مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب آسمان ، خواب آسمان دیدن

تاريخ : ۱۶ اردیبهشت
بازديد : 1487

تعبیر خواب آسمان و یا تعبیر دیدن آسمان در خواب

TABIR تعبیر خواب آسمان ، خواب آسمان دیدن

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که دیدن آسمان در خواب نمادی از ذهن، توان بالقوه رویابین است. رویاهایی با صحنه‌هایی چون شکافته شدن آسمان و ظاهر شدن اشیا و افراد و سقوط چیزهای خطرناک از آسمان، توضیحی تصویری برای این موضوع هستند که چگونه به طور ناگهانی فکر یا دیدگاه جدید یا رویدادی نو به شما رخ می‌نماید، یا اینکه ظاهرا بدون دلیل افکار افسرده یا اضطراب آور بر شما فرو می‌بارند. در آسمان شناور بودن یا پرواز کردن نشانه اجتناب از اضطراب، گریز به خیالبافی یا تخیل ذهن، داشتن دیدی وسیع تر از وضعیت کنونی و یا توان بالقوه برای کاوش و کشف است. اگر تغییراتی در رنگ و حال و هوای آسمان در رویا مشاهده کردید بیانگر تغییراتی در دیدگاه شما یا احساساتتان درباره زندگی در آن لحظه است.

دیدن انواع آسمان در خواب

حضرت دانیال گوید:
 • اگر کسی خویش را در آسمان اول دید، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود.
 • اگر بیند که بر آسمان نخستین بر شد، ولیکن در را بسته دید، دلیل کند که کارهای وی به سبب مردی بزرگ بسته شود.
 • اگر خود را بر آسمان دوم بیند، دلیل که علم و دانش حاصل کند.
 • اگر بر آسمان سوم دید، دلیل کند که عز و اقبال این جهانی یابد.
 • اگر بر آسمان چهارم دید، دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد.
 • اگر بر آسمان پنجم بیند، دلیل کند بر هیبت و ترس و بیم.
 • اگر بر آسمان ششم دید، دلیل کند که بخت و دولت و نیکوئی یابد.
جابر مغربی گوید: اگر دید که بر بالای هفتم آسمان رفت، به جایی که و هم آنجا نگنجد و فرو نیاید، به این معنی است که اجل او نزدیک آمده بود و خاتمه کردارش پسندیده بود. اگر خداوند خواب مستور بود و مصلح، و بیند که در آنجا فرود آمد، دلیل که در راه دین زاهد گردد. اگر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد، دلیل بود که توبه کند یا هلاک گردد.

تعبیر خواب دیدن بیننده خواب در آسمان

دانیال نبی گوید:
 1. اگر بیند در آسمان نتوانست نگاه کردن، و سر را فرو افکنده بود، دلیل کند که از دیدار مردی بزرگ جدا شود.
 2. اگر دید که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند، دلیل که درهای علم و حکمت بر وی گشاده شود.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسی خود را بر آسمان بیند، دلیل که او را سفری پیدا شود و در آن سفر او را مرتبت دنیا و عز حاصل شود. اگر بیند که در پهنای آسمان می‌پرد، سفری بود با نعمت و برکت. و اگر بیند که همچنان راست می‌پرید، تا به آسمان رسید، دلیل کند که مضرت و رنج بیند و اگر دید که به آسمان رفت، بدان نیت که به زمین باز نیاید، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد. اگر بیند که از آسمان بانگ و ندا می‌شنود، دلیل کند بر خیر و سلامت. اگر بیند که مرغی از آسمان با وی سخن می‌گفت، دلیل بود که شادمان گردد.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که او در آسمان بنیادی است، چنانکه مردمان را در زمین بنیاد بود، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر دید که بنیاد وی چون بنیاد دنیا از خشت و گل و گچ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در دنیا مغرور شود. اگر دید که از آسمان انگبین می‌بارید، دلیل که مردمان را خیر و نعمت و غنیمت بود. اگر دید که از آسمان ریگ یا خاک می‌بارید، اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بود و اگر بسیار، دلیل آن بد بود. اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می‌بارید، دلیل بود بر عذاب خدای عزو جل‌اند آن دیار، اگر دید که خود را از اسمان فرو آویخت، دلیل کند که کار او بلند گردد.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به آسمان صعود می‌کنید، نشانه آن است که با کوشش مداوم به هدفی دست می‌یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی‌کند.
کتاب سرزمین رویاها: شما به آسمان می‌روید: خوشبختی و سعادت

تعبیر خواب افتادن آسمان

جابر مغربی گوید:‌ اگر بیند که از آسمان بر زمین آمد، دلیل کند که از رنج و بیماری به سرحد هلاک رسد و بعد از آن شفا یابد. اگر بیند که در میان آسمان و زمین بنیادی بود چون قبه با کوشکی که نه از سنگ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در آ مل و عمل مغرور گشته بود. اگر بیند که درهای آسمان گشاده شدند، دلیل کند که دعا در آن سال مستجاب شود و باران بسیار بارد و آب‌ها فراوان بود. اگر بیند که در آسمان دری از بهر وی یا از بهر مردم آن دیار گشاده کردند، دلیل کند که بر خیر و نعمت مردمان آن دیار، خاصه که با گشادن در اثر خیر ظاهر شود. اگر بیند که آسمان بیفتاد، دلیل است که ایزد تعالی با وی به خشم بود.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن از آسمان به زیر آمدن معزولی بود
 • دیدن آسمان قوت و ظفر باشد
بخوانید :   تعبیر خواب آبنبات ، تعبیر آبنبات در خواب
مطیعی تهرانی: اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می‌شود لیکن سلامت خود را باز می‌یابد.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کسی بیند که از آسمان سنگ چون باران می‌آید، دلیل کند بلای سختی و عذاب به اهل آن موضع رسد. اگر بیند که از آسمان گندم و جو می‌بارید، دلیل کند که اندر آن دیار نعمت‌های الوان بی قیاس بود و خلق را ایمنی و کسب و معیشت بود.

تعبیر خواب آسمان آبی و انواع آسمان‌های رنگی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود، دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود.
 • اگر بیند که به گونه سفید بود، دلیل که در آن موضع، رنج و بیماری بود.
 • اگر بیند که آسمان سرخ بود، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است.
 • اگر بیند که آسمان سیاه بود، دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود.
 • اگر بیند که آسمان روشن تر از آن بود که بود، دلیل کند که او حق تعالی روشنایی تمام در دین حاصل گرداند.
 • اگر بیند که برابر او در آسمان گشاده شد، دلیل است در خیر و روزی بر او گشاده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار به مردم رسد
 • اگر بیند که در آسمان علامت‌های سرخ بود، دلیل کند که پارسان آن موضع را علامت و نصرت بود.
 • اگر بیند که آسمان را همی پرستید، دلیل کند که بی دین و گمراه گردد
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • روشن: شادمانی و خوشبختی
 • ابری: غم و غصه
 • سرخ رنگ: شادمانی زیاد
 • ستاره باران: ارثی بزرگ
 • تیره: خطر
بخوانید :   فرم کارورزی علمی کاربردی
لیلا برایت می‌گوید: دیدن آسمان، تسکین خاطری است در برابر غم‌های زندگی. اگر در خواب آسمان آبی را دیدید، یعنی اوقات بسیار خوبی پیش روی شما است. دیدن آسمان قرمز در خواب، دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه می‌باشد. اگر آسمان ابری باشد، شما آدم بسیار بی‌ثبات و ضعیفی می‌باشید.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آسمانی سرخ در خواب، نشانه نارضایتی عموم مردم است که احتمالاً به شورشی مبدل خواهد شد.
مطیعی تهرانی: رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفید بیماری است.

تعبیر خواب آسمان پر ستاره و نورانی

بیتون می‌گوید:
 • دیدن آسمان پرستاره در خواب، علامت آن است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد.
 • دیدن آسمانی نورانی که فرشتگان در آن پرواز می‌کنند، علامت کسب معنویات است. برای آسایش و گذراندن زندگی به دامن طبیعت پناه خواهید برد، و اغلب به ثروت بی اعتنا خواهید بود.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • آسمان بی ابر: پول و شادی فراوان در آینده بسیار نزدیک
 • آسمان تاریک و پرابر: ناکامی
 • آسمان در یک شب مهتابی: پول فراوان
 • آسمان بدون آفتاب: از یک بیماری بهبود خواهید یافت.
 • آسمان بدون ستاره: خبرهای بد و ناخوشایند

تعبیر خواب آسمان از دیدگاه مطیعی تهرانی، آنلی بیتون و کتاب سرزمین رویاها

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده‌اند اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می‌رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می‌گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می‌افکند. چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می‌رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می‌رسد که دل خوش کننده است.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن آسمانی صاف در خواب، نشانه کسب افتخارات برجسته است و همچنین همنشین شدن با جمعی از روشنفکران.
 • اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره‌ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می‌کنید، نشانه آن است که بزرگ‌ترین مشکلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود، حسادتی که وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد کشاند.
 • اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا می‌رود، نشانه آن است که از مقامی والا ارتقاع می‌یابد.
 • اگر در خواب خود را میان آسمان ببینید، علامت آن است که زیان‌هایی متعدد خواهید کرد. اما با درک صحیح واقعیت‌ها، زیان‌ها را جبران می‌کنید.
 • دیدن نزدیکان خود در آسمان، علامت آن است که نزدیکان بخاطره شما دست به عملی نادرست می‌زنند و افراد بیگناه را به خاطر عمل خود ناراحت می‌کنند. بعد از دیدن این خواب معمولاً مصیبت‌های بزرگی روی خواهد داد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب آسمان که سرتاسر زمین را پوشانیده است: خوشبختی بزرگ
 • به همراه کسی که دوستش دارید به آسمان نگاه می‌کنید: شانس و شادی

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي
تخفیفهای امروز دیجی کالاخـریـد
+