تعبیر خواب ادویه‌ ، تعبیر ادویه‌ در خواب

اگر خواب ادویه‌ دیده اید می توانید در ادامه تعبیر ادویه‌ در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب ادویه‌ یا تعبیر ادویه‌ در خواب

تعبیر خواب ادویه‌ ، تعبیر ادویه‌ در خواب


وجود چاشنی می‌تواند اثر نیکو و مناسب ماده غذایی دیده شده در رویاها را از بین ببرد و نعمت و خوشی و خرمی را به غم و اندوه می‌آلاید. بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن ادویه در خواب می‌تواند نمادی از لذت، تنوع یا تغییر باشد.

کارل یونگ می‌گوید:‌ خواب دیدن ادویه بیانگر این است که در زندگی تان به تنوع نیاز دارید. شما نیاز دارید که به یک موقعیت/رابطه از چشم انداز یا زاویه‌ای متفاوت نگاه کنید.

تعبیر خواب ادویه همراه با غذا

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری در خواب دید که همراه با غذای خود ادویه می‌خورد، به معنای آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد. دیدن ادویه در خواب، به معنای آن است که در راه رسیدن به لذت‌های مادی، از شهرت شما کم می‌شود.

تعبیر خواب خوردن ادویه

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب دیدید که ادویه می‌خورید، نشانه‌ی آن است که در کارها موفق می‌شوید.

تعبیر خواب زردچوبه

محمدبن سیرین گوید: دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیماری بود. اگر بیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد. اگر بیند جامه خویش را به زردچوبه می‌کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر جامه از دیگری بود، تأویل به صاحب جامه بود و در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد. در قدیم از زردچوبه فقط در رنگرزی سود می‌بردند و نخ‌ها و خامه‌های قالیبافی را به وسیله زردچوبه به رنگ زرد در می‌آورند. در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذایی هم می‌کنند لذا در نوشته معبران کهن نامی از زردچوبه برده نشده.
زردچوبه از نظر معبران و از زاویه علم و تعبیر خواب به علت مشخصاتی که دارد خوب نیست و نشان از غم و رنج و بیماری است. اگر در خواب چیزی به غذا آمیختید که خودتان آن را زردچوبه می‌دانستید اما رنگ زرد نداشت بد نیست ولی اگر زردی آن را ببینید خوب نیست.
اگر زردچوبه به غذا ریختید و طعم آن بد شد غمگین می‌شوید و دیگران را نیز اندوهگین می‌کنید.
اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است. اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگین شد از سخنان دیگران آزرده می‌شوید.
اگر با زردچوبه لباس دیگری را رنگین کردید به او اتهام می‌زنید و او را ناراحت می‌کنید.
اگر زردچوبه را به زمین ریختید و نتوانستید پاک کنید و اثر آن را از بین ببرید کار بدی می‌کنید که اثرش می‌ماند و همیشه دیگران درباره آن حرف می‌زنند.
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه