دانلود فیلم خارجی رایگان

متن و ترجمه اذان و اقامه

تاريخ : 8 می

اذان و اقامه را همه مسلمانان می دانند اما برخی ها نادانسته به اشتباه آن را می خوانندو یا اینکه فقط اذان را به عنوان یک زنگ نماز می دانند و چون معنی فارسی آن را نمی دانند درک درتسی از آن ندارند. به همین بهانه گهر در این بخش متن و ترجمه اذان و اقامه را منتشر می کند.

متن و ترجمه اذان و اقامه

متن و ترجمه اذان و اقامه, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

اذان

اذان یعنی اعلان بدخول وقت نماز با الفاظ مخصوصی که در احادیث صحیح آمده است و در ذیل بیان خواهد شد:

الفاظ أذان

۱= الله اکبر، الله اکبر.

۲ = الله اکبر، الله اکبر.

۳ = أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله.

۴ = أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله.

۵ = حیّ علی الصلاه ، حیّ علی الصلاه .

۶ = حیّ علی الفلاح ، حیّ علی الفلاح.

۷ = الله اکبر ، الله اکبر.

۸ = لا اله الا الله.

ترجمه اذان

۱ = معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

۲ = معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

۳ = گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست ، گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

۴ = گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است، گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است.

۵ = بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی نماز.

۶ = بشتابید به سوی کامیابی، بشتابید به سوی کامیابی.

۷ = معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

۸ = بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

چند نکته مهم در باره اذان

أذان از آنجائی که اعلانی برای شعائر اسلامی است ودر آن ابحاث عقیدتی وعملی (از قبیل توحید، رسالت و نماز) نهفته است اسلام بدان اهمیت داده و مؤذنین را از اجر و ثواب خاصی بهرمند ساخته است.

أذان دارای احکام خاصی است که در ذیل بیان خواهد شد:

۱ = أذان برای اهل هر شهر وروستای فرض کفایه است.

۲ = أذان برای افرادی که به تنهائی در بیانها و برون شهرها وروستاها نمازمی خوانند سنّت است.

۳ = أذان برای نماز است نه برای جماعت تنها؛ لذا أذان برای تنها گذار نیز سنّت است .

۴ = صبح دو أذان دارد اوّلی قبل از وقت برای تهجّد ودوّمی بعد ازدخول وقت صبح برای نماز صبح می باشد.

۵ = در أذان اوّل صبح که برای تهجّد است بعد از (حیّ علی الفلاح)  دوبار (الصلاه خیر من النّوم) یعنی : نماز از خواب بهتر است، گفته شود.

۶ = گفتن(الصلاه خیر من النّوم) در أذان دوّم صبح که برای نماز صبح است بدعت است.

۷ = ترجیح در أذان سنّت است . ترجیح یعنی اینکه مؤذن بعد از چهار بار الله اکبر گفتن بار اوّل (أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله.أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله) را بطور آهسته گفته وسپس دوباره با صدای بلند بگوید : (أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله.أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله). وبعدا کلمات باقی مانده اذان را بگوید.

۸ = برای نمازهای قضائی أذان داده شود.

۹ = بجزنمازهای پنجگانه و نماز جمعه برای دیگر نمازها أذان داده نشود.

۱۰ = زمان شنیدن (أشهد أنّ محّمدا رسول الله) در أذان ؛ انگشتان سبابه (اشاره) را بوسیدن و بر چشمان مالیدن بدعت است.

۱۱ = برای شنودگان أذان ؛ سنّت است که همانند مؤذن کلمات أذان را تکرارکنند بجز (علی الصلاه و علی علی الفلاح) که شنودگان به جای آنها (لاحول ولاقوه الا بالله) بگویند.

۱۲ = سنّت است که بعد از أذان بر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم همان درودهای که در نماز خوانده می شود، فرستاده شود.

۱۳ = سنّت است که بعد از أذان دعای (اللهم ربّ هذه الدعوه التامه و الصلاه القائمه، آت محمّدا الوسیله و الفضیله و ابعثه مقاما محمودا الذی وعدتّه ) خوانده شود.

معنای این دعا چنین است: بار الهی پروردگاراین درخواست کامل واین نماز برپا به محمّد وسیله (مکان مخصوصی است در بهشت) و فضیلت عنایت فرما و اورا به جایگاه ستوده ای که به او وعده دادی بر انگیز.

۱۴ = اضافه نمودن بردعای بالا با کلماتی از قبیل (انّک لا تخلف المیعاد و….) ثابت نیست.

۱۵ = بهتر است که فرد بعد از این دعا، هر نیازی که دارد از الله مهربان بخواهد زیرا یکی از جاهای که دعا قبول می شود در میان أذان واقامه است.

مؤذن چگونه باشد؟

مؤذن باید امور زیر را رعایت کند:

۱ = برای رضای الله أذان دهد و در قبال أذان پول نگیرد.

۲ = با وضو أذان دهد.

۳ = انگشتان سبابه (اشاره) هر دودست را دردوگوشش نماید.

۴ = ایستاده ورخ به سوی قبله أذان دهد.

۵ = در زمان گفتن (حی علی الصلاه و حی علی الفلاح ) گردنش را به سمت چپ وراست بچرخاند.

۶ = آهسته وبدون عجله ، با مکث و درنگ أذان دهد.

۷ = در دوران اذان سخن نگوید.

۸ = با صدای بلند أذان دهد.

۹ = بعد از أذان بدون عذراز مسجد بیرون نشود.

اقامه (تکبیر)

قبل از شروع نماز فرض ، گفتن اقامه سنّت است و به دو روش از احادیث صحیح ثابت است که در ذیل بیان خواهدشد:

رواش اوّل اقامه

۱= الله اکبر، الله اکبر.

۲ = الله اکبر، الله اکبر.

۳ = أشهد أن لا اله الاالله  ، أشهد أن لا اله الاالله.

۴ = أشهد أن محمّدا رسول الله ، أشهد أن محمّدا رسول الله.

۵ = حیّ علی الصلاه ، حیّ علی الصلاه .

۶ = حیّ علی الفلاح ، حیّ علی الفلاح.

۷ = قد قامت الصلاه ، قد قامت الصلاه .

۸ = الله اکبر ، الله اکبر.

۹ = لا اله الا الله.

ترجمه اقامه

۱ = معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

۲ = معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

۳ = گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست ، گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

۴ = گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است، گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است.

۵ = بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی نماز.

۶ = بشتابید به سوی کامیابی، بشتابید به سوی کامیابی.

۷ = قطعا نماز برپاشد، قطعا نماز برپا شد.

۸ = معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

۹ = بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

روش دوّم اقامه

۱= الله اکبر، الله اکبر.

۲ = أشهد أن لا اله الاالله  .

۳ = أشهد أن محمّدا رسول الله.

۴ = حیّ علی الصلاه.

۵ = حیّ علی الفلاح.

۶ = قد قامت الصلاه ، قد قامت الصلاه .

۷ = الله اکبر ، الله اکبر.

۸ = لا اله الا الله.

ترجمه اقامه

۱ = معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

۲ = گواهی می دهم که بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

۳ = گواهی می دهم که محمّد فرستاده الله است.

۴ = بشتابید به سوی نماز.

۵ = بشتابید به سوی کامیابی.

۶ = قطعا نماز برپاشد، قطعا نماز برپا شد.

۷ = معبود به حق بزرگترین است، معبود به بزرگترین است.

۸ = بجز الله دیگر معبود به حقی نیست.

چند نکته در باره اقامه

۱ = اقامه گفتن برای نمازهای فرض ؛ خواه با جماعت خوانده شوند ویا انفرادی وخواه ادائی باشند ویا قضائی سنّت است.

۲ = زنان نیز همانند مردان اقامه بگویند.

۳ = ضروری نیست که مؤذن اقمه بگوید کسی دیگر نیز می تواند این کاررا انجام دهد.

۴ = زمان (قد قامت الصلاه) در اقامه (اقامها الله وادامها) گفتن درست نیست.

۵ = اقامه سریع و بدون مکث گفته شود بهتر است.

۶ = به روش دوّم اقامه گفتن بهتر است گرچه به روش اوّل اقامه گفتن نیز ثابت است.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي