قیمت بلیط هواپیما از تهران به دیگر استانها + جدول

قیمت بلیط تهران به سایر شهرها و از کلان شهرها به سایر نقاط

قیمت ها آپدیت آذر 94 می باشند

قیمت بلیط هواپیما از تهران به دیگر استانها + جدول

قیمت‌های مصوب مسیرهای داخلی هوایی که از آبان 94 طبق اعلام شورای عالی هواپیمایی اعمال شده و اکنون هم پایه قیمت‌های جدید قرار گرفته بدین شرح است:

مبدامقصدنرخ بلیت ریال
آباداناردبیل1510000
آبادانسبزوار1751000
آبادانسیری1384000
آبادانقشم1447000
آبادانکیش1331000
آبادانیزد1205000
اراکبندرعباس1678000
اراکعسلویه1499000
اردبیلدزفول1195000
ارومیهقشم2329000
اصفهانآبادان943000
اصفهانارومیه1342000
اصفهاناهواز964000
اصفهانبم1247000
اصفهانبندرعباس1363000
اصفهانچابهار1720000
اصفهانزاهدان1447000
اصفهانسیری1310000
اصفهانعسلویه1121000
اصفهانقشم1436000
اصفهانکرمانشاه1048000
اصفهانکیش1268000
اصفهانماهشهر943000
اهوازبندرعباس1405000
اهوازرشت1279000
اهواززاهدان2276000
اهوازساری1331000
اهوازعسلویه1289000
اهوازقشم1468000
اهوازکرمانشاه1226000
اهوازکیش1352000
ایلاممشهد1835000
بندرعباسآبادان1384000
بندرعباسبیرجند1226000
بندرعباسچابهار922000
بندرعباسرشت1867000
بندرعباسساری2056000
بندرعباسکرمانشاه1972000
بندرعباسکیش943000
بندرعباسگرگان1993000
بندرعباسیزد1027000
تبریزاصفهان1279000
تبریزاهواز1447000
تبریزبندرعباس2192000
تبریزعسلویه2014000
تبریزقشم2287000
تبریزکیش2161000
تبریزماهشهر1594000
تهرانآبادان1184000
تهراناردبیل964000
تهرانارومیه1100000
تهراناصفهان943000
تهراناهواز1048000
تهرانایرانشهر2035000
تهرانایلام1006000
تهرانبجنورد1153000
تهرانبحرگان1289000
تهرانبم1573000
تهرانبندرعباس1772000
تهرانبندرلنگه1667000
تهرانبوشهر1363000
تهرانبیرجند1384000
تهرانپارس‌آباد1058000
تهرانتبریز1027000
تهرانتوحید1436000
تهرانجهرم1363000
تهرانجیرفت1541000
تهرانچابهار2024000
تهرانخارک1436000
تهرانخوی1163000
تهرانداراب1457000
تهراندزفول964000
تهرانرامسر964000
تهرانرشت964000
تهرانرفسنجان1268000
تهرانزابل173000
تهرانزاهدان1709000
تهرانساری964000
تهرانسبزوار1090000
تهرانسنندج964000
تهرانسهند932000
تهرانسیرجان1352000
تهرانسیری1783000
تهرانشاهرود922000
تهرانشهرکرد974000
تهرانشیراز1268000
تهرانطبس1142000
تهرانعسلویه1625000
تهرانفسا1352000
تهرانقشم1846000
تهرانکرمان1373000
تهرانکرمانشاه964000
تهرانکیش1709000
تهرانگچساران1237000
تهرانگرگان964000
تهرانلار1594000
تهرانلامرد1531000
تهرانلاوان1552000
تهرانماهشهر1153000
تهرانمشهد1310000
تهرانهمدان943000
تهرانیاسوج1100000
تهرانیزد1006000
چابهارارومیه2686000
خرم‌آبادتهران964000
خرم‌آبادکیش1594000
رشتاردبیل922000
رشتبوشهر1520000
رشتزاهدان1930000
رشتعسلویه1825000
رشتقشم1993000
رشتکیش1867000
زاهدانکرمانشاه2119000
زاهدانکیش1300000
زاهدانگرگان1867000
ساریزابل1825000
ساریشیراز1562000
سیریخارک1174000
شیرازرشت1489000
شیرازارومیه1741000
شیرازاصفهان964000
شیرازبندرعباس964000
شیرازتبریز1709000
شیرازچابهار1436000
شیرازرامسر1373000
شیرازرشت1447000
شیراززاهدان1331000
شیرازعسلویه964000
شیرازقشم985000
شیرازکرمان943000
شیرازکرمانشاه1499000
شیرازکیش964000
شیرازلار943000
شیرازلامرد943000
شیرازمشهد1594000
شیرازیزد92000
عسلویهماهشهر1121000
کرمانایرانشهر1909000
کرمانبم1006000
کرمانبوشهر922000
کرمانشاهارومیه1069000
کرمانشاهبوشهر1205000
کرمانشاهعسلویه1552000
کرمانشاهقشم1751000
کرمانشاهکرمان2056000
کرمانشاهلار1678000
کرمانشاهلامرد1835000
کرمانشاهیزد1751000
کیشاراک1604000
کیشارومیه1331000
کیشبم1657000
کیشچابهار2245000
کرمانشاهکیش1058000
کیشزنجان1184000
کیشساری1982000
گرگانکیش2203000
مشهدآبادان1919000
مشهداراک1552000
مشهداردبیل1625000
مشهدارومیه1940000
مشهداصفهان1426000
مشهداهواز1814000
مشهدایرانشهر1583000
مشهدبندرامام1835000
مشهدبندرعباس1688000
مشهدبندرلنگه1846000
مشهدبوشهر1783000
مشهدبیرجند943000
مشهدتبریز1846000
مشهدچابهار1814000
مشهدخارک1793000
مشهدخرم‌آباد1709000
مشهددزفول1846000
مشهدرشت1478000
مشهدرفسنجان1405000
مشهدزاهدان1300000
مشهدزنجان1583000
مشهدساری1079000
مشهدسنندج1730000
مشهدسیرجان1436000
مشهدشاهرود943000
مشهدشهرکرد1552000
مشهدعسلویه1909000
مشهدقشم1814000
مشهدکرمان1310000
مشهدکرمانشاه1814000
مشهدکیش2045000
مشهدگرگان1027000
مشهدلار1930000
مشهدلامرد1846000
مشهدماهشهر1919000
مشهدنوشهر1258000
مشهدهمدان1646000
مشهدیزد1226000
یزدارومیه1625000
یزدزاهدان1205000

منبع :ایسنا

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه