دانلود آهنگ جدید رضا شیری سلیقه سابق+ متن اهنگ

رضا شیری خواننده پاپ آهنگ جدید سلیقه سابق را منتشر کرده که در ادامه می توانید اهنگ سلیقه سابق رضا شیری را دانلود و متن اهنگ را مشاهده کنید.

آهنگ سلیقه سابق رضا شیری

 

.

متن آهنگ سلیقه سابق از رضا شیری

دﻳﺪﻣﺶ ﺗﺎزﮔﻴﺎ رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎش ﺳﻠﻴﻘﻪ ی ﺳﺎﺑﻘﻤﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺷﻘﻤﻪ

ﻓﻜﺮﺷﻢ ﻧﻤﻴﺬاره ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮه ﻳﻌﻨﻰ اوﻧﻢ ﻓﻜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻴﺨﻮاد ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ

ﻏﺮورﺷﻮ ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﻪ

ﻫﻨﻮز رﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﺎور ﻧﻜﺮدم ﺑﻬﻢ ﺣﻖ ﺑﺪه ﻫﻨﻮز ﻋﺎدت ﻧﻜﺮدم

ﻣﮕﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮏ داری ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮق داری

واﺳﻪ ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ از ﺗﻮ دل ﻧﻜﻨﺪم

آﺧﺮ ﻗﺼﻪ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ دل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ

ﺧﺎﻃﺮاﺗﻤﻮن ﻳﻪ دﻧﻴﺎﺳﺖ

ﻣﻦ دﻳﺪم ﻛﻪ داری ﻣﻴﺮی

دﺳﺖ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮی

ﻣﻦ ﭘﻨﺎﻫﻢ دﻳﮕﻪ درﻳﺎﺳﺖ

ﻫﻨﻮز رﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﺎور ﻧﻜﺮدم ﺑﻬﻢ ﺣﻖ ﺑﺪه ﻫﻨﻮز ﻋﺎدت ﻧﻜﺮدم

ﻣﮕﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮏ داری ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮق داری

واﺳﻪ ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ از ﺗﻮ دل ﻧﻜﻨﺪم

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه