Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
X بستن تبلیغات
مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب بیضه ، خواب بیضه دیدن

تاريخ : ۲۱ اردیبهشت
بازديد : 462

تعبیر خواب بیضه و یا تعبیر دیدن بیضه در خواب

TABIR تعبیر خواب بیضه ، خواب بیضه دیدن

ونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا درباره بیضه‌ها این گونه بیان می‌کند که:
این تصویر به برانگیختگی قابلیت جنس مذکر یا غرایز آن اشاره دارد. بنابراین از دست دادن آن یا کوچک بودن آن در رویا به اضطراب در این رابطه اشاره می‌کند. این تصویر همچنین به مردانگی از لحاظ اعتماد به نفس مردانه، قدرت و انرژی اشاره دارد.

تعبیر خواب بیضه (خایه مرد)

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن خایه مردم به خواب، بر هفت وجه است.
 1. فرزند
 2. اهل بیت
 3. مال
 4. عزت
 5. بزرگی
 6. طلب حاجت
 7. مراد یافتن
دیدن خایه فرزند در خواب بر چهار وجه است
 1. مراد یافتن
 2. زن خواستن
 3. کنیزک
 4. فرزند آوردن

تعبیر خواب بزرگ و کوچک شدن بیضه

محمد بن سیرین گوید:
 • اگر بیند هر دو خایه او بزرگ شد، دلیل که قوت و مالش زیاده شود.
 • اگر دو خایه خویش را کوچک بیند، تعبیرش به عکس است.

تعبیر خواب بخشیدن بیضه

محمد بن سیرین گوید:
 • اگر بیند که بیضه خود به کسی بخشید و آن کس نیز بیضه خود را به او بخشید، دلیل است که بازن یکدیگر فساد کنند.
 • اگر بیند بیضه خود به رغبت به کسی بخشید، دلیل است که او فرزندی حرامزاده بود، که نسبت او از کسی دیگر بود.
بخوانید :   تاثیرات کم آبی بر روی بدن و پوست انسان

تعبیر خواب ورم کردن و دراز شدن خایه مرد

محمد بن سیرین گوید:
 • اگر بیند که بیضه او آماسیده یاد به شده بود، دلیل است که مال بسیار یابد، لکن بیم دشمنان بود.
 • اگر بیند که خایه‌اش دراز گشته بود، به طوری که بر زمین می‌کشید، دلیل است که مال جمع کند.

تعبیر خواب گرفتن و بریدن بیضه

محمد بن سیرین گوید:
 • اگر بیند کسی خایه وی سخت گرفت و از هوش برفت، دلیل که خبر مرگ فرزند شنود.
 • اگر بیند که بن خایه وی ببریدند، دلیل که قوت او بریده شود.
 • اگر بیند دو بیضه او بریده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد.
 • اگر بیند خایه چپ او بیرون کشید و بیفکند، دلیل است که فرزندش هلاک شود.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • بیضه‌های زخمی: مخالفانتان را شکست خواهید داد.
 • شما بیضه ندارید: شانس و موفقیت در معاملات

تعبیر خواب دیدن بیضه دیگران

محمد بن سیرین گوید: اگر خایه مردمان در خواب دید، دلیل است بر باز داشتن شر دشمنان از خویش.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي