خانواده) سودی می‌برید و شیرین کام می‌شوید.
 • اگر در عالم خواب دیدید که شاخه و برگ درخت توت از دیواری گذشته و به کوچه ریخته یا آویخته و شما هنگام عبور از میوه آن درخت کندید و در دهان گذاشتید و شیرینی آن را حس کردید خواب شما می‌گوید سودی می‌برید که سود دهنده را نه می‌شناسید و نه اگر بشناسید او به این سود دهی رضایت می‌دهد. به زبان دیگر دزدانه سود می‌برید.

تعبیر خواب شکستن درخت توت

مطیعی تهرانی: حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خوردید خواب شما می‌گوید با آزار و زیان رساندن به دیگران سود می‌برید و کار شما موجب ملال و آزردگی صاحب مال می‌شود که البته از نظر اجتماعی خوب نیست اما از جهت شما خوابی نیکو است.

تعبیر خواب خوردن توت

منوچهر مطیعی تهرانی:
 • چنانچه زنی خانه دار در خواب ببیند که توت می‌خورد از جانب دخترش و دامادش کامروایی و سر فرازی می‌یابد.
 • اگر زن جوانی این خواب را ببیند باردار می‌شود و دختر می‌آورد.
 • اگر پدری ببیند که توت شیرین می‌خورد پسرش یا نوه پسری او موجب شیرین کامی وی می‌شوند.
 • خوردن توت شیرین و سفید برای دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروایی است.
 • برداشتن و خوردن توت از روی زمین بد نیست اما خوب هم نیست چون مال حرام و مال یتیم تعبیر شده.
آنلی بیتون می‌گوید: خوردن توت سفید در خواب، نشانه نومید شدن و یأس شدید است.
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه