قیمت بلیط هواپیما از تهران به دیگر استانها + جدول

دسته بندي : اقتصاد,⭐ اخبار
تاريخ : 13 دسامبر

قیمت بلیط تهران به سایر شهرها و از کلان شهرها به سایر نقاط

قیمت ها آپدیت آذر ۹۴ می باشند

قیمت بلیط هواپیما از تهران به دیگر استانها + جدول, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

قیمت‌های مصوب مسیرهای داخلی هوایی که از آبان ۹۴ طبق اعلام شورای عالی هواپیمایی اعمال شده و اکنون هم پایه قیمت‌های جدید قرار گرفته بدین شرح است:

مبدامقصدنرخ بلیت ریال
آباداناردبیل۱۵۱۰۰۰۰
آبادانسبزوار۱۷۵۱۰۰۰
آبادانسیری۱۳۸۴۰۰۰
آبادانقشم۱۴۴۷۰۰۰
آبادانکیش۱۳۳۱۰۰۰
آبادانیزد۱۲۰۵۰۰۰
اراکبندرعباس۱۶۷۸۰۰۰
اراکعسلویه۱۴۹۹۰۰۰
اردبیلدزفول۱۱۹۵۰۰۰
ارومیهقشم۲۳۲۹۰۰۰
اصفهانآبادان۹۴۳۰۰۰
اصفهانارومیه۱۳۴۲۰۰۰
اصفهاناهواز۹۶۴۰۰۰
اصفهانبم۱۲۴۷۰۰۰
اصفهانبندرعباس۱۳۶۳۰۰۰
اصفهانچابهار۱۷۲۰۰۰۰
اصفهانزاهدان۱۴۴۷۰۰۰
اصفهانسیری۱۳۱۰۰۰۰
اصفهانعسلویه۱۱۲۱۰۰۰
اصفهانقشم۱۴۳۶۰۰۰
اصفهانکرمانشاه۱۰۴۸۰۰۰
اصفهانکیش۱۲۶۸۰۰۰
اصفهانماهشهر۹۴۳۰۰۰
اهوازبندرعباس۱۴۰۵۰۰۰
اهوازرشت۱۲۷۹۰۰۰
اهواززاهدان۲۲۷۶۰۰۰
اهوازساری۱۳۳۱۰۰۰
اهوازعسلویه۱۲۸۹۰۰۰
اهوازقشم۱۴۶۸۰۰۰
اهوازکرمانشاه۱۲۲۶۰۰۰
اهوازکیش۱۳۵۲۰۰۰
ایلاممشهد۱۸۳۵۰۰۰
بندرعباسآبادان۱۳۸۴۰۰۰
بندرعباسبیرجند۱۲۲۶۰۰۰
بندرعباسچابهار۹۲۲۰۰۰
بندرعباسرشت۱۸۶۷۰۰۰
بندرعباسساری۲۰۵۶۰۰۰
بندرعباسکرمانشاه۱۹۷۲۰۰۰
بندرعباسکیش۹۴۳۰۰۰
بندرعباسگرگان۱۹۹۳۰۰۰
بندرعباسیزد۱۰۲۷۰۰۰
تبریزاصفهان۱۲۷۹۰۰۰
تبریزاهواز۱۴۴۷۰۰۰
تبریزبندرعباس۲۱۹۲۰۰۰
تبریزعسلویه۲۰۱۴۰۰۰
تبریزقشم۲۲۸۷۰۰۰
تبریزکیش۲۱۶۱۰۰۰
تبریزماهشهر۱۵۹۴۰۰۰
تهرانآبادان۱۱۸۴۰۰۰
تهراناردبیل۹۶۴۰۰۰
تهرانارومیه۱۱۰۰۰۰۰
تهراناصفهان۹۴۳۰۰۰
تهراناهواز۱۰۴۸۰۰۰
تهرانایرانشهر۲۰۳۵۰۰۰
تهرانایلام۱۰۰۶۰۰۰
تهرانبجنورد۱۱۵۳۰۰۰
تهرانبحرگان۱۲۸۹۰۰۰
تهرانبم۱۵۷۳۰۰۰
تهرانبندرعباس۱۷۷۲۰۰۰
تهرانبندرلنگه۱۶۶۷۰۰۰
تهرانبوشهر۱۳۶۳۰۰۰
تهرانبیرجند۱۳۸۴۰۰۰
تهرانپارس‌آباد۱۰۵۸۰۰۰
تهرانتبریز۱۰۲۷۰۰۰
تهرانتوحید۱۴۳۶۰۰۰
تهرانجهرم۱۳۶۳۰۰۰
تهرانجیرفت۱۵۴۱۰۰۰
تهرانچابهار۲۰۲۴۰۰۰
تهرانخارک۱۴۳۶۰۰۰
تهرانخوی۱۱۶۳۰۰۰
تهرانداراب۱۴۵۷۰۰۰
تهراندزفول۹۶۴۰۰۰
تهرانرامسر۹۶۴۰۰۰
تهرانرشت۹۶۴۰۰۰
تهرانرفسنجان۱۲۶۸۰۰۰
تهرانزابل۱۷۳۰۰۰
تهرانزاهدان۱۷۰۹۰۰۰
تهرانساری۹۶۴۰۰۰
تهرانسبزوار۱۰۹۰۰۰۰
تهرانسنندج۹۶۴۰۰۰
تهرانسهند۹۳۲۰۰۰
تهرانسیرجان۱۳۵۲۰۰۰
تهرانسیری۱۷۸۳۰۰۰
تهرانشاهرود۹۲۲۰۰۰
تهرانشهرکرد۹۷۴۰۰۰
تهرانشیراز۱۲۶۸۰۰۰
تهرانطبس۱۱۴۲۰۰۰
تهرانعسلویه۱۶۲۵۰۰۰
تهرانفسا۱۳۵۲۰۰۰
تهرانقشم۱۸۴۶۰۰۰
تهرانکرمان۱۳۷۳۰۰۰
تهرانکرمانشاه۹۶۴۰۰۰
تهرانکیش۱۷۰۹۰۰۰
تهرانگچساران۱۲۳۷۰۰۰
تهرانگرگان۹۶۴۰۰۰
تهرانلار۱۵۹۴۰۰۰
تهرانلامرد۱۵۳۱۰۰۰
تهرانلاوان۱۵۵۲۰۰۰
تهرانماهشهر۱۱۵۳۰۰۰
تهرانمشهد۱۳۱۰۰۰۰
تهرانهمدان۹۴۳۰۰۰
تهرانیاسوج۱۱۰۰۰۰۰
تهرانیزد۱۰۰۶۰۰۰
چابهارارومیه۲۶۸۶۰۰۰
خرم‌آبادتهران۹۶۴۰۰۰
خرم‌آبادکیش۱۵۹۴۰۰۰
رشتاردبیل۹۲۲۰۰۰
رشتبوشهر۱۵۲۰۰۰۰
رشتزاهدان۱۹۳۰۰۰۰
رشتعسلویه۱۸۲۵۰۰۰
رشتقشم۱۹۹۳۰۰۰
رشتکیش۱۸۶۷۰۰۰
زاهدانکرمانشاه۲۱۱۹۰۰۰
زاهدانکیش۱۳۰۰۰۰۰
زاهدانگرگان۱۸۶۷۰۰۰
ساریزابل۱۸۲۵۰۰۰
ساریشیراز۱۵۶۲۰۰۰
سیریخارک۱۱۷۴۰۰۰
شیرازرشت۱۴۸۹۰۰۰
شیرازارومیه۱۷۴۱۰۰۰
شیرازاصفهان۹۶۴۰۰۰
شیرازبندرعباس۹۶۴۰۰۰
شیرازتبریز۱۷۰۹۰۰۰
شیرازچابهار۱۴۳۶۰۰۰
شیرازرامسر۱۳۷۳۰۰۰
شیرازرشت۱۴۴۷۰۰۰
شیراززاهدان۱۳۳۱۰۰۰
شیرازعسلویه۹۶۴۰۰۰
شیرازقشم۹۸۵۰۰۰
شیرازکرمان۹۴۳۰۰۰
شیرازکرمانشاه۱۴۹۹۰۰۰
شیرازکیش۹۶۴۰۰۰
شیرازلار۹۴۳۰۰۰
شیرازلامرد۹۴۳۰۰۰
شیرازمشهد۱۵۹۴۰۰۰
شیرازیزد۹۲۰۰۰
عسلویهماهشهر۱۱۲۱۰۰۰
کرمانایرانشهر۱۹۰۹۰۰۰
کرمانبم۱۰۰۶۰۰۰
کرمانبوشهر۹۲۲۰۰۰
کرمانشاهارومیه۱۰۶۹۰۰۰
کرمانشاهبوشهر۱۲۰۵۰۰۰
کرمانشاهعسلویه۱۵۵۲۰۰۰
کرمانشاهقشم۱۷۵۱۰۰۰
کرمانشاهکرمان۲۰۵۶۰۰۰
کرمانشاهلار۱۶۷۸۰۰۰
کرمانشاهلامرد۱۸۳۵۰۰۰
کرمانشاهیزد۱۷۵۱۰۰۰
کیشاراک۱۶۰۴۰۰۰
کیشارومیه۱۳۳۱۰۰۰
کیشبم۱۶۵۷۰۰۰
کیشچابهار۲۲۴۵۰۰۰
کرمانشاهکیش۱۰۵۸۰۰۰
کیشزنجان۱۱۸۴۰۰۰
کیشساری۱۹۸۲۰۰۰
گرگانکیش۲۲۰۳۰۰۰
مشهدآبادان۱۹۱۹۰۰۰
مشهداراک۱۵۵۲۰۰۰
مشهداردبیل۱۶۲۵۰۰۰
مشهدارومیه۱۹۴۰۰۰۰
مشهداصفهان۱۴۲۶۰۰۰
مشهداهواز۱۸۱۴۰۰۰
مشهدایرانشهر۱۵۸۳۰۰۰
مشهدبندرامام۱۸۳۵۰۰۰
مشهدبندرعباس۱۶۸۸۰۰۰
مشهدبندرلنگه۱۸۴۶۰۰۰
مشهدبوشهر۱۷۸۳۰۰۰
مشهدبیرجند۹۴۳۰۰۰
مشهدتبریز۱۸۴۶۰۰۰
مشهدچابهار۱۸۱۴۰۰۰
مشهدخارک۱۷۹۳۰۰۰
مشهدخرم‌آباد۱۷۰۹۰۰۰
مشهددزفول۱۸۴۶۰۰۰
مشهدرشت۱۴۷۸۰۰۰
مشهدرفسنجان۱۴۰۵۰۰۰
مشهدزاهدان۱۳۰۰۰۰۰
مشهدزنجان۱۵۸۳۰۰۰
مشهدساری۱۰۷۹۰۰۰
مشهدسنندج۱۷۳۰۰۰۰
مشهدسیرجان۱۴۳۶۰۰۰
مشهدشاهرود۹۴۳۰۰۰
مشهدشهرکرد۱۵۵۲۰۰۰
مشهدعسلویه۱۹۰۹۰۰۰
مشهدقشم۱۸۱۴۰۰۰
مشهدکرمان۱۳۱۰۰۰۰
مشهدکرمانشاه۱۸۱۴۰۰۰
مشهدکیش۲۰۴۵۰۰۰
مشهدگرگان۱۰۲۷۰۰۰
مشهدلار۱۹۳۰۰۰۰
مشهدلامرد۱۸۴۶۰۰۰
مشهدماهشهر۱۹۱۹۰۰۰
مشهدنوشهر۱۲۵۸۰۰۰
مشهدهمدان۱۶۴۶۰۰۰
مشهدیزد۱۲۲۶۰۰۰
یزدارومیه۱۶۲۵۰۰۰
یزدزاهدان۱۲۰۵۰۰۰

منبع :ایسنا

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي