تعبیر خواب باغ انگور ، خواب باغ انگور دیدن

تعبیر خواب باغ انگور و یا تعبیر دیدن باغ انگور در خواب

آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن انگور در خواب، علامت آن است که از کار سختی فرار می‌کنید.
  • دیدن درخت مو در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختی است. دیدن باغ انگور در خواب، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب تاکستانی دیدید که به آن رسیدگی نشده، یعنی به یکی از اهداف خود نمی‌رسید.

تعبیر خواب باغ انگور و تاک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب‌های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می‌کنیم. ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته‌اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده‌ایم. برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

تاک و انگور در خواب نشانه چه چیزی هستند؟

منوچهر مطیعی تهرانی:  تاک نشان بی‌خردی و سرمستی هم می‌تواند باشد. اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه‌اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیاناً تند روی چون از انگور شراب می‌گیرند و شراب مستی می‌آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه